…………… ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

 

Dosya No            : 2022/……. Es.

 

Davaya Cevap

Veren Davalı       : ……………

Adr: ……………………

                             

 

Davacı                :…………… Sigorta A.Ş.

 

Vekilli                : Av. ………..

Adr: …………….

 

Konu                 : Davacı tarafın cevaba cevap dilekçelerine karşı beyanlarımız ve delillerimizin sunumudur.

 

AÇIKLAMALAR        :

        

         Davacı …………. Sigorta A.Ş. ………………… İcra Müdürlüğünün 2021/…….. Es. sayılı dosyası ile davalı müvekkil aleyhine ilamsız takip başlatmıştır. Haksız ve hukuka aykırı icra takibi ve gönderilen ödeme emrine müvekkilin itiraz etmesi üzerine icra takibi durmuştur. İcra takibinin yapılan itiraz sonucu durması üzerine davacı tarafından iş bu itirazın iptali davası açılmıştır. Davalı müvekkilin davacıya herhangi bir borcu bulunmamakta olup haksız ve hukuka aykırı olarak açılan davanın reddi gerekmektedir. Şöyle ki;

          1-) Davacı sigorta şirketinin sigortalısı taşıtan ……………….. Tarım Ürünleri Paz. San. Dış. Tic. A.Ş. tarafından ………. tarihinde alıcılar …………………Gıda İht. Mad. Paz. Tic. Ltd. Şti. ve ……………… Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş.’ye birtakım emtia gönderilmiştir. Davacının sigortalısı şirketin, nakliyenin yapılması için anlaştığı araç ……………….. şoförlüğünü yaptığı ………………. plaka sayılı araçtır. ……………… nakliye yapılacağından bahisle davacı sigorta şirketinin sigortalısı ……………….Firmasından teslim aldığı emtiaları alıcılar …………….. Firması ve …………… Pazarlama Firmasına teslim etmemiştir. Her ne kadar davacı tarafça taşıyıcı sıfatımız olduğu iddiası ile tarafımıza husumet yönetilmiş ise de; davalı müvekkil ……………, …………… plaka sayılı aracı ……….. tarihli oto satış sözleşmesi ile alıcı ………………. satmıştır. Araç bedeli olarak 170.000,00 TL üzerinden anlaşılmış ve müvekkil 70.000,00 TL nakit olarak almış bakiye 100.000,00 TL için de; borçlusu ……………., düzenleme tarihi ……., vade tarihi …… bilgilerini haiz bono düzenlenmiştir. Müvekkilin satış sözleşmesi uyarınca satmış olduğu aracı alan ………………. Dava dışı üçüncü kişi ………………………….. nakliyesini taahhüt ettiği emtialar için evrakta sahtecilik yapmak yoluyla davalı müvekkil ……………… adına sahte fatura düzenlemek suretiyle davacı sigorta şirketi sigortalısı ……………..Tarım Ürünleri Paz. San. Dış. Tic. A.Ş.’yi dolandırmıştır.

         Davalı müvekkil …………… alıcı ………………. tarafından dolandırılmıştır. Müvekkil ………………, ………………..Cumhuriyet Başsavcılığı 2022/….. Soruşturma sayılı dosyası kapsamında yukarıda anlatmış olduğumuz hususları dile getirmiş ve kendisini dolandıran ……………………….. şikayetçi olmuştur. Müvekkil Vahap …………………………….. plaka sayılı …….. model ……Marka Kamyonu harici satış sözleşmesi ile dava dışı ……………….. satmış olduğundan olay tarihinde söz konusu aracın kesinlikle işleteni değildir.

         2-) Müvekkil …………….. satmış olduğu aracı kullanarak …….. tarihinde davaya konu emtiaları alan ……………. müvekkilin isim ve unvanını kullanarak sahte fatura düzenlemiştir. Müvekkil …………, ……………. isimli şahsı hiçbir şekilde tanımamakta olup, düzenlenen faturalarda bilgisi dışında sahte olarak tanzim edilmiştir. Davacı taraf ………… tarihli cevap dilekçesinde davalı müvekkilin ……………Cumhuriyet Başsavcılığı 2022/…….. Soruşturma sayılı dosyası kapsamında ki ifadesinden yola çıkarak sahtecilik suçuna konu evrakların müvekkilin rızası ile düzenlendiğini iddia etmiştir. Müvekkilin savcılık ifadesinde geçen rıza beyanı, savcılığa ibraz etmiş olduğu evrakları rızası ile savcılığa teslim etmiş olduğuna ilişkindir. Yani sahte faturaların düzenlenmesine ilişkin bir rıza kesinlikle mevcut değildir. Davacı tarafın söz konusu ifadeyi çarpıtması tamamen Sayın Mahkemenizi yanıltmaya yöneliktir.

        3-) ………………. davalı müvekkilin adına sahte fatura düzenlemek suretiyle dolandırıcılık ve hırsızlık eylemlerini gerçekleştirmiştir. …………… hazırlamış olduğu sahte faturalarda Vergi Dairesi olarak K………… Vergi Dairesi yer almaktadır. Davacı sigorta şirketinin sigortalısı ……………….Tarım Ürünleri Pazarlama San. Dış. Tic. A.Ş. dolandırıcı tarafından kendisine sunulan faturayı incelemiş olsaydı faturanın üzerinde yazan …….. Vergi Dairesinin ………’da mevcut olmadığını görebilecektir.

         Davalı müvekkil …………… …………… Vergi Dairesi Müdürlüğü ……. Vergi Kimlik Numaralı mükellefi olup ……….. tarihinde mükellefiyet tesis ettirmiştir. Dolandırıcılığa konu faturaların davalı müvekkil ile ilgisi bulunmamakta olup tamamen iradesi dışında hazırlanmıştır. Tüm bu hususlar ……………Vergi Dairesi Müfettişlerince hazırlanan ……… tarihli raporda da sabittir.

         4-) Davacı …………… Sigorta A.Ş. ………………poliçe numaralı Emtia Sigorta Poliçesi ile sigortalısı …………..Tarım Ürünleri Pazarlama San. Dış. Tic. A.Ş.’ye hasar ödemesi kapsamında 11.658,00 TL ödemiş ve ödemiş olduğu bu miktarı davalı müvekkile karşı rücu talebinde bulunmaktadır. Davacı sigorta şirketi, sigortalısına ödemiş olduğu tazminatı söz konusu nakliye dolandırıcılığında kullanılan aracın davalı müvekkil üzerinde resmi kayıtlı olmasından bahisle davalı müvekkile rücu talebinde bulunmuştur. Her ne kadar söz konusu aracın resmi kayıtlarında aracın maliki davalı müvekkilimiz olarak gözükse de, yukarıda etraflıca belirttiğimiz gibi söz konusu aracın gerçek işleteni davalı müvekkilimiz değildir. İşleten sıfatı kesinlikle müvekkilimize ait bulunmamaktadır. Kabul anlamı taşımamak kaydı ile ‘işleten’ sıfatı müvekkilimize ait bulunsa dahi davalı müvekkilimizin ‘taşıyıcı’  sıfatı bulunmadığından, davalı müvekkile husumet yöneltilmesi mümkün değildir. Bu nedenlerle davanın husumet yokluğundan reddi gerekmektedir. Şöyle ki;  

        Öncelikle belirtmek isteriz ki davalı müvekkil davacının iddia ettiği gibi ‘TAŞIYICI’ sıfatını haiz değildir. Taşıma işi Türk Ticaret Kanun da özel olarak düzenlenmiştir. Davacının dilekçesinde yer vermiş olduğu Taşıma sözleşmesinin uygulanması(TTK 856) ve Zıya ve Hasar ile gecikmeden doğan sorumluluk(TTK 875) başlıklı maddeler, Taşıma sözleşmesi ve Taşıma sözleşmesinden doğan sorumluluğa ilişkindir. Davalı müvekkil ile davacı sigorta şirketinin sigortalısı Taşıtan ………………..… A.Ş. arasında kurulmuş bir taşıma sözleşmesi mevcut değildir. Davalı müvekkilin tazminattan sorumlu tutulabilmesi için taşıyıcı olduğunun davacı tarafça kanıtlanması gerekmektedir. Davalı müvekkil ile davacı sigorta şirketinin sigortalısı Taşıtan ………….A.Ş. arasında bu noktada ne yazılı ne de sözlü bir taşıma anlaşması mevcut değildir. TTK 856. madde son fıkrasında; “Eşyanın taşıyıcıya teslimi taşıma sözleşmesinin varlığına karinedir.” şeklinde olup olayımızda bir fiili teslim de söz konusu değildir.

        Kabul anlamına gelmemekle birlikte davacının araç işleteni olarak davalı müvekkile sorumluluk doğurmaya çalışması hukuka uygun değildir. Görülmekte olan davada taşınan yük hasarı dava konusu edildiğinden bu durumda davalı müvekkilin sorumluluğu 2918 sayılı yasaya göre değil genel hükümlere tabi olduğundan müvekkilin sorumluluğu TAŞIYAN olduğunun ispatı halinde söz konusudur ki davalı müvekkilin taşıyan sıfatı kesinlikle mevcut değildir.   

         Dolayısı ile davalı müvekkilin taşıyan olduğu iddiası ile tazminat rücu edilmesi haksız ve hukuka aykırı olup davanın reddi gerekmektedir. Yukarıda izah etmiş olduğumuz işleten sıfatı ile taşıyan sıfatının aynı şey olmadığı ve taşıyanın sorumluluğuna gidilebilmesi için taşıyan sıfatının haiz olunması gerektiine dair kararı sayın mahkemenize sunuyoruz. ( Y. 11. HD. 08.07.2013-E.14208/K.14491)

            Yukarıda açıklanan nedenlerden de anlaşılacağı gibi hem esas ve hem de usul bakımından yasaya aykırı bir şekilde açılan davanın reddine karar verilmesini istemekteyiz.

 

Hukuki Dayanak : TMK, TBK ve ilgili yasal mevzuat.

 

Deliller               :

1- ………… İcra Müdürlüğünün 2022/……. Es. sayılı dosyası

2- …………………. Cumhuriyet Başsavcılığı 2022/. Soruşturma sayılı dosyası

3-Oto Satış Sözleşmesi

4- ………. Tanzim ……. Vadeli Bono

Tanık beyanları,

5-……………….. Vergi Dairesi Müfettişlerince hazırlanan …………. tarihli rapor

6- Tanık beyanları, İsticvap, Yargıtay Kararları,

7- Her türlü yasal ve takdiri delil

 

İstem Sonucu         : Açıklanan nedenler, göz önüne alınacak ve oluşacak durumlar ışığında ;

Haksız ve hukuki dayanaktan yoksun davanın usul ve esas yönünden reddine karar verilmesini, ayrıca yargılama giderleriyle Avukatlık ücretinin davacıya yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. 15.01.2022                                               

                                                                                     

                                                                            Davalı Vekilleri

Av. ………………….

 

 

EK:

1-) Y. 11. HD. 08.07.2013-E.14208/K.14491 sayılı ilamı

 

 

Bir Cevap Yazın