Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Dilekçe Örneği-Vekalet Ücreti Alacağı Nedeniyle

Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Dilekçe Örneği-Vekalet Ücreti Alacağı Nedeniyle

T.C. …………..TÜKETİCİ SORUNLARI

İL HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞINA

 

Şikayet Eden      : …………….. (T.C. Kimlik No:…………………..)

Adr: …………………….

 

Şikâyet Edilen    : ………………(T.C. Kimlik No:……………….)

                              Adr: …………………

 

Konu                 : Şikayet edilen tarafça ödenmeyen ………………,25 TL vekalet ücretinin tarafıma ödetilmesine karar verilmesine ilişkin talebimi içerir dilekçemden ibarettir.

 

Açıklamalar        :

 1. ………………. tarihinde müşteki ………………… ve müşteki ……………nın vekili olduğum …………. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2021/………… Es. Ve 2021/………….K. sayılı dosya hakkında karar verilmiştir.
 2. Dosyaya sunulan ……………. tarihli dilekçe ile müvekkiller maddi ve manevi zararlarının giderilmiş olduğunu gerekçe göstererek şikayetlerinden vazgeçmişlerdir.(EK-1) İlgili dosyada müvekkillerin tarafımın bilgisi ve muvafakati dışında sanık ………………’la anlaşarak şikayetlerinden vazgeçmesi sonucu mahkeme düşme kararı vermiştir. Mahkeme vermiş olduğu kararda 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 165. Maddesinde yer alan “İş sahibinin birden çok olması halinde bunlardan her biri, sulh veya her ne suretle olursa olsun taraflar arasında anlaşmayla sonuçlanan ve takipsiz bırakılan işlerde her iki taraf avukat ücretinin ödenmesi hususunda müteselsil borçlu sayılırlar.” hükmü gereğince vekalet ücretinden sorumlu tutulmuştur. İlgili mahkeme kararı ekte Sayın Heyetinize sunulmuştur.(EK-2)
 3. Mahkeme kararında vekalet ücreti açık ve miktarı belli bir şekilde yazılmadığı için karar ilamlı icraya konu edilememiş, ilamsız olarak takibe girilmiştir. Ödeme emri ekinde borçluya gönderilen mahkeme kararı ilam sureti olarak değil; ilamsız icrada borca kaynaklık eden evrak sureti olarak eklenmiştir. Bu hususta hukuka aykırılık bulunmamaktadır.
 4.  Alınacak vekalet ücreti miktarı da kararın verildiği yıl olan ……………. yılı için Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre belirlenmiştir.(EK-3) İcra takibine konu vekalet ücretinin tahsili amacıyla borçlu ……………… aleyhine ………… İcra Müdürlüğü 2021/………….. Es. Sayılı icra dosyası üzerinden icra takibine girişilmiştir. Borçlu …………., …………. tarihli dilekçe ile borca itiraz etmiş ve bunun üzerine icra takibi durmuştur.
 5. İş bu hukuki mesnetten yoksun itirazın iptali amacıyla açmış olduğumuz davada ……. 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2021/……….. E. 2021/…………. K. (EK-4) sayılı kararı ile görevsizlik kararı vermiştir. İlgili kararda talep halinde dosyanın yetkili ve görevli ……………….Nöbetçi Tüketici Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir. Talebimiz üzerine dosya …….. 1. Tüketici Mahkemesine tevdi edilmiş ve 2021/………… E. 2021/………… K. (EK-5) sayılı dosyası üzerinden yargılamaya konu olmuştur. …….. 1. Tüketici Mahkemesince dosya hakkında …………… tarihli bilirkişi raporu(EK-6) aldırılmış olup bilirkişi tarafından alacağımızın tespiti yapılmıştır. Fakat yapılan yargılama sonucunda tespit edilen alacak miktarının TKHK’de belirtilen ……….,00 TL sınırının altında altında olması sebebiyle İl Tüketici Hakem Heyeti görev alanına girdiğinden bahisle davanın usulden reddine karar verilmiştir.   

         Açıklanan nedenlerle ……….. Tüketici Mahkemesinin 2021/………. E. 2021/…………K. sayılı kararı gereğince ………….,25 TL vekalet ücreti alacağım için iş bu şikayet başvurusunu yapma zorunluluğu doğmuştur. 

 

Hukuksal Nedenler      : TKHK ve ilgili yasal mevzuat.

Deliller                       :

 1. ………….. İcra Müdürlüğü 2021/…………… Es. Sayılı icra dosyası
 2. ……………. tarihli şikayetten vazgeçme dilekçesi(EK-1)

3-…………….. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2021/………. Es.&2021/……… K. sayılı   kararı(EK2)

 • ………….yılına ait Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi(EK-3)

5-……………Asliye Hukuk Mahkemesi 2021/……E. 2021/…….. K. sayılı kararı. (EK-4)

6- …………Tüketici Mahkemesi 2021/………….E. 2021/……….K. sayılı kararı (EK-5)

7- ………… tarihli bilirkişi raporu(EK-6)

 

Sonuç ve İstem       : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle heyetinize yapmış olduğum şikayetin kabulüne karar verilerek ……….,25 TL vekalet ücreti alacağımın şikayet edilen tarafından tarafıma ödenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.15.03.2021

       

                                                  Şikâyet Eden ……………….

                                                          

Ekler;

1–   …………….. tarihli şikayetten vazgeçme dilekçesi(EK-1)

2–   ………… Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2021/……E. 2021/…….. K sayılı kararı(EK-2)

 • ……… yılına ait Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi(EK-3)
 • ……….. Asliye Hukuk Mahkemesi 2021/……E. 2021/…….. K. sayılı kararı(EK-4)
 • ………..Tüketici Mahkemesi 2021/……E. 2021/…….. K. sayılı kararı (EK-5)
 • ………… tarihli bilirkişi raporu(EK-6)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir