Gündem
Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » Vasiye Yetki Verilmesi Talebi Dilekçe Örneği

Vasiye Yetki Verilmesi Talebi Dilekçe Örneği

…………….. 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

Dosya No            : 2022/…… Es. & 2022/….0 K.

İstemde Bulunan

Vasi                   : …………TC:………….)

Adr:……..

 

Vekilleri             : Av. ………….

                             (Adres antette)

 

Davalı                : Hasımsız.

 

Konu                 : Vasiye yetki verilmesi talebimizden ibarettir.

 

Açıklamalar        :

Müvekkil ……………, babasının ölümü ve annesinin yaşlı olması nedeniyle mahcur kardeşi …….. e vasi olarak tayin edilmesini talep ve dava etmiş,  mahkeme tarafından ………… Numune Hastanesinin ….. tarihli sağlık kurulu raporu ile ……… in mahkemece dinlenmesinde fayda olmadığı ve kendi işlerini takip edemez  durumda olduğu tespit edilmiştir. ………… 3. Sulh Hukuk Mahkemesi 2022/….. Es – 2022/……. K. – ……. tarihli ilamı(EK-1)  ile müvekkil …………..  mahcur kardeşi ……… e vasi olarak tayin edilmiştir. Tarafımızca yapılan  uzatım talebi üzerine yine Sayın Mahkemenizin …… tarihli ek kararı ile vasilik süresi iki yıl süreyle uzatılmıştır(EK-2).

Müvekkil ………….. babasının ölümü dolayısıyla babasından vasisi olarak atandığı mahcur kardeşi ………… e kalan malvarlığının intikali, satışı ve tapu işlemlerinin yürütümü için kendisinde vasi olarak izin ve yetki verilmesi ni talep ve dava etmiş; …….. 3. Sulh Hukuk Mah. 2022/…..Es. – 2022/….. K. – …… tarihli ilam(EK-3) ile müvekkile izin ve yetki verilmiş ve müvekkil gerekli tüm intikal işlemlerini yapmıştır.

        Aradan geçen süreden sonra; bu sefer de müvekkilin annesi ……….. ……. tarihinde vefat etmiştir. Müvekkil ………… ve …………. ……………… in yasal mirasçılarındandır. Gerek daha önceden müvekkilin babasının ölümü üzerine müvekkilin kardeşi ……….. adına intikal işlemlerini yaptığı ve halihazırda …………….. in hissedarı olduğu taşınmazların satışı, gerekse de müteveffa ……………..den müvekkilin kardeşine kalan malvarlığının intikali, satışı ve tapu işlemlerinin yürütümü için tekrar mevcut vasi müvekkile izin ve yetki verilmesini talep etme zorunluluğu doğmuştur. Bu kapsamda;

  • ……….. ili, …… ilçesi, Z………… köyü, …….i, ….. mevkii, 178 ada, 19 parsel no’lu tarla niteliğinde taşınmaz,

 

Nitelikli taşınmazlara ilişkin; gerek daha önceden müvekkilin babasının ölümü üzerine müvekkilin kardeşi …………. adına intikal işlemlerini yaptığı ve halihazırda …………. in hissedarı olduğu taşınmazların satışı, gerekse de müteveffa ………… den müvekkilin kardeşine kalan malvarlığının intikali, pazarlık usulüyle satışı ve tapu işlemlerinin yürütümü için tekrar mevcut vasi müvekkile izin ve yetki verilmesini talep etmekteyiz.

 

Hukuki Dayanak : TMK ve ilgili mevzuat.

 

Deliller               :

1-) ……….. 3. Sulh Hukuk Mahkemesi 2022/…. Es. 2022/….. sayılı ilamı(EK-1) ve aynı dosya kapsamında aldırılan ……. tarihli ek karar(EK-2),

2-) ….3. Sulh Hukuk Mah. 2022/….. Es. – 2022/…. K. – ……. tarihli ilam(EK-3),

3-) Müteveffa …….. e ait ölüm belgesi ve müvekkil-diğer mirasçıları gösterir mirasçılık belgesi(EK-4),

4-) Taşınmaz fotokopileri(EK-5),

5-) Keşif, Bilirkişi incelemesi, Nüfus kayıtları, Tanık, Yargıtay Kararları, Yemin, İsticvap, Her türlü yasal ve takdiri delil

 

Sonuç ve İstem  : Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve Sayın Mahkemenizce re’sen tespit edilecek hususlar doğrultusunda;

  • Taleplerimizin kabulü ile,
  • Kardeşi ………..(TC:……….)’ in tüm malvarlığı ile ilgili her türlü menfaat ve hakkının korunması amacıyla; yukarıda tahdidi olarak belirttiğimiz gerek daha önceden müvekkilin babasının ölümü üzerine müvekkilin kardeşi ………….. adına intikal işlemlerini yaptığı ve halihazırda ………. in hissedarı olduğu taşınmazların; gerekse de müteveffa …………….. den müvekkilin kardeşine kalan malvarlığının intikali, pazarlık usulüyle satışı, devri  ve tüm tapu işlemlerinin yürütümü için tekrar mevcut vasi müvekkile izin ve yetki verilmesine karar verilmesini vekaleten saygılarımızla arz ve talep ederiz. 05.02.2022

                                                                      Talepte Bulunan Vasi

                                                                           …………

                                                                                  Vekili

                                                                 Av. …………….

EKLER:

1-) K………….. 3. Sulh Hukuk Mahkemesi 2022/……. Es. 2022/….. sayılı ilamı(EK-1) ve aynı dosya kapsamında aldırılan ……. tarihli ek karar(EK-2),

2-) ………….. 3. Sulh Hukuk Mah. 2022/….. Es. – 2022/…. K. – ……. tarihli ilam(EK-3),

3-) Müteveffa ………….. e ait ölüm belgesi ve müvekkil-diğer mirasçıları gösterir mirasçılık belgesi(EK-4),

4-) Taşınmaz fotokopileri(EK-5)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir