✏️ Haksız Tutuklama Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat Davası Dilekçe Örneği

✏️ Haksız Tutuklama Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat Davası Temyiz Dilekçesi Örneği


……………AĞIR CEZA MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA

 

Dosya No : 2019/……… Es.

 

Davacı : …………………..

 

Vekili : Av. …………………

 

Davalı : Maliye Hazinesi

 

Konu : Beyanlarımızın sunulmasından ibarettir.

 

Açıklamalar  :

1-) Sayın Mahkemenizde görülmekte olan yukarıda esas numarası yazılı dava dosyası kapsamında …………9 tarihli dava dilekçemizde; ”S.S. …………………. Konut Yapı Kooperatifi ile müvekkil arasında düzenlenmiş olan Hukuki Danışmanlık ve Avukatlık Hizmet Sözleşmesi kapsamında aylık ücret ve ek ücretler karşılığında çalışmaktaydı. Ancak haksız tutuklama kararı neticesinde müvekkil ile ilgili kooperatif arasındaki sözleşme son bulmuş ve müvekkil zarar uğramıştır. Bu kapsamda müvekkilin avukatlık ücreti alacağı için ……………….. İcra Müdürlüğü 2018/…………… Es. sayılı dosyasıyla başlattığı icra takibine karşı taraf itiraz etmiş; müvekkil de bunun üzerine ……………. Asliye Hukuk Mahkemesi 2018/…………….Es. sayılı dosyası ile itirazın iptali davası açmıştır. Ancak müvekkilin dava görüldüğü sırada cezaevinde olması nedeniyle dosya kapsamında aldırılan tüm bilirkişi raporları, beyanlar müvekkil aleyhinedir ve büyük bir ihtimalle müvekkil davayı kaybedecektir. Bu kapsamda müvekkilin ilgili dava dosyasından dolayı da zararı olmuş ve olacaktır.” şeklinde belirttiğimiz üzere………………. Asliye Hukuk Mahkemesi 2018/……………….. Es. Sayılı dava dosyası ………. tarihinde karara çıkmış olup ………………arihli gerekçeli karar itibariyle davamızın reddine karar verilmiş ve 2.725,00-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesi şeklinde hüküm kurulmuştur. Bu kapsamda da tarafımızca karar gereği vekalet ücreti karşı tarafa ödenmiştir.(……………….Asliye Hukuk Mahkemesi 2018/……… Es.-2019/……… K. – ………… tarihli ilamı, ………………. tarihli vekalet ücreti ödemesine ilişkin banka dekontu (EK-1)) Bunun sonucu olarak müvekkil zarara uğramıştır ve bu hususun da hesaplamada dikkate alınması gerekmektedir.

2-) Yine dava dilekçemizde, müvekkilin daha önceden sözleşme yapıp; sözleşmesinin haksız tutuklama nedeniyle iptal edildiği, müvekkilin azledildiği şirketler ve kurumlar belirtilmiştir. Bu kapsamda müvekkilin Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile de aylık ……..

-TL ve kazanılan vekalet ücretlerinin %70’i karşılığında çalışmakta olduğunu belirtmiştik. Müvekkil ayrıcai İŞKUR’ un taraf olduğu birçok dava ve icra takibinde vekil olarak yer almıştır ve birçok ücrete hak kazanmıştır. Ancak haksız tutuklama nedeni ile bu kurum tarafından da vekillikten azledilmiş, avukatlık ücretlerinin hiçbirini alamamış ve zarara uğramıştır. Bu sebeple müvekkilin kayıtlı olduğu icra ve dava dosyalarının UYAP üzerinden tespiti ile müvekkilin hak kazandığı ücretlerin tespitini ve müvekkilin maddi zararında hesaba katılmasını talep etmekteyiz.

3-) Müvekkil ile……………. İlaç ve Kozmetik Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında düzenlenen Hukuki Danışmanlık Sözleşmesi gereğince müvekkil aylık ücret ve ek ücretler almaktaydı. Ancak haksız tutuklama kararı neticesinde taraflar arasındaki sözleşme son bulmuş, müvekkil azledilmiş ve zarara uğramıştır. İlgili şirket tarafından; müvekkile, avukatlık hizmeti gereğince her ay fatura karşılığında ödeme yapılmaktaydı. Bu faturaların kayıtlarının Vergi Dairesine yazılacak müzekkere ile çıkarılmasını, müvekkilin hak kazandığı ücretlerin tespitini ve müvekkilin maddi zararında hesaba katılmasını talep etmekteyiz.

 

Sonuç ve Talep : Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve Sayın Mahkemenizce re’sen dikkate alınacak hususlar doğrultusunda;

-Beyanlarımızın dosyaya kabulü ile,

– Taleplerimiz doğrultusunda ilgili dosya ve faturaların zarar hesaplamasında kullanılmak üzere tespitine ve dosyaya eklenmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz. 19.11.2021

Davacı Vekili

Av. ……………….

EK:

…………. Asliye Hukuk Mahkemesi 2018/………….. Es.-2019/…………. K. -…………… tarihli ilamı, …………… tarihli vekalet ücreti ödemesine ilişkin banka dekontu (EK-1)

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir