Öne Çıkanlar
Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » Notere Karşı Tazminat Davası Dilekçe Örneği

Notere Karşı Tazminat Davası Dilekçe Örneği


………. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

DAVACI                     : 1-) ……………  (TC NO:………………………..

Adres : …………

VEKİLİ                     :  Av. ……..

ADRES                      :

DAVALILAR           : 1- ……………………. (….2. Noteri)

 2- ……………..   (TC No: …………….

Adres :   ……………………

DAVA DEĞERİ         : 000.000,00TL

 KONU                         : …..2.Noterinin sahte kimlik belgesi ile arsa satışı için vekaletname ve taşınmaz  satış vaadi  sözleşmesi yapmasından doğan maddi doğan  maddi tazminat istemimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR      :

1-)  ………. tarihinde  ……….. nolu telefondan   müvekkil …………. kullanmakta olduğu ………….. nolu telefonu arayarak  kendisini ……… olarak tanıtan şahıs …………. yeğeni olduğunu ve Amcasının ………. İlçesi …………Mahallesinde denize yakın 3…………….. m2 arsası olduğunu ve burayı satmak istediklerini söylemeleri üzerine müvekkiller ile davalı ……….. 000.000,00 TL bedel ile arsanın satımı konusunda anlaşıyorlar. Daha sonra Kendisini ………….. olarak tanıtan …………, müvekkilleri arayarak diyaliz hastası olduğunu ve ………….’a gelmeleri halinde kendilerine arsanın satışı için vekaletname ve taşınmaz satış vaadi sözleşmesi verebileceğini söylemesi üzerine müvekkiller ……………’a gidiyorlar .

             Kendisini ……….. olarak tanıtan davalı ………. sahte kimlik belgesi ile davalı ………2. Noterliğinde 01.03.2021 tarihinde ………… yevmiye no ile  müvekkillerin yanında veraset ilamı çıkarmıştır.

            Ve burada kendisini ………   olarak tanıtan  ………… isimli kişi 01.03.2021 Tarihinde davalı …………..2. Noterliğinde sahte kimlik ile  müvekkillere  taşınmaz satış vaadi  sözleşmesi (EK 1) ile  arsanın tapuda satışı işlemi için vekaletname (Ek- 2) vermiştir.

2-) Müvekkiller  davalı noter tarafından çıkarılan  taşınmaz satış vaadi sözleşmesi ile arsanın tapuda satışı işlemi için düzenlenen vekaletnameye güvenerek davalı ……….’a 23.03.2021 tarihinde sahte kimlik ile taşınmaz satış vaadi işleminin yapıldığı ……. 2. Noterliğinde  000.000,00 TL vermişlerdir.

3-) Müvekkiller daha sonra davalı noter tarafında çıkarılan vekaletname ve taşınmaz satış vaadi sözleşmesi ile satın aldıkları arsanın tapudan devrini yapmak üzere …………..Tapu Sicil Müdürlüğüne gittiklerinde arsanın gerçek sahibinin ………………..’nun Tapu Sicil Müdürlüğüne gelmesi ile müvekkiller Davalı ………… tarafından dolandırıldıklarını anlamışlar ve davalı noter tarafından taşınmaz satış vaadi sözleşmesi ile vekaletnamenin  sahte kimlik belgesi ile çıkarıldığı ortaya çıkmıştır. Arsa  tapuda yapılan işlem ile gerçek sahibi ………………’ya iade edilmiştir.

Davalı Noterlikte aynı gün arka arkaya düzenlenen taşınmaz satış vaadi sözleşmesi ile vekaletnamede davalı ……………’ın imzaları birbirine benzememektedir. Davalı Noter aynı zamanda atılan iki imza arasındaki imza farklılığını bile incelememesi fark edememesi kusurlu olduğunun ve denetim yükümlülüğünü yerine getirmediğini göstermektedir.

Davalı Noter’in …………… için veraset belgesi, arsanın satışı için düzenlenen vekalatname ile taşınmaz satış vaadi sözleşmesi  işlemlerini sahte nüfus kimlik belgesi ile yapması, kimlik belgesinin doğruluğunu araştırmamak suretiyle üzerine düşen gözetim ve denetim yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle müvekkiller büyük çapta zarara uğramıştır.

4-) Davalı noterin bu işlemleri  araştırmadan ve diğer olguları da değerlendirmeden veraset ilamı, taşınmaz satış vaadi sözleşmesi ve vekaletname çıkarılması işlemlerinin gerçekleştirmesinde gerekli dikkat ve özen yükümlülüğünü gösterdiğinden söz edilemez. Bu nedenle, davalı noterin sorumluluğu ortadadır.

5-)  1512 sayılı Noterlik Kanununun; 72. Maddesi 3. Fıkrası gereğince “Noter, iş yaptıracak kişilerin kimlik, adres ve yeteneğini ve gerçek isteklerini tamamen öğrenmekle yükümlüdür.” ve yine noterlik kanunun 162. Maddesi 1. Fıkrası gereğince “stajyer, katip ve katip adayları tarafından yapılmış olsa dahi noterler, bir işin yapılmamasından veya hatalı yahut eksik yapılmasından dolayı zarar görmüş olanlara karşı sorumludur.”

Noterin işlem yaparken yukarıdaki yasal düzenlemelerde belirtildiği gibi işlem yaptıran kişilerin noterin alıcı ve satıcının kimliklerini ve isteklerini tamamen ve doğru olarak öğrenmekle yükümlü olması, noterlik işleminin hatalı ve eksik yapılmasından dolayı noterlerin hukuki sorumluluklarının kabul edilmesi göz önüne alındığında sadece noterler tarafından yapılan işlemlerden kaynaklanan zararlardan dolayı da 1512 sayılı Noterlik Kanununun 162/1 maddesindeki noterlerin hukuki sorumluluğunun kusursuz sorumluluk olması gerekir.

6-) Sonuç olarak; Yargıtay’ın yerleşik kaanatine göre, Veraset İlamı, Vekaletname ve  Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin düzenlenmesinde satış ve intikalin geçerli olabilmesi için noterlerin yasa gereğince yetkili ve sorumlu olmaları, noterlerin işlemi yaparken ilgililerin kimlik ve gerçek isteklerini tamamen öğrenmekle yükümlü olmalarına rağmen hatalı olarak sahte belgelerin kullanılması nedeniyle sahte satıcıların işlemi nedeniyle gerçek malikin haberi ve katkısı olmadan malını noterlik işlemi ile satması halinde, notere güvenerek malı satın alan iyi niyetli müvekkilimizin doğmuş olan zararlarından dolayı noter kusursuz sorumlu olacaktır.

HUKUKİ NEDENLER           : 6098 S. K. m. 49, 50; 1512 S. K. m. 60,   72, 162.

HUKUKİ DELİLLER             : 1-  Arsasın tapudan satış ve devir işlemleri için  davalı ………. 2.  Noterliği  tarafından düzenlenen ………..yevmiye nolu ve …………tarihli  Vekaletname

2-Taşınmaz gerçek malikin bilgileri ve taşınmazın tapu belgeleri.

                                                      3- Davalı…………… 2.  Noterliği  tarafından düzenlenen … yevmiye no ve ……… tarihli Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi.

4- Davalı Noter Tarafından sahte kimlik ile çıkarılan veraset ilamı

5-Bilirkişi incelemesi.

 6-Yemin

7- Hertürlü Yasal Delail

 Karşı tarafın sunacağı delillere karşı delil sunma hakkımızı saklı tutuyoruz.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda açıklanan nedenlerle, Müvekkilimizin …….. 2. noterinin kusuru nedeniyle uğradığı maddi zararın karşılanabilmesi için 000.000,00 TL maddi tazminatın haksız fiilin gerçekleştiği tarih olan …………. tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte davalılardan tahsiline ve yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. 24.05.2021

 Davacı Vekili

  Av. ………..

EKLER:  1- Davalı Noter tarafından  düzenlenen Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi sureti

                 2- Taşınmaz gerçek malikin bilgileri ve taşınmazın tapu belgeleri.

                  3- Arsa satışı için Davalı Noter tarafından düzenlenen  vekaletname

                  4. Davalı Noterlikçe çıkarılan veraset ilamı sureti

                  5-Bilirkişi incelemesi

                 6 – Bir adet onaylı vekaletname örneği.

 

İLGİLİ YARGITAY KARARLARI

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir