………..NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE

 

DAVACI              : …………… – T.C.Kimlik No: ………….

Adr:…………

 

VEKİLLERİ         : Av. ………..

                           ……..

 

DAVALI              : ………Sigorta A.Ş.

Adr: …………..

 

DAVA KONUSU   : Trafik Kazasında meydana gelen bedensel zarar nedeniyle, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Md. 107 uyarınca, toplanacak delillere göre maddi tazminat tutarı belirlenerek(fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla) belirlenecek bu miktarın; kaza tarihindeki sigorta limitleri aşılmamak üzere, temerrüt tarihinden itibaren işletilecek avans faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücreti ile birlikte davalı şirketinden tahsiline karar verilmesi istemidir.

 

 

Harca Esas Değer: Cismani zararlardan kaynaklanan 300,00-TL Maddi Tazminat.

 

AÇIKLAMALAR   :                         

1-Kazanın Oluş Şekli

…………… tarihinde ……….. yolunda Isparta istikametinden …………. yönüne doğru dava dışı ………….. adına kayıtlı ……………. plakalı araç ile seyir halinde bulunan sürücü …………… karşı yönden gelmekte olan ………………’un kendi sevk ve idaresindeki ……………. plakalı tescilli iş makinesi ile çarpışması sonucu dava konusu kaza meydana gelmiş; kaza sonucu ……………. plakalı araçta yolcu olarak vulunmakta olan müvekkil hayati tehlike derecesinde ağır yaralanmış, hastaneye kaldırılmıştır.(Kaza Tespit Tutanağı ve …………… C. Başsavcılığı 2022/….Soruşturma Dosyası)

 

                           2-Kusur

 

Kazanın ardından olay yeri trafik ekiplerince düzenlenen trafik kazası tespit tutanağına göre; ………… plakalı otomobil sürücüsü …………… 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 52/1-a maddesinde yer alan “Kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere girerken, tepe üstlerine yaklaşırken, dönemeçli yollarda ilerlerken … hızlarını azaltmamak” ve 56/1-a maddesinde yer alan “Şerit izleme ve değiştirme kurallarını uymamak” hükümleri ihlal ettiğinden%100(TAM) kusurlu bulunmuş, kaza sırasında ………….. plakalı araçta yolcu olarak bulunan davacı ……………’a herhangi bir kusur atfedilmemiştir.(Kaza Tespit Tutanağı, ……………C. Başsavcılığı 2022/……… Soruşturma Dosyası)

                           3-Davacı Hakkında Bilgiler

 

Davacı ………………..…., ……….. d.lu olup kaza tarihinde 65 yaşındadır. Kaza geçirdiği sırada emekli idi. Kazadan sonra kazazede günlük işlerini dahi yerine getirememekte; hayatını idame ettirmekte güçlük çekmektedir. (Nüfus Kayıtları) 

 

                           4-Davacının Bedensel Zararı ve Maddi Tazminat İsteği

 

  1. Kazanın ardından ……………….DEVLET HASTANESİ’NE kaldırılan müvekkil, burada yapılan ilk müdahaleler ile birlikte tedavi altına alınmıştır. İlk muayenelerde müvekkilin sol el baş parmağında kemik kırığı bulunduğu ve göğüs bölgesinde hassasiyet oluştuğu tespit edilmiştir. Müvekkil halen göğüs bölgesinde çok büyük bir acı hissetmekte, eğilim kalkmakta ve nefes almakta büyük güçlükler çekmektedir. Kaza sonucu oluşan atıl durum nedeniyle müvekkil uzun bir süre elini kullanamamış, günlük faaliyetlerini yerine getirememiş olup; halen de tam anlamıyla iyileşememiştir. Fiziksel engeli nedeniyle ekonomik geleceğinin olumsuz etkilenmesi, iyileşse bile fazladan efor sarf edeceği ve benzeri nedenlerden ötürü, ayrıca tedavisi bitmediğinden sonucun şu anda öngörülemeyeceğinden, vücut arızaları nedeniyle günlük yaşamını sürdürmekte zorluklar çekmesi, kalıcı bir arızası söz konusu olup ve beden gücü kaybı oranı ancak tedavi sonuçlandıktan sonra belli olacağından, fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak beden ve iş gücü kaybı nedeniyle, 6100 sayılı Yasa’nın 107. Maddesi uyarınca belirlenecek maddi tazminatın davalıya ödetilmesi istemidir.

b-Davacı kazazedenin emekli olduğu bu nedenle, fiziken gösterdiği emek ve çalışma ile aile bütçesine katkı sağlayacağı, çalışma gücünün kaybı ile önceden ev içinde üstlendiği işleri başkasına yaptırmak zorunda kalarak, maddi zarara uğrayacağı muhakkaktır. Yerleşik Yargıtay içtihatları da bu doğrultudadır. Nitekim Yargıtay 15. Hukuk Dairesinin 20.10.1975 tarihli 1975/3787 Es. 1975/4103 K. sayılı ilamında yer alan “Davacının, normal yaşama süresince, ev işleri ve hizmetlerini yürütürken, beden gücündeki eksilme nedeniyle fazla efor sarf etmesi karşılığı olarak maddi tazminat ödetilmesine hak kazandığı kabul edilmelidir.” İfadesi ve Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 2001/10857 Es. 2002/1844 K. sayılı 14.02.2002 tarihli ilamında yer alan “Hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacı memur olduğundan 65 yaşına dek hesaplama yapılmış, pasif dönem hesaplanmamıştır. Oysa davacı beden gücü kaybı nedeniyle pasif dönemde de daha fazla efor sarf ederek yaşamını devam ettirecektir. Bu nedenle pasif dönemin de hesaplamada gözetilmesi gerekir.” İfadeleri de beyanlarımızı doğrular niteliktedir.            

c- Davacı Müvekkil, kazanın ardından hastanelerde tedavi edildiği bu süre boyunca çeşitli müdahaleler ile birlikte ağır bir tedavi görmüştür. Bu süreçte davacı, tedavinin birçok yan giderini de karşılamak durumunda kalmıştır. Ancak davacının tedavisi yalnızca bu süre ile sınırlı kalmamıştır. Davacı hastaneden taburcu olduktan sonra da düzenli şekilde hastane kontrolüne gitmiştir. Bu nedenle davacının tedavi giderleri kapsamında karşılanacak giderleri hesaplanırken bu kontrol dönemlerinin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Zira Yargıtay içtihatlarında da kabul edilen hâkim görüşe göre tedavi süreci, davacının yalnızca hastanede yattığı süreyle sınırlı değildir. Davalı tarafından tazmini gereken tedavi masrafları, tamamen iyileşmeyi ifade eden tıbbi şifa süresince yapılan bütün masrafları karşılamaktadır. Ayrıca henüz yapılmamış olsa dahi ileride yapılması muhtemel diğer giderlerin de tedavi giderleri kapsamında değerlendirilmesi Yargıtay tarafından da kabul görmektedir.

          Bu nedenle ve Borçlar Kanunu’nun 54. Maddesi doğrultusunda; davacının tedavisi sırasında, tıbbi iyileşme süreci kapsamında yapılan ve belgelenmesi mümkün olmayan tüm tedavi giderlerinin Sayın Mahkemenizce tayin edilecek hekim bilirkişiler tarafından mevcut tedavi evrakları ve muhtemel giderler göz önünde bulundurulmak suretiyle hesaplanmasını ve davalı tarafından bu giderlerin tazminine karar verilmesini talep ediyoruz.

d- Davacı müvekkil iyileşme süresince bakıma muhtaç olacağından, Uzman Hekim marifetiyle davacı müvekkilin iyileşme süresinde bir başkasının yardımına ne kadar süre ile muhtaç olacaklarının belirlenmesi ve bu belirlenen bakıma muhtaçlık süreleri nazara alınarak, asgari ücretin brütü üzerinden bakıcı gideri hesaplanacağı hususları Yargıtay’ın yerleşmiş görüşlerindendir. Bu nedenle davacı müvekkilin bakım giderlerinin belirlenip hüküm altına alınmasını talep etmekteyiz. (Davacının Hastane Kayıt ve Belgeleri, Uzman Hekim Raporu)

 

6-Sigorta Şirket’inin Sorumluluğu:

 

Kaza yapan …………….. plakalı araç, kaza tarihi itibariyle geçerli …………………poliçe numaralı trafik sigortası ile davalı Sigorta Şirketine sigortalı bulunduğundan, sorumluluk sınırları içinde sigorta şirketi dava edilmiş; davadan önce bir başvuru yapılmadığından dava tarihinden faiz istenmiştir.(………………… p.s.’lı …………. Bitiş Tarihli ve ………………. poliçe no’lu Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigorta Poliçesi)

 

Bu nedenlerden ötürü sayın mahkemenizde dava açma zorunluluğu doğmuştur.

 

Hukuki Dayanak : 2918 sayılı KTK., Borçlar Kanunu, 6100 sayılı HMK. ve diğer ilgili mevzuat Hükümleri.

 

Deliller               :

1-Kaza tutanakları, Belgeler vs.,

2- ………….C. Başsavcılığı 2022/…………..Soruşturma Dosyası ve İçeriği,

3- ………… p.s.’lı ………… Bitiş Tarihli ve …………….. poliçe no’lu Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigorta Poliçesi ve ruhsat bilgileri,

4- ……… T.C.Kimlik No’lu …………….’a ait hasta takip dosyası ve tabela kağıtları, röntgen, film ve grafilerinin gönderilmesi için Isparta Devlet Hastanesi’ne yazılacak takipli müzekkere,

5- Müvekkil …………. için  yapılacak  Sosyal ve Ekonomik Durum araştırması,

6- Davacı ……………’ın ……………… Üniversitesi ………….Tıp Fakültesi Hastanesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı veya Adli Tıp Kurumu ……………Şube Müdürlüğü ya da Adli Tıp Kurumu’na sevk ile yaralanması sonucu oluşan maluliyet oranının; Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’ne göre tespiti ile iyileşme süresi ve ayrıca belgelenmeyen ve karşılanmayan tedavi giderleri ile bakım süresinin bildirilmesi için yazılacak müzekkere,

7- Müvekkil …………….’ın Nüfus Kayıt Örneği,   

8- Kusur Tespiti için Bilirkişi İncelemesi,

9- Maddi Zararların Hesabı için Bilirkişi Hesap Raporu Alınması,

10- Doktrin ve Yargısal İçtihatlar,

 

 

SONUÇ VE İSTEM       : Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve Sayın Mahkemenizce re’sen tespit edilecek hususlar doğrultusunda;

  • Haklı davamızın kabulü ile,
  • Aşağıda belirtilen ve belirtilmeyen kalemlerle ilgili FAZLAYA İLİŞKİN HER TÜRLÜ TALEP VE DAVA HAKKIMIZ SAKLI KALMAK KAYDIYLA;
  • Trafik kazasında meydana gelen bedensel zarar nedeniyle, 6100 sayılı HMK madde 107 uyarınca toplanacak delillere göre maddi tazminat tutarı belirlenerek, davacı  lehine şimdilik 100,00-TL geçici işgöremezlik, 100,00-TL beden gücü kaybı zararı, 100,00-TL tedavi ve bakım giderleri olmak üzere toplam 300,00-TL maddi tazminatın kaza tarihindeki sigorta limitleri aşılmamak üzere temerrüt tarihinden işletilecek avans faizi ile birlikte davalı sigorta şirketinden tahsiline,
  • Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla davacı vekili olarak vekâleten arz ve talep eder, saygılar sunarız.05.05.2022

                  Davacı Vekilleri

                                            Av. …………….

 

 

EKLER                          :

1) Kaza tespit tutanağı (EK-1),

2) …………. p.s.’lı ………….poliçe no’lu Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigorta Poliçesi ve araç ruhsatı(EK-2),

3) Davacıya Ait Bir Takım Hastane Raporları ve Belgeler (EK-3),

4)  ……………C. Başsavcılığı 2022/……….Soruşturma Dosyası ve İçeriği (EK-4),

5) Davalı için dilekçe fazlası

6) Vekâletname sureti

 

 

                                                       

                                   

                                            

                 

 

Bir Cevap Yazın