Paylı taşınmazlarda her hisse sahibinin meskeniyet iddiası pay oranı dikkate alınarak çözülmelidir.

İİK.nun 82.maddesi hükmüne göre, haczedilmezlik şikayetinde bulunan borçlunun (paydaşın) sosyal durumuna göre inceleme yapılıp paya isabet eden değerden, haline uygun bir mesken edinip edinemeyeceği araştırılarak sonuca gidilmesi gerekir.

İcranın Geri Bırakılması Davası Dilekçe Örneği

İcranın Geri Bırakılması Davası Dilekçe Örneği

HAGB İtiraz Dilekçe Örneği (Mağdur İçin)

HAGB İtiraz Dilekçe Örneği- Mağdur İçin-HAGB İtiraz Dilekçesi Örneği -Mağdur İçin-Trafik Kazası Nedeniyle Taksirle Yaralama

Polis tarafından trafik idari para cezası düzenlenirken başkasının kimlik bilgilerini kullanmak resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunma suçudur.

Polis uygulamasında trafikte idari para cezası karar tutanağı düzenlenirken sanığın kendisini mağdurun kimlik bilgileri ile tanıtmaktan ibaret eyleminin TCK.nın 206. maddesinde düzenlenen resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunma suçunu oluşturur.

Yargılama sırasında açık ve somut olarak öne sürülen iddia ve savunmaların davanın sonucunu değiştirebilecek nitelikte bulunması hâlinde, davayla doğrudan ilgili olan bu hususlara mahkemelerce makul bir gerekçe ile yanıt verilmesi gerekir.

Mahkemenin, davanın sonucuna etkili olduğunu kabul ettiği bir husus hakkında “ilgili ve yeterli bir yanıt” vermemesi veya yanıt verilmesini gerektiren usul veya esasa dair iddiaların cevapsız bırakılmış olması hak ihlaline neden olabilecektir

Adres kayıt sisteminde bulunan adresin bilinen en son adres olarak kabul edilebilmesi için bilinen en son adrese tebligat yapılamamış olması veya bu adresin tebliğe elverişli olmaması halinde mümkündür.

Bilinen en son adresin tebliğe elverişli olmadığı anlaşılmadan veya bu adreste tebligat yapılamadığı görülmeden doğrudan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinde Tebligat Kanunu 21/2 gereğince tebligatın yapılması, yapılan tebligatı usulsüz kılar (Tebligat Kanunu m. 10/2).

Boşanmada maddi-manevi tazminat belirlenirken tarafların ekonomik ve sosyal durumları, kusur dereceleri, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan saldırı ve hakkaniyet ilkesi dikkate alınmalıdır.

Türk Medeni Kanunu’nun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi ile Türk Borçlar Kanunu’nun 50 ve 51. maddesi hükmü dikkate alınarak daha uygun miktarda maddi (TMK m. 174/1) ve manevi (TMK m. 174/2) tazminat takdiri gerekir.

İddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi

Taraflar, cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçeleri ile serbestçe iddia veya savunmalarını genişletebilir yahut değiştirebilirler. Dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra iddia veya savunma genişletilemez yahut değiştirilemez.

Cevap dilekçesi vermeyen eş, ıslahla dahi boşanma kararının ferisi niteliğinde olan yoksulluk nafakasını talep edemez.

HMK’nın 128. maddesiyle “Süresi içinde cevap dilekçesi vermemiş olan davalı, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılır.” hükmü düzenleme altına alınmıştır. Bu hâlde, ispat yükü tamamen davacıya düşmekle davacı, dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaları ispat etmek zorundadır.

AYM :Hükümlünün Telefonla Görüşme Gününün Çocuklarıyla İletişim Kurabilecek Şekilde Belirlenmesi Talebinin Reddedilmesi, Aile Hayatına Saygı Hakkının İhlalidir.

Hükümlünün Telefonla Görüşme Gününün Çocuklarıyla İletişim Kurabilecek Şekilde Belirlenmesi Talebinin Reddedilmesi, Aile Hayatına Saygı Hakkının İhlalidir.