Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » İş Kazası Nedeniyle Maddi-Manevi Tazminat Davası Dikekçe Örneği

İş Kazası Nedeniyle Maddi-Manevi Tazminat Davası Dikekçe Örneği


Cismani zarar kavramına ruhi bütünlüğün ihlali, sinir bozukluğu veya hastalığı gibi hallerinde girdiği, Borçlar Kanunu 54. Ve 56. Maddelerinin maddi sağlık bütünlüğünün değil, ruhi ve asabi bütünlüğün de korunduğu doktrinde ve Yargıtay kararlarında kabul edilmektedir.


İhtiyati Tedbir Taleplidir. ………………. NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

Davacı : ………………….– T.C. Kimlik No: …………………..
Adr: ………………..

Vekilleri : Av. …………….
(Adres antettedir.)

Davalı :………………..
Adr: ……………

Dava Konusu : 1)İş Kazasında bedensel zarar nedeniyle, 6100 sayılı Hukuk Yargılama Yasası Md. 107 uyarınca, toplanacak delillere göre maddi tazminat tutarı belirlenerek (fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere), olay tarihinden itibaren işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalılardan tahsiline;

2)Ayrıca, davacı için ……….,00-TL manevi tazminatın, olay tarihinden itibaren işleyecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalıdan tahsiline;

3) Davalının taşınır taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki ve bankalardaki hak ve alacakları üzerine “ihtiyati tedbir” konulmasına karar verilmesi istem ve arzıdır.

Harca Esas Değer: Cismani Zararlardan Kaynaklı;……………..,00-TL(Maddi Tazminat İçin 200,00-TL), (Manevi Tazminat İçin ……000,00-TL)

AÇIKLAMALAR : : 1-İş Kazanın Oluş Şekli: Davalı ……………. Döküm A.Ş’ye ait …………..ilinde bulunan fabrikanın demir döküm bölümünde çalışan müvekkil, ……………… tarihinde işyerinde ........ ocağına attığı demir parçasının patlamasının ardından sıçrayan parçanın gözüne isabet etmesi sonucu kazaya uğramıştır. Kaza sonucu müvekkilin ....... yaralanmış ve beden gücü kaybına uğramıştır. (…………….Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2020/……………Sor. & 2020/…………….K. numaralı dosyası, Tanık anlatımları)

2-Kusur: İş kazasının meydana gelişinde davacı müvekkilin herhangi bir kusuru bulunmamaktadır. Tüm kusur ve sorumluluk, gerekli iş güvenlik önlem ve ikaz yükümlülüklerini yerine getirmeden işçileri çalıştıran, herhangi bir güvenlik tedbiri almayan, çalıştırdığı işçilere iş ve sosyal güvenliğe ilişkin hiçbir eğitim vermeyen davalıya aittir. Davalının işyerinde gerekli iş güvenlik önlem ve ikazları yapılmadığı gibi olası bir iş kazasının önlenebilmesini sağlayacak iş güvenliği tedbirleri yerine getirilmeden davacı çalıştırılmıştır. Şöyle ki; davalının işyerinde gerekli iş güvenlik önlem ve ikaz levhalarına ilişkin herhangi bir uyarı ve ikaz yapılmadığı gibi, davacıya gözlük-kask-baret-eldiven vs. gibi koruyucu ve ayrıca yapılacak iş için iş güvenliği tedbirleri yerine getirilmeden davacı çalıştırılmıştır. Aynı zamanda davalı işyerinde yapılan işin niteliği gereğince ağır iş kolunda olması nedeniyle işçilerin ağır işlerde çalışabileceklerine dair tam teşekküllü sağlık raporunun bulunması gerekirken; müvekkil, kendisi için böyle bir dosya ve rapor hazırlanmadan çalışmıştır. Davacı müvekkil, kaza esnasında kendisine herhangi bir koruyucu ekipman temin edilmediğinden böyle riskli bir işi önlemsiz şekilde yapmaya çalışmıştır. Yani normal şartlar altında dahi birden çok kişinin ve hatta herhangi bir kazanın olmasını önleyecek teknolojik aletlerin yardımıyla yapılması gereken bir iş, kaza esnasında müvekkile tek başına ve herhangi bir koruyucu ekipman kullandırılmadan yaptırılmıştır. Yalnızca bu durum dahi davalı işverenin işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından gerekli önlemleri almadığını ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince kendisine yükletilen sorumlulukları yerine getirmediğini açıkça göstermektedir. Davalının kanuni yükümlülüklerini yerine getirmediklerine dair bu husus ve işçilerin çalışma alanlarında kanuna aykırılık teşkil eden diğer hususlar, Sayın Mahkemenizce görevlendirilecek bilirkişilerce, İş Yasası’nın 77. Maddesine, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği mevzuatına göre işveren davalıca her türlü önlemleri alıp almadığı ve işçiyi olası tehlikelere karşı koruyup korumadığı değerlendirildikten sonra, kesin bir sonuca varılabilecektir. Sayın Mahkemenizce tayin edilecek bilirkişiler tarafından da tespit edilecek ve davalı şirketin, müvekkilin ağır yaralanması ile sonuçlanan iş kazasında gerekli önlemleri almayarak %100 TAM KUSURLU oldukları görülecektir. (……………. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2020/……………… Sor. & 2020/……………. K. numaralı dosyası, Kusur İncelemesi Bilirkişi Raporu ve Tanık Anlatımları)

3-Davacı Hakkında Bilgiler Davacı ……………., ………………. d.lu olup kaza tarihinde ………….. yaşındadır. Kaza geçirdiği sırada davalı şirkete ait fabrikada ......... olarak çalışmakta idi. (Nüfus Kayıtları, Tazminat Hesabına Esas Emsal Kazançların İlgili Meslek Kuruluşundan Sorulması, SGK kayıtları ve işyeri özlük dosyası, Tanık Anlatımları)

4-Davacının Bedensel Zararı ve Maddi Tazminat İsteği a- Müvekkil, kaza tarihinde …………… yaşında olup, davalı şirkete ait ……………… ilinde bulunan fabrikanın ........., ....... olarak çalıştırılmakta idi. İş kazası sonrası müvekkil ........ yaralanmış ve sol gözü ...... yetisinin tamamına yakınını kaybetmiştir. Müvekkil kaza sonrası ……………………… ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ’ne kaldırılmış ve 5 gün süreyle hastanede kalmıştır. ……………………Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde düzenlenen sağlık raporuna göre müvekkilde .......... oluşmuştur. Kendisine burada yapılan tüm müdahalelere rağmen müvekkilin ........ kurtarılamamıştır. Müvekkil geçirdiği kazadan sonra gündelik hayatına devam ederken bile zorlanmaktadır.

İş kazası sonucu oluşan atıl durum, uzun süredir ve halen devam ettiğinden müvekkil eski sağlığına kavuşamamaktadır. …… meydana gelmiş olan kalıcı hasardan dolayı müvekkil önemli ölçüde malul olduğundan çalışma hayatına aynı koşullar altında dönmesi imkânsız hale gelmiştir. Kalıcı arızası ve beden gücü kayıp oranı ancak uzman hekim bilirkişi marifetiyle belli olacağından, fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak beden ve iş gücü kaybı(geçici ve sürekli iş göremezlik) nedeniyle, 6100 sayılı Yasa’nın 107. Maddesi uyarınca belirlenecek maddi tazminatın davalılara ödetilmesini talep ediyoruz. (Uzman Hekim Bilirkişi İncelemesi, Hesap Bilirkişi Raporu, Emsal Ücret Araştırılması, Tanık Anlatımları, Yargıtay içtihatları)

b- Davacı Müvekkil, iyileşme süresince ve bundan sonraki tüm yaşamı boyunca bakıma muhtaç olmuştur. Davacı müvekkil …………………….’ın bakım ve tedavi giderleri ciddi bir külfet oluşturduğu gibi bütün yaşamı boyunca da oluşturmaya devam edecektir. Bu bağlamda davacı müvekkil açısından bakıma muhtaçlık hesabının uzman hekim marifetiyle belirlenerek asgari ücretin brütü üzerinden bakıcı gideri hesaplanması gerektiği hususu Yargıtay’ın da yerleşik içtihat görüşlerinden olduğundan; davacı müvekkilin bakım giderlerinin belirlenip hüküm altına alınmasını talep etmekteyiz. (Müvekkilin Tedavi Görmüş Olduğu Hastanelere Ait Kayıtlar, Uzman Hekim Bilirkişi İncelemesi, Hesap Bilirkişi Raporu)

c-Kazanın ardından ………………….Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan davacı, buradaki ilk müdahalelerinden sonra çeşitli müdahaleler ile birlikte ağır bir tedavi görmeye devam etmiştir. Bu süreçte davacı, tedavinin birçok yan giderini de karşılamak durumunda kalmıştır. Ancak davacının tedavisi yalnızca bu süre ile sınırlı kalmamıştır. Bu nedenle davacının tedavi giderleri kapsamında karşılanacak giderler hesaplanırken bu kontrol ve alternatif tedavi dönemlerinin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Zira Yargıtay içtihatlarında da kabul edilen hâkim görüşe göre tedavi süreci, davacının yalnızca hastanede yattığı süreyle sınırlı değildir. Davalı tarafından tazmini gereken tedavi masrafları, tamamen iyileşmeyi ifade eden tıbbi şifa süresince yapılan bütün masrafları karşılamaktadır. Ayrıca henüz yapılmamış olsa dahi ileride yapılması muhtemel diğer giderlerin de tedavi giderleri kapsamında değerlendirilmesi Yargıtay tarafından da kabul görmektedir. Bu nedenle ve Borçlar Kanunu’nun 54. Maddesi doğrultusunda; davacının tedavisi sırasında, tıbbi iyileşme süreci kapsamında yapılan ve belgelenmesi mümkün olmayan tüm tedavi giderlerinin Sayın Mahkemenizce tayin edilecek hekim bilirkişiler tarafından mevcut tedavi evrakları ve muhtemel giderler göz önünde bulundurulmak suretiyle hesaplanmasını ve davalılar tarafından bu giderlerin tazminine karar verilmesini talep ediyoruz.(Davacının Hastane Kayıt ve Belgeleri, Uzman Hekim Raporu).

5-Manevi Tazminat İsteği Gerek iş kazası sonrası oluşan atıl durum gerekse de müvekkilin .......bir kısmını kaybetmesi nedeniyle davacı …………… için …………...000,00-TL manevi tazminatın, olay tarihinden itibaren işleyecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesi dileğinde bulunuyoruz.

  • Cismani zarar kavramına ruhi bütünlüğün ihlali, sinir bozukluğu veya hastalığı gibi hallerinde girdiği, Borçlar Kanunu 54. Ve 56. Maddelerinin maddi sağlık bütünlüğünün değil, ruhi ve asabi bütünlüğün de korunduğu doktrinde ve Yargıtay kararlarında kabul edilmektedir.

Bu nedenlerden ötürü sayın mahkemenizde dava açma zorunluluğu doğmuştur.

Yasal Nedenler : 4857 sayılı İş Kanunu, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Mevzuatı, Borçlar Kanunu, 6100 sayılı HMK. ve diğer ilgili mevzuat Hükümleri.

Deliller :
1- İş Kazası Tutanakları, Belgeler vs.
2- …………..Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2020/………..Sor. & 2020/………….. K. numaralı dosyası,. (EK-1)
3- ……………….. T.C.Kimlik No’lu ……………’ya ait hasta takip dosyası, tabela kağıtları, röntgen, film ve grafileri ve tedavisine ilişkin tüm bilgi ve belgelerin gönderilmesi için ……………… ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ’ ne yazılacak müzekkere,
4- ……………….T.C.Kimlik No’lu …………….’a ait tüm SGK kayıtları ve tüm özlük dosyası,
5- ……………… T.C.Kimlik No’lu ………………..’a geçirmiş olduğu iş kazasına ilişkin SGK tarafından yürütülen soruşturmada iş kazasının meydana gelmesinde davalıların kusur oranına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu’na yazılacak müzekkere,
6- Uzman Hekim marifeti ile Davacı …………….’in yaralanması sonucu oluşan maluliyet oranının; yürürlükte bulunan Sosyal Sigortalar ve Sağlık İşlemleri Tüzüğü veya Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’ne göre tespiti ile iyileşme süresi ve ayrıca belgelenmeyen ve karşılanmayan tedavi giderleri ile bakım süresinin bildirilmesi için yazılacak müzekkere,
7- Kusur Bilirkişi incelemesi
8- Uzman hekim raporları
9- Hesap Bilirkişi incelemesi
10- Tanık beyanları
11- Müvekkil …………….’ın nüfus kayıt örneği
12- Müvekkil ………………’ın tüm işyeri kayıtları
13- Tarafların sosyal ve ekonomik durumları
14- Yemin
15- İsticvap
16- Doktrin ve Yargısal İçtihatlar ve her türlü yasal ve takdiri delil

Sonuç ve İstem : Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve Sayın Mahkemenizce re’sen tespit edilecek hususlar doğrultusunda;

• Haklı davamızın kabulü ile,
• Aşağıda belirtilen ve belirtilmeyen kalemlerle ilgili FAZLAYA İLİŞKİN HER TÜRLÜ TALEP VE DAVA HAKKIMIZ SAKLI KALMAK KAYDIYLA;
a-Aşağıda belirtilen ve belirtilmeyen kalemlerle ilgili FAZLAYA İLİŞKİN HER TÜR TALEP VE DAVA HAKLARIMIZI SAKLI TUTARAK ;İş Kazasında bedensel zarar nedeniyle, 6100 sayılı Hukuk Yargılama Yasası Md. 107 uyarınca, toplanacak delillere göre maddi tazminat tutarı belirlenerek (fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere) şimdilik davacı ……………. için; 100,00-TL İşgöremezlik, 100,00-TL Tedavi Giderleri ve Bakıma Muhtaçlık Gideri olmak üzere toplam 200,00-TL. Maddi Tazminatın olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalıdan tahsiline,
b- Ayrıca davacı ……… için …………….000,00-TL, manevi tazminatın davalıdan olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte tahsiline,
c- Öncelikle hüküm altına alınacak alacağın tahsil edilememe riskine karşılık davalının taşınır taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki ve bankalardaki hak ve alacakları üzerine verilecek kararın kesinleşmesine kadar “İhtiyati Tedbir” şerhi konulmasına karar verilmesini, davacı vekili olarak talep eder, saygılar sunarız.10.02.2021 Davacı Vekilleri Av. ………………

EKLER :
1 ………… Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2020/……….Sor. & 2020/…………. K. numaralı dosyası (EK-1)
2- Davacıya Ait Bir Takım Hastane Raporları ve Belgeler(EK-2)
3- Dilekçemizin Davalı İçin 1 Nüsha Fazlası
4-Onanmış Vekaletname Sureti ve yetki belgesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir