Anasayfa » KİRA HUKUKU » İşyeri ihtiyacı nedeniyle taşınmazın tahliyesi – Sözleşmede Özel Şartın Bulunması ; Yeni malik sözleşme bitiminden itibaren 1 ay içinde dava hakkını kullanmak istiyorsa, sözleşme özel şartlarında belirtilen ihtar şartını yerine getirmek zorundadır.

İşyeri ihtiyacı nedeniyle taşınmazın tahliyesi – Sözleşmede Özel Şartın Bulunması ; Yeni malik sözleşme bitiminden itibaren 1 ay içinde dava hakkını kullanmak istiyorsa, sözleşme özel şartlarında belirtilen ihtar şartını yerine getirmek zorundadır.

Yeni malik TBK 351/2’deki sözleşme bitiminden itibaren 1 ay içinde dava hakkını kullanmak istiyorsa, sözleşme özel şartlarında belirtilen ihtar şartını yerine getirmek zorundadır. İhtar göndermeden açılan dava süresinde değildir.

  • ÖZET :
  • Davacı, davalının önceki malik M… K… ile düzenlediği 01.03.2013 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesi ile kiracı olduğu taşınmazı 06.03.2014 tarihinde satın aldıktan sonra, kira sözleşmesine dayanarak 28.03.2014 tarihinde iş yeri ihtiyacı sebebiyle dava açmıştır. Davacı yeni malik sıfatıyla kiralayanın akdettiği sözleşmeye halef olarak işbu davayı açmış ise de dayanılan sözleşmenin özel şartlar bölümü 22. maddesinde kiracı ve mal sahibinin kira süresinin sona ermesinden bir ay önce yazılı bildirim ile kiralananı tahliye edebileceği, aksi halde sözleşmenin bir yıl daha uzayacağı kararlaştırılmıştır. Bu şart geçerli olup tarafları ve halef olarak da davacıyı bağlar. Davacı taşınmazı iktisap ettikten sonra ihtiyaç durumunu bildirir ihtarnameyi 18.03.2014 tarihinde davalıya tebliğ ettirmiştir. Bu ihtarname sözleşme bitim tarihine göre sözleşmedeki ihbar şartına uygun tarihte tebliğ edilmediğinden davacının TBK 351. maddesine dayanarak açtığı dava süresinde değildir. Bu durumda HMK.nun 331/1. maddesi gereğince yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılması gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi        

 2015/3786 E.  ,  2015/3683 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Antalya 4. Sulh Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 08/07/2014
NUMARASI : 2014/490-2014/1041

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Dava, işyeri ihtiyacı nedeni ile tahliye istemine ilişkindir. Mahkemece, dava konusuz kaldığından karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından vekalet ücreti ve yargılama giderlerine hasren temyiz edilmiştir.
Davacı vekili, dava konusu yapılan taşınmaza müvekkillerden H… F….‘nun işi için ihtiyacı olduğunu belirterek taşınmazın tahliye edilmesini talep etmiş, davalı ise davanın reddini savunmuştur. Mahkemece davacı tarafın ihtiyaç iddiasının samimi olduğu gerekçesiyle kiraya verilen yer yargılaması sırasında tahliye edildiğinden konusuz kalan tahliye davası karar verilmesine yer olmadığına, yargılama giderlerinin davalı üzerinde bırakılmasına, davacı yararına vekalet ücretine hükmedilmesine karar verilmiştir.
Konut ya da çatılı işyeri niteliğindeki bir taşınmazı iktisap eden kimse, dilerse eski malik ile kiracı arasında yapılmış sözleşmeye dayanarak sözleşmenin sonunda bir ay içinde, dilerse TBK.’nun 351. maddesi uyarınca edinme günü de dahil olmak üzere edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde, durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla edinme tarihinden itibaren altı ay sonra ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açabilir. Davanın altı ayın sonunda hemen açılması şart olmayıp sözleşme sonuna kadar açılması mümkündür. Ancak edinmeyi izleyen bir ay içerisinde bildirimin tebliği zorunlu olup bunun sonradan giderilmesi mümkün değildir. Açılacak davada tahliyeye karar verilebilmesi için ihtiyacın varlığının kanıtlanması gerekir.
Olayımıza gelince; davacı, davalının önceki malik M… K… ile düzenlediği 01.03.2013 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesi ile kiracı olduğu taşınmazı 06.03.2014 tarihinde satın aldıktan sonra, kira sözleşmesine dayanarak 28.03.2014 tarihinde iş yeri ihtiyacı sebebiyle dava açmıştır. Davacı yeni malik sıfatıyla kiralayanın akdettiği sözleşmeye halef olarak işbu davayı açmış ise de dayanılan sözleşmenin özel şartlar bölümü 22. maddesinde kiracı ve mal sahibinin kira süresinin sona ermesinden bir ay önce yazılı bildirim ile kiralananı tahliye edebileceği, aksi halde sözleşmenin bir yıl daha uzayacağı kararlaştırılmıştır. Bu şart geçerli olup tarafları ve halef olarak da davacıyı bağlar. Davacı taşınmazı iktisap ettikten sonra ihtiyaç durumunu bildirir ihtarnameyi 18.03.2014 tarihinde davalıya tebliğ ettirmiştir. Bu ihtarname sözleşme bitim tarihine göre sözleşmedeki ihbar şartına uygun tarihte tebliğ edilmediğinden davacının TBK 351. maddesine dayanarak açtığı dava süresinde değildir. Bu durumda HMK.nun 331/1. maddesi gereğince yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılması gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.
Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 14.04.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir