Gündem
Anasayfa » AVUKAT » Avukatlık Mesleğine Kabul

Avukatlık Mesleğine Kabul

 • Baroya Başvuru
 • Avukatlık Kanunu’nun 4. maddesinde yazılı şartları haiz olanlar levhasına yazılmak üzere, diledikleri baroya dilekçe ile başvurabilirler.
 • Başvuruya Eklenmesi Gereken Belgeler
 • Dilekçeye eklenmesi gereken belgeler Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği 4. ,5. Ve 7. Maddelerde belirtilmiştir.
 • Yönetmeliğin 4, 5 ve 7. maddelerine göre eklenmesi gereken belgelerde herhangi bir eksiklik bulunmadığı ve adlîsicil araştırması ile sağlık incelemesi sonucu alındığı takdirde, başvuru dilekçeleri baro başkanlığı tarafından kabul edilerek deftere yazılır.
 • Baro Başvuru Hakkında Ne Kadar Sürede Karar Vermelidir?
 • Başvuruyu kabul eden baro yönetim kurulu, başvuranın avukatlık mesleğine kabul ile levhasına yazılması konusunda, başvuru dilekçesinin kabul edildiği tarihten itibaren bir ay içinde gerekçeli kararını verir.
 • Kararın TBB’ne Gönderilme Süresi
 • Karar ile kararın dayanağı dosya, karar tarihinden itibaren onbeş güniçinde Türkiye Barolar Birliğine gönderilir.Türkiye Barolar Birliğince düzenlenecek Avukatlık ruhsatname bedeli ve ruhsat harcının ödendiğine ilişkin belgeler ile avukatın başı açık ve erkekavukatların kravatlı olarak çekilmiş (6×9) büyüklüğünde iki adet cübbeli fotoğrafı da Türkiye Barolar Birliğine gönderilen dosyaya eklenir.
 • Türkiye Barolar Birliği Ne Kadar Sürede Karar Vermelidir?
 • Türkiye Barolar Birliği, kararın kendisine ulaştığı tarihten itibaren bir ay içinde uygun bulma ya da bulmama konusunda bir karar verir.
 • Ve dosya onaylanmak üzere Adalet Bakanlığına gönderilir. Türkiye Barolar Birliğinin bu kararı, Adalet Bakanlığına ulaştığı tarihten itibaren iki ay içinde Bakanlıkça karar verilmediği veya onaylandığı takdirde kesinleşir.
 • Uygun Bulunmayan Kararlar
 • Adalet Bakanlığı, uygun bulmadığı kararları bir daha görüşülmeküzere, uygun bulmama gerekçesi ile birlikte Türkiye Barolar Birliğine geri gönderir. Geri gönderilen bu kararlar, Türkiye Barolar Birliği YönetimKurulunca üçte iki çoğunlukla aynen kabul edildiği takdirde onaylanmış, aksi halde onaylanmamış sayılır; sonuç Türkiye Barolar Birliği tarafındanAdalet Bakanlığına ve ilgili baroya bildirilir.
 • Yargı Merciine Başvuru Hakkı
 • Adalet Bakanlığının ikinci fıkra uyarınca verdiği kararlara karşı Türkiye Barolar Birliği, aday ve ilgili baro; Adalet Bakanlığının uygun bulmayıp bir daha görüşülmek üzere geri göndermesi üzerine Türkiye Barolar Birliğince verilen kararlara karşı ise, Adalet Bakanlığı, aday ve ilgili baro idari yargı merciine başvurabilirler. Baro kesinleşen kararı derhal uygulamak zorundadır.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK KANUNU YÖNETMELİĞİ

Avukatlık Mesleğine Kabul

Başvurma ve Eklenecek Belgeler

Madde 4 —(Değişik:RG-27/6/2009-27271) Avukatlık Kanununun 4 üncü maddesinde yazılı şartları haiz olanlar levhasına yazılmak üzere, diledikleri baroya başvurabilirler. Başvurma dilekçe ile olur. Dilekçeye aşağıdaki belgeler ikişer adet eklenir;

a) Nüfus cüzdanının onaylanmış örneği,

b) Türk veya yabancı hukuk fakültelerinden birinin bitirildiğini gösteren belge ya da lisans diplomasının aslı veya onaylanmış örneği,Yabancı bir memleket hukuk fakültesini bitirmiş olanlar ayrıca Türkiye hukuk fakültelerinden herhangi birinin programına göre eksik kalanderslerden usulüne uygun başarılı sınav vermiş olduklarını belgelendirmek zorundadırlar.

c) Staj bitim belgesi,

d) (Mülga:RG-27/6/2009-27271)

e) Levhasına yazılmak üzere başvurulan baro bölgesinde ikâmet edildiğine dair belge,

f) Avukat adayının Avukatlık Kanununun 5 inci maddesinde yazılı avukatlığa kabule engel halleri bulunmadığına dair imzalı beyanı,

g) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen yerden alınacak ve başvuranın Avukatlık Kanununun 5 inci maddesinin (a) bendinde yazılısuçlardan hükümlü bulunmadığını gösteren arşivli adlî sicil belgesi,

h) Başvurunun yapıldığı baro levhasında kayıtlı iki avukat tarafından ayrı ayrı düzenlenmiş, başvuranın ahlaki durumu hakkında tanıtma kağıdı,

ı) Başvuru sahibinin avukatlığı sürekli olarak gereği gibi yapmasına engel vücut veya akılca malul olmadığına dair resmî tabipliklerin birindenalınacak rapor.Baro yönetim kurulu sağlık incelemesinin baro merkezinin bulunduğu resmi bir hastanenin sağlık kurulu tarafından yapılmasını da isteyebilir.

İstisnalar

Madde 5 — a) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yazılı belgelerden, staj dosyasında bulunanların ayrıca başvuru dilekçesine eklenmesigerekmez.

b) Avukatlık Kanununun 4 üncü maddesi yoluyla levhaya yazılma isteğinde bulunanlar için;

bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının(a), (b), (e) ve (f) bentlerinde yazılı belgeler aranır. Bu kişilerin sicil özetleri baro başkanlıklarınca ilgili dairelerden istenir.

c) Yabancı hukuk fakültesini bitiren yabancı avukatlardan Türk uyruğuna geçmiş olanlar için, 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (Değişikibare:RG-27/6/2009-27271) (c) bendinde yazılı belgeler aranmaz. Ancak bu kişiler başvuru dilekçelerine, ayrıca aşağıdaki belgeleri de eklemekzorundadırlar.

(1) Yabancı ülkede yazılı bulunduğu baro veya benzeri kuruluş tarafından verilmiş, beş yıl süre ile mahkemelerin her derecesinde avukatlıkyaptığını gösteren belge.

(2) Başvurduğu baro yönetim kurulu tarafından yapılmış; başvuru sahibinin avukatlık, mesleğini yürütmeye yeterli ölçüde Türkçe bildiğinikanıtlayan sınav başarı belgesi; bu sınav yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılır.

(3)Türkiye Hukuk Fakültelerinden herhangi birinin programına göre noksan kalan derslerden usulüne uygun olarak yapılan sınavı başarı ileverdiğine dair resmi belge.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir