Öne Çıkanlar
Anasayfa » Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Dilekçe Örneği- Banka tarafında haksız olarak kesilen masraf, ücret ve komisyon iadesi

Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Dilekçe Örneği- Banka tarafında haksız olarak kesilen masraf, ücret ve komisyon iadesi

T.C. …………. Kaymakamlığı

Tüketici Sorunları İlçe Hakem Heyeti Başkanlığına

 

 

Şikayet Eden      :…………… (T.C:Kimlik No:…………………….)

                          Adr: ………………

 

Şikayet Edilen    : …………. Bankası A.Ş.

                              Adr: ……………….. Beşiktaş/İSTANBUL

 

Konu                 : Banka tarafında haksız olarak kesilen 000-TL ..……. ve sair dosya giderinin tarafıma iadesine ilişkin talebimizi içerir dilekçemizden ibarettir.

 

Açıklamalar        :

Tarafımca, ……………….. tarihinde davalı banka nezdinde ……………. numaralı tüketici kredisi ile kredi kullanılmıştır. Banka tarafından tarafıma 000000.00 TL tüketici kredisi kullandırılmış olup; söz konusu krediye istinaden 000,00 TL tutarındaki ……….. ücreti  tahsil edilmiştir. Tüketici kredisi kapsamında komisyon ücreti, Banka Sigorta Muamele Vergisi ve kredi tahsis ücreti adı altında tahsil edilen ücret ile dosya kapsamında resen tespit edilecek olan masraf, komisyon ve ücret adı altındaki sair giderlerin tarafıma iadesi gerekmektedir.

Tarafıma banka nezdinde söz konusu tüketici kredisini kullanması ile; Ek’te sunulu hesap özetinde de görüleceği üzere komisyon ücreti, Banka Sigorta Muamele Vergisi, kredi tahsis ücreti ve bankadan ilgili belgeler celp edildikten sonra Heyetinizce re’sen tespit edilecek olan masraf, ücret ve komisyon şeklinde kesintiler yapılmıştır. Banka, talep edilen masraflar için herhangi bir hukuki dayanağı bulunmamasına rağmen tarafımca ödenildiği bu bedelleri tüketici kredisinin kullandırılabilmesi için zorunlu unsurlar olarak göstermiş ve bu ücretleri haksız şekilde tahsil etmiştir. Ancak bu tahsilât, gerek konuyla ilgili mevzuat hükümlerine gerekse Yerleşik Yargıtay İçtihatları’na göre haksız nitelik arz ettiğinden; tarafıma iade edilmesi gerekmektedir.

 

1-) Yargıtay Kararlarındaki hâkim görüş, bahse konu bedellerin tüketiciden tahsil edilemeyeceği yönündedir.

 

Tüketici kredisi ve diğer kredilerin kullandırılması esnasında bankalar tarafından tüketicilerden tahsil edilen dosya masrafı, komisyon, ekspertiz ücreti gibi bedellerin haksız nitelik taşıdığı ve bu nedenle müşteriye iadesinin gerektiği yönünde birçok Yargıtay Kararı bulunmaktadır. Bu hususta Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 2012/1386 E. 2012/5231 K. Sayılı ilamında “Davacı kredi sözleşmesi gereğince kendisinden dosya masrafı adı altında masraf istendiğini, ödenen bedelin istirdadını talep etmiştir. Davalı banka kredi açılırken yapması mutad ve zorunlu olan masrafları isteyebilir. Bunun dışında sebebi ve dayanağı açıklanmadan dosya masrafı adı altında para talep edilmiş veya sözleşmeye bu yönde hüküm konulmuş ise sözleşme hükmünün haksız şart olarak kabulü zorunludur.” kararı verilmiştir. Bu karar ile, bankadan tahsilini talep ettiğimiz sair masraf hususunda, iade talebimizin hukuka uygunluğu ve haklılığı tespit edilmiştir.

 

Konu ile ilgili bir diğer Yargıtay kararı ise, ekspertiz ücreti tahsiline ilişkin olarak; Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 2013/7135 Esas sayılı ilamında “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun … Tarihli 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik maddesi uyarınca, bankalarca verilen kredinin teminatı olarak konut ve diğer gayrimenkul değerleme işlemlerinin kimler tarafından ve ne şekilde yerine getirileceği hususu ayrıca ve açıkça düzenlenmiş olup; dairemizin yerleşik kararlarında da vurgulandığı üzere, bankaların ancak davaya konu kredinin verilmesi için zorunlu, makul ve belgeli masrafları tüketiciden isteyebileceğinin kabulü gerekir. Mahkemenin de kabulünde olduğu üzere, davalı banka tarafından bir değerleme şirketine ya da herhangi bir firmaya ekspertiz işlemine ilişkin olarak ödenen tutara ilişkin ispatlayıcı bir belgenin dosyaya sunulmadığı anlaşılmış olmakla, … ekspertiz ücretinin zorunlu masraf olarak alındığı gerekçesiyle bu bedelin dava değerinden mahsubu ile davanın kısmen kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.” yer alan hükümdür. Karar metninde de ifade edildiği üzere; herhangi bir dayanak belirtilmeden müşteriden tahsil edilen ücretler, haksız nitelikte olup; banka tarafından iadesi gerekmektedir. Müvekkilden tahsil edilen 100 TL tutarındaki komisyon ve 5TL banka sigorta muamele vergisi ise, bu kapsamda zorunlu masrafların dışında kabul edilmiş ve haksız şekilde tahsil edilmiş olması nedeniyle tüketiciye iadesine karar verilmiştir.

 

2-) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde yapılacak değerlendirmeler;

 

a-) Banka tarafından tahsil edilen masrafların yer aldığı sözleşme hükmü, haksız şart niteliğindedir. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 5. Maddesinde, sözleşmedeki ‘haksız şart’ unsuru düzenlenmektedir. Bu madde; “Haksız şart, tüketiciyle müzakere edilmeden sözleşmeye dâhil edilen ve tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme şartlarıdır. Tüketiciyle akdedilen sözleşmelerde yer alan haksız şartlar kesin olarak hükümsüzdür. Sözleşmenin haksız şartlar dışındaki hükümleri geçerliliğini korur. Bu durumda sözleşmeyi düzenleyen kesin olarak hükümsüz sayılan şartlar olmasaydı diğer hükümlerle sözleşmeyi yapmayacak olduğunu ileri süremez.hükmüne amirdir.

 

İlgili kanun maddesinde de açıkça ifade edildiği üzere; satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır ve tüketici açısından bağlayıcı değildir. Başvuru konusu sözleşmenin imzalanması esnasında da müvekkil ile ilgili maddeler hususunda müzakere yapılmamıştır. Dolayısıyla müvekkilin kullanmış olduğu kredide dosya masraf, ekspertiz ücreti ve komisyon konusuna ilişkin olarak müvekkil tarafından imzalanan sözleşmedeki düzenlemeler haksız şart niteliğini haiz olup; söz konusu maddelerin müvekkil açısından hiçbir bağlayıcılığı bulunmamaktadır.

 

b-) Sözleşme, müvekkil yeterince aydınlatılmadan imza altına alınmıştır. Bankalar tarafından “dosya masrafı” adı altında haksız şekilde tahsil edilen masraf ve ücretlerin hukuka aykırılık teşkil ettiği bir diğer husus da, tüketicinin aydınlatılması hakkının yerine getirilmemesidir.  Bu kapsamda Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 2010/11726 E. 2011/1870 K. Sayılı ilamına esas teşkil eden ve Yargıtay 13. Hukuk Dairesi tarafından onanmasına karar verilen Yerel Mahkeme ilamında yer alan “Tüketici Kanunu’nun tüketicilere sağladığı en önemli haklardan birisi bilgilendirme aydınlatılma hakkıdır. Bu kapsamda esasen bankalar kredi verdiklerinde masraf, komisyon ve diğer tüm giderler dâhil olmak üzere çekilecek kredi tutarı, taksit miktarı ve sabit aylık ödeme yapılarak bunu tüketiciye bildirmek durumundadır.” ibaresi de beyanlarımızı destekler niteliktedir.

 

Görüldüğü üzere; banka tarafından tüketiciden “komisyon, dosya masrafı ve sair isimlerle” tahsil edilecek ücretler hususunda kredi sözleşmesinin imza altına alınması esnasında tüketicinin ayrıntılı şekilde aydınlatılması gerekmektedir. Aksi takdirde, tüketici yeterince aydınlatılmadan sözleşmenin imzalanması, tüketiciye dayatma haline gelecektir. Ancak bankaların yerleşik uygulaması haline gelen matbu kredi sözleşmeleri, tüketici ile banka arasındaki sözleşmede tarafların eşitliği ilkesini tamamen bozmakta ve banka lehine sonuçlar ihtiva etmektedir. Banka tarafından hazırlanan ve tüketicinin müdahale olanağını ortadan kaldıran bu sözleşmenin imzalanması, alınmak istenen kredi için bir nevi ön şart olarak ileri sürülmektedir. Bu şekilde müvekkil açısından açık şekilde haksız şart niteliğindeki iş bu hükümler imza altına alınmaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle; talep konusu sözleşme hükümlerinin, tarafım yeterince aydınlatılmadan imza altına alınmış olması nedeniyle de haksız şart niteliğinde olduğunun tespit edilmesini ve tarafım açısından bağlayıcılığının bulunmadığına karar verilerek; 500-TL ….. ücretinin yasal faizi ile birlikte tarafıma iade edilmesine karar verilmesini talep ederiz.     

 

Hukuksal Nedenler      : TKHK ve ilgili yasal mevzuat.

Deliller                       :

  • Banka ile imzalanan tüketici kredisi sözleşmesi  kredi sözleşmesi ve sözleşme öncesi bilgi formu,(Celbi talep olunur.)
  • Kredi münasebeti ile müvekkilden yapılan kesintileri gösterir ayrıntılı hesap özeti,(Celbi talep olunur.)
  • Yargı kararları,
  • Karşı tarafın delillerine delil sunma haklarımız saklı olmak kaydı ile yasal her türlü delil.
       

Netice-i Talep             : Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve resen tespit edilecek hususlar doğrultusunda;

 

Her türlü fazlaya ilişkin alacak ve dava haklarımız saklı kalmak kaydı ile;


        • Tarafım ile şikâyet edilen banka arasında yapılan kredi sözleşmesine gereğince tarafımdan haksız olarak kesilen 000,00-TL …… ücreti olarak gösterilen kesintinin ve resen gerekli belgeler bankadan temin edildikten sonra tespiti yapılacak masraf, ücret ve komisyon kesintisi adı altında yapılan kesintinin, kesinti tarihi itibariyle işleyecek yasal faizi ile birlikte şikayet edilen bankadan tahsili ile tarafıma iadesine karar verilmesini arz ve talep ederim. 16.05.2021

 

                                                     

                                                                                 Şikayet Eden

                                                                             ……………..

                                                                   

 

 

Ekler;

  1. Masraf kesildiğine dair …………… Bankası Dekontu

 

 

                                                                                   

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir