Öne Çıkanlar
Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » İcra Emrinin İptali Dilekçe Örneği

İcra Emrinin İptali Dilekçe Örneği

İCRANIN DURDURULMASI TALEPLİDİR.

…………… NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

İcra Dosya No : ……… İcra Müdürlüğü 2019/……….Es.

Şikayet Eden
(Davacı) : ………… (T.C. Kimlik No: …………
…………..

Vekili : Av. ………………..
(Adres Antette)

Alacaklılar : 1- ………… (T.C. Kimlik No: …………
……………..
2- ………………

Vekili : Av. ……………….
…………………..

Şikayet Konusu : Şikayetimizin kabul edilerek ………… İcra Dairesi 2019/……………. E. sayılı dosyasından gönderilen …………… tarihli icra emrinin iptaline ilişkindir.

AÇIKLAMALAR :
1- Tarafımıza gönderilen icra emri usulsüzdür. Ekte sunulan icra emri suretinde yer alan “ BORCUNUZU HEMEN ÖDERSENİZ
TAKİP ÇIKIŞI : 0.000,58 TL
VEK. ÜCRETİ : 450,00 TL
G. Resmi Masraflar : 3.00 TL
Resmi Masraflar : 43,70 TL
Harçlar : 178,10 TL
TOPLAM : 3.474,38 TL” bölümünün yer almaması gerekmektedir.
2- Kaldı ki hesaplama da gerçeği yansıtmamaktadır. Yapılan hesaplamada vekalet ücreti tam hesaplanmıştır; halbuki kanunda belirtilen ödeme süresinde ödeme yapıldığı takdirde vekalet ücretinin ¾’ü ödenmektedir. Fakat söz konusu hesaplamada böyle bir indirim yapılmamıştır.
3- Ekte sunulan Yargıtay 8. Huk. D. 2014/2317 E.- 2014/2659 K. sayılı kararı da iddialarımızı doğrular niteliktedir.
Yukarıda arz edilen nedenlerle ödeme emrinin iptali için sayın mahkemenize başvurma zorunluluğu hasıl olmuştur.

Hukuki Deliller : …….. İcra Müdürlüğü’nün 2019/ ………………E. Sayılı dosyası, yasal tüm deliller.

Sonuç Ve İstem : Yukarıda arz ve izah olunan nedenler ile Sayın Mahkemenizce re’sen tespit edilecek hususlar doğrultusunda ;
• ………….. İcra Müdürlüğü’nün yasaya aykırı göndermiş olduğu icra emrinin iptaline ilişkin şikayetimizin kabulüne,
• Müvekkilin malvarlığı haciz tehdidi altında olduğu ve telafisi imkansız zararlar doğuracağından öncelikle ………….. İcra Dairesi …………… esas sayılı dosyası kapsamında başlatılan icra takibinin müvekkil lehine tedbiren teminatsız olarak dava sonuna kadar durdurulmasına,
• Duruşma açılmaksızın dosya üzerinden verilecek karar ile tarafımıza gönderilen hukuka aykırı icra emrinin iptaline, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.23.09.2019 Şikayet Eden Vekili Av. …………..

EKLER:
1-) Yargıtay 8. Huk. D. 2014/2317 E.- 2014/2659 K. sayılı kararı(EK-1),
2-) Davalılar için dilekçe fazlası,
3-) Onanmış vekaletname sureti

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir