Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » İcra Takibi Borca İtiraz Dilekçe Örneği

İcra Takibi Borca İtiraz Dilekçe Örneği

...... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Dosya No : …………1. İcra Müdürlüğü 2020/……………Es.

Borca İtiraz Eden: …………….. (TC: …………………..)

Takip Alacaklısı : ………………….

Vekilli : Av. ………
Adr: …………………….

Konu : Müdürlüğünüzün 2020/…………………… Esas numaralı takibine itirazlarımız ile Takibin Durdurulması isteminden ibarettir.

Açıklamalar :

Yukarıda esas numarası verilen takipten gönderilen ödeme emrine karşı yasal süresi içinde borca, takibe, faize ve ferilerine itiraz ediyorum.
Alacaklı tarafa icra takibine konu herhangi bir borcum mevcut değildir. Bu nedenle takibe, borca ve gerek takip tarihinden önce gerekse de takipten sonra işleyecek faize ve ferilerine de itiraz ediyorum.
Ayrıntılı itiraz sebeplerini belirtme hakkımın mahfuz kalmak kaydıyla iş bu itirazımızı yapma zaruretim hasıl olmuştur.

Hukuki Nedenler : BK.,İİK.,HMK. ve sair ilgili mevzuat.

Netice Ve Talep : Yukarıda kısaca arz ve izah ettiğim nedenlerden dolayı takibe, borca ve gerek takip tarihinden önce işleyen gerekse de takip tarihinden sonra işleyecek faize ve ferilerine itirazımın kabulü ile TAKİBİN DURDURULMASINA karar verilmesini arz ve talep ederim.27.10.2020 İtiraz Eden …………………

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir