Çok Okunanlar
Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » Tebligat İade Dilekçe Örneği

Tebligat İade Dilekçe Örneği

…….2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Esas No : 2020/ …. Es.

Borçlu : …………..Konf. Paz. Ve Tic. Ltd. Şti.

Alacaklı : ………..Mağazacılık Hizm. Ticaret A.Ş.

Vekili : Av.

Konu : Tarafımıza …………. tarihinde tebliğ edilen tebligatın iadesine ilişkin beyanlarımızdır.

Açıklamalar :
Yukarıda esas numarası yazılı icra daireniz nezdindeki dosyada borçlu ……….. Konf. Paz. Ve Tic. Ltd. Şti. vekili olarak ifa ettiğimiz görevimiz, borçlu şirketin ………. 11. Noterliği ………….yevmiye numaralı ve ………..tarihli AZİLNAMESİ ile son bulmuştur.(EK-1). Dosya kapsamında azilname sonucu görevimizin son bulmuş olmasına rağmen yenileme kararı tarafımıza tebliğe çıkarılmış olup; 03.03.2020 tarihinde tarafımızca sehven tebliğ alınmıştır(EK-2). Bu nedenle sehven tebliğ alınan tebligatı Sayın Dairenize iade etme gereği doğmuştur.

Sonuç ve İstem : Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve Sayın Mahkemenizce re’sen tespit edilecek hususlar doğrultusunda;
• Beyanlarımızın kabulü ile,
• Tarafımızca sehven tebliğ alınan ve Ek-2’te sunulan tebligatın iade alınmasını saygılarımızla vekâleten arz ve talep ederiz. 06.03.2020 Beyanda Bulunan Av.

Ekler :
1- ……. 11. Noterliği ………… yevmiye numaralı ve ……….. tarihli AZİLNAMESİ
2- İstanbul Anadolu …. İcra Dairesi 2019/…… Sayılı dosyası kapsamında sehven çıkarılan tebligat.


                         …………… 13. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

 

İcra Dosya No     : ………13. İcra Müdürlüğü 2022/………… Es.

 

Tebligatı İade

Eden                  : …………..(T.C. Kimlik No:………..)

 

Vekilleri             : Av. ………..

                             (Adres antettedir.)

 

Alacaklı             : ……….

Vekili                 :Av. ………

                            ….

 

Açıklamalar        :

İcra Müdürlüğünüzce tarafıma tebliğ olunan …………….. barkod numaralı tebligatı …………… tarihinde tebliğ almış bulunmaktayım. Vekili olarak tarafıma tebligat gönderilmiş bulunan asil ……………… adına tarafıma sehven tebligat gönderilmiş olduğunu düşünüyorum. Zira tarafıma tebligatı gönderilen asil ……………., sigortalı olarak çalışmakta olduğum ve ………….. yılı sonu itibariyle çalışmama son vermiş olduğum hukuk bürosunun müvekkilidir.  Dolayısıyla tarafıma gönderilmiş bulunan tebligatı gereğinin yapılması üzerine iade ediyorum.

 

Yukarıda arz ve izah edilen tüm nedenlerle; …………. 13. İcra Müdürlüğü ………… Es. Sayılı dosyasından tarafımıza sehven gönderildiğini düşündüğümüz …………… barkod numaralı tebligatı ekte iade etmekteyiz. Gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz. ……………..

 

                                                                                     İtiraz Eden

                                         Av. ………….

 

EKLER:

     1- Tarafımızca iade edilen ……………….. barkod numaralı tebligat(EK-1)

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir