Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » Haksız Tutuklama Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat Davası Dilekçe Örneği

Haksız Tutuklama Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat Davası Dilekçe Örneği

Haksız Tutuklama Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat Davası Dilekçe Örneği

 • 5271 sayılı Kanun’un Yedinci Bölümünde, Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat ana başlığı altında, 141 ila 144. maddelerinde tazminat isteme şartları ve sonuçları yeniden ele alınmış, 141. maddesinde hangi durumlarda tazminat talep edilebileceği, 142. maddesinde tazminat isteminin şartları, 143. maddesinde tazminatın geri alınması, 144. maddesinde de tazminat isteyemeyecek kişiler düzenlenmiştir.
 • 5320 sayılı Kanun’un 6. maddesinde yer alan;
 • “(1) Ceza Muhakemesi Kanununun 141 ilâ 144 üncü maddeleri hükümleri, 1 Haziran 2005 tarihinden itibaren yapılan işlemler hakkında uygulanır.
 • (2) Bu tarihten önceki işlemler hakkında ise, 07.05.1964 tarihli ve 466 sayılı Kanun Dışı Yakalanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.” hükmü uyarınca somut uyuşmazlığın, davacının tutuklandığı tarih de göz önünde bulundurularak 5271 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda çözülmesi gerekmektedir.
 • 5271 sayılı CMK’nın “Tazminat istemi” başlıklı 141. maddesinin birinci fıkrası ;
 • “(1) Suç soruşturması veya kovuşturması sırasında;
 • a) Kanunlarda belirtilen koşullar dışında yakalanan, tutuklanan veya tutukluluğunun devamına karar verilen,
 • b) Kanunî gözaltı süresi içinde hâkim önüne çıkarılmayan,
 • c) Kanunî hakları hatırlatılmadan veya hatırlatılan haklarından yararlandırılma isteği yerine getirilmeden tutuklanan,
 • d) Kanuna uygun olarak tutuklandığı hâlde makul sürede yargılama mercii huzuruna çıkarılmayan ve bu süre içinde hakkında hüküm verilmeyen,
 • e) Kanuna uygun olarak yakalandıktan veya tutuklandıktan sonra haklarında kovuşturmaya yer olmadığına veya beraatlerine karar verilen,
 • f) Mahkûm olup da gözaltı ve tutuklulukta geçirdiği süreleri, hükümlülük sürelerinden fazla olan veya işlediği suç için kanunda öngörülen cezanın sadece para cezası olması nedeniyle zorunlu olarak bu cezayla cezalandırılan,
 • g) Yakalama veya tutuklama nedenleri ve haklarındaki suçlamalar kendilerine, yazıyla veya bunun hemen olanaklı bulunmadığı hâllerde sözle açıklanmayan,
 • h) Yakalanmaları veya tutuklanmaları yakınlarına bildirilmeyen,
 • i) Hakkındaki arama kararı ölçüsüz bir şekilde gerçekleştirilen,
 • j) Eşyasına veya diğer malvarlığı değerlerine, koşulları oluşmadığı halde elkonulan veya korunması için gerekli tedbirler alınmayan ya da eşyası veya diğer malvarlığı değerleri amaç dışı kullanılan veya zamanında geri verilmeyen,
 • Kişiler, maddî ve manevî her türlü zararlarını, Devletten isteyebilirler.”
 • Şeklinde düzenlenmiş, koruma tedbirleri nedeniyle tazminatın hangi hâllerde isteneceği on bent hâlinde sayılmış, 30.04.2013 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6459 sayılı Kanun’un 17. maddesiyle anılan fıkraya “k) Yakalama veya tutuklama işlemine karşı kanunda öngörülen başvuru imkânlarından yararlandırılmayan,” bendi eklenmiş, fıkranın son cümlesinde de kişilerin koruma tedbirleri nedeniyle uğradıkları maddi ve manevi her türlü zararlarını Devletten talep edebilecekleri belirtilmiştir.

Haksız Tutuklama Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

……….NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA

 

Davacı        : …………. – T.C. Kimlik No: ……….

                       Adr: ………..

Vekili          : Av. ……………….

                       (Adres antettedir.)

 

Davalı         : Maliye Bakanlığı

                       Adr: Devlet Mahallesi Dikmen Caddesi No:12  06420

   Yenişehir- Çankaya / ANKARA

 

Konu          : Haksız tutuklama nedeni ile 00.000-TL maddi ve 00.000-TL manevi tazminat istemimizi içerir dilekçemizdir.

Açıklamalar :

 

          1-) Müvekkil ………….., …………….. suçundan dolayı …………….. Sulh Ceza Hakimliği’ nin ……….. tarih ve 2022/…………..sayılı tutuklama müzekkeresi sonucu gözaltına alınmış ve …………….. Sulh Ceza Hakimliği’nin 2022/……… D. İş. sayılı kararıyla tutuklanmıştır.

 

          2-) Müvekkil hakkında ………… Ağır Ceza Mahkemesinde 2022/……………. Es. ile açılan kamu davası aynı mahkemede  sonuca bağlanmış, müvekkilin atılı suçtan beraatine karar verilmiş ve ilgili karar istinaf incelemesinden geçerek kesinleşmiştir. Müvekkil 4 gün haksız yere gözaltında kalmış ve  toplam …..gün de haksız yere tutuklu kalmıştır.

 

          3-) Müvekkil, avukatlık mesleğini yürütmektedir. Haksız yere gözaltına alınıp, tutuklandığı sırada aşağıda detaylı olarak açıklayacağımız üzere mesleki faaliyetlerini yürüttüğü ….. ilinde çok başarılı ve önde gelen avukatlardan biridir. Müvekkil haksız yere göz altına alınıp tutuklanmadan önce  aylık 0.000,00-TL’ den fazla para kazanmakta idi. Ancak müvekkil haksız yere tutuklandıktan sonra bütün avukatlık faaliyetleri çok büyük zarar görmüş, müvekkillerinin neredeyse tamamı tarafından azledilmiş ve mesleki itibarı altüst olmuştur. Bunlara birkaç örnek verecek olursak;

Müvekkil, ………. Tic. A.Ş. ile taraflar arasında düzenlenmiş hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sözleşmesi çerçevesinde aylık ücret ve ek ücretler karşılığında çalışmaktaydı. Ancak müvekkil aleyhine verilen bu haksız karar neticesinde avukatlığını yaptığı ilgili ….. ve ………… yevmiye numaralı azilnameyle azledilmiş ve maddi zarara uğramıştır. (…………. Noterliği’nin ………… tarihli ……yevmiye numaralı vekaletnamesi, ………….. Noterliği’nin ………… tarihli 1……….yevmiye numaralı azilnamesi)

Yine müvekkil …………… Tic. A.Ş. ile taraflar arasında düzenlenmiş hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sözleşmesi çerçevesinde aylık ücret ve ek ücretler karşılığında çalışmaktaydı. Ancak müvekkil aleyhine verilen bu haksız karar neticesinde avukatlığını yaptığı ilgili şirket tarafından azledilmiş ve maddi zarara uğramıştır. (………. Noterliği’nin …….. tarihli ………. yevmiye numaralı vekaletnamesi)

Müvekkil …………. Müdürlüğü ile de aylık 000,00-TL ve kazanılan vekalet ücretlerinin %70’i karşılığında çalışmakta iken ilgili haksız tutuklama kararı neticesinde …… tarihli ve ………yevmiye numaralı azilname ile azledilmiş ve zarara uğramıştır(……… Noterliği’nin …….. tarihli …….. yevmiye numaralı vekaletnamesi, ……… Noterliği’nin …… tarihli 15286 yevmiye numaralı azilnamesi).

S.S. ……….. ………… Kooperatifi ile müvekkil arasında düzenlenmiş olan Hukuki Danışmanlık ve Avukatlık Hizmet Sözleşmesi kapsamında aylık ücret ve ek ücretler karşılığında çalışmaktaydı. Ancak haksız tutuklama kararı neticesinde müvekkil ile ilgili kooperatif arasındaki sözleşme son bulmuş ve müvekkil zarar uğramıştır. Bu kapsamda müvekkilin avukatlık ücreti alacağı için ……………. İcra Müdürlüğü 2022/……. Es. sayılı dosyasıyla başlattığı icra takibine karşı taraf itiraz etmiş; müvekkil de bunun üzerine ………. Asliye Hukuk Mahkemesi 2022/………….Es. sayılı dosyası ile itirazın iptali davası açmıştır. Ancak müvekkilin dava görüldüğü sırada cezaevinde olması nedeniyle dosya kapsamında aldırılan tüm bilirkişi raporları, beyanlar müvekkil aleyhinedir ve büyük bir ihtimalle müvekkil davayı kaybedecektir. Bu kapsamda müvekkilin ilgili dava dosyasından dolayı da zararı olmuş ve olacaktır. (…………… Konut Yapı Kooperatifi ile müvekkil arasında düzenlenmiş olan ………….tarihli Hukuki Danışmanlık ve Avukatlık Hizmet Sözleşmesi, … ……………. Hukuk Mahkemesi 2022/……….. Es. sayılı dava dosyası)

Müvekkil ile ………….. San. A.Ş. arasında düzenlenen Hukuki Danışmanlık Sözleşmesi gereğince müvekkil aylık ücret ve ek ücretler almaktaydı. Ancak haksız tutuklama kararı neticesinde taraflar arasındaki sözleşme son bulmuş ve müvekkil zarara uğramıştır. (……….. Noterliği’nin …….. tarihli ……..yevmiye numaralı vekaletnamesi, ………….. Noterliği’nin .………. tarihli ………. yevmiye numaralı .)

Müvekkilin çalıştığı ve haksız tutuklama nedeniyle azledildiği büyük çaplı şirketler ile ilgili belgeler ekte Sayın Mahkemeye sunulmuştur(EK-1).

          Yukarıda kısaca belirtilen iş kayıpları sadece müvekkilin iş çevresinin çok küçük bir kısmıdır. İlgili hukuka aykırı gözaltı ve tutuklama sonrası müvekkilin avukatlık mesleği bitme derecesine gelmiş ve müvekkil tutuklanmanın iş çevresine verdiği güven kaybından dolayı halen avukatlık mesleğini çok zorlanarak yapmaya çalışmakta; yaklaşık yirmi yıllık tecrübeli bir avukat olmasına rağmen; avukatlık mesleğine yeni başlamış bir yeni mezun gibi yeniden mesleğini ve iş çevresini toparlamaya çalışmaktadır.

Müvekkil gözaltında ve tutuklu kaldığı süre içerisinde kazancından mahrum kalmış, avukatlık mesleği ve kendi avukatlık bürosu bitme derecesine gelmiş, ayrıca cezaevinde kaldığı ve yargılandığı süreçte kendisini savunması için ………….. Barosu avukatlarından Av. …………….ı müdafi olarak yetkilendirip kendisine ……………….,00-TL avukatlık ücreti ödemek zorunda kalmıştır(Taraflar arasında düzenlenmiş …………. tarihli Avukatlık Ücret Sözleşmesi EK-2).

 

          4-) Müvekkilimizin bugüne kadar hiçbir sabıkası yoktur. 3 numaralı paragrafta belirttiğimiz üzere; müvekkil, avukatlık mesleğini yürütmektedir. Haksız yere gözaltına alınıp, tutuklandığı sırada mesleki faaliyetlerini yürüttüğü …… ilinde çok başarılı ve önde gelen avukatlardan biridir. Ancak müvekkil haksız yere tutuklandıktan sonra bütün avukatlık faaliyetleri çok büyük zarar görmüş, müvekkillerinin neredeyse tamamı tarafından azledilmiş ve mesleki itibarı altüst olmuştur. Tutuklanması sebebi ile gerek maddi gerekse manevi yönden zarar görmüştür. Çevresi ve iş yaptığı kişiler tarafından, kendisine ……. …. ile bakılmıştır. Bu nedenle de fazlası ile zarara uğramıştır.

Müvekkil davacı cezaevinde kaldığı süre boyunca manevi yönden çok acı çekmiştir. En doğal hakkı olan özgürlüğü haksız olarak 7 ay boyunca elinden alınmıştır. Bu da hiçbir maddi bedel ile ödenemez. Bu 7 ayın geri verilmesi de mümkün değildir.

.

Müvekkil …………’ nin kurucularındandır ve aynı zamanda basın sözcüsüdür. ………….. ………’ nde de 2 dönem yönetim içinde yer alarak denetleme kurulu üyeliği yapmıştır. ……………camiasında tanınan ve güvenilir biridir. Müvekkilin haksız yere tutuklanması bu anlamda da müvekkili çok mağdur etmiştir.  

Bu kapsamda müvekkil aktif siyaset yapmakta, çevresi tarafından tanınan, sevgi ve saygı duyulan bir bireydir. Üzerine atılı suçtan dolayı haksız olarak tutuklanması kendisinin ve ailesinin itibarını sarsmıştır.

Gerek müvekkil gerek ise ailesi telafisi mümkün olmayan acılar ile karşı karşıya kalmıştır. Müvekkil evli ve iki çocuk babasıdır. Bu süreçte özellikle çocukları büyük bir üzüntü ve ızdırap çekmişlerdir. Müvekkil tutuklu kaldığı 200 gün boyunca çocuklarını görememiştir. Müvekkilin çocuklarından …………’ ın müvekkilin cezaevinde kaldığı süreçte müvekkile göndermiş olduğu mektup bu haksız tutuklamanın müvekkil ve ailesi açısından ne derecede sıkıntı ve üzüntü oluşturduğunu gözler önüne sermektedir(EK-4).

Müvekkilin ve ailesinin çekmiş olduğu acı ve ızdıraba karşılık, istenilen  500.000TL manevi tazminata karar verilmesini talep ediyoruz.

 

5-) Açıkladığımız nedenlerle haksız tutukluluktan doğan maddi ve manevi zararların davalı hazine tarafından tazmin edilmesini sağlamak amacıyla işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

Hukuki Nedenler : 5271 S. K. m. 141-144 ve ilgili mevzuat.

Deliller                : ……………… Sulh Ceza Hakimliği’nin vermiş olduğu tutuklama

kararı, ………… Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2021/…………..Es. sayılı dosyası , Bilirkişi raporu, tanıklar ve her türlü yasal delil.

 

Sonuç Ve İstem   : Yukarıda arz ve izah olunan nedenler ile Sayın Mahkemenizce re’sen tespit edilecek hususlar doğrultusunda;

-Fazlaya ilişkin talep ve haklarımız saklı kalmak üzere müvekkilin cezaevinde haksız olarak tutuklu kaldığı …. gün boyunca yapılan her türlü masraf ve kazanç kaybı  olmak üzere  ……..00.000,00-TL maddi ve ……..00.000,00-TL manevi olmak üzere toplam ……….000.000,00- TL tazminata …….. tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte hükmedilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz. 08.06.2022

  Davacı

Vekili

                                                                                   Av. ………..

 

 

 

 

EKLER:

1- Müvekkilin çalıştığı ve haksız tutuklama nedeniyle azledildiği büyük çaplı şirketler ile ilgili belgeler(EK-1),

2- Müvekkil ile Av. ………… arasında düzenlenmiş ………….. tarihli Avukatlık Ücret Sözleşmesi(EK-2),

3- Müvekkilin belediye meclis üyeliğinde uzaklaştırma ve üyeliğe iadesine ilişkin bakanlık yazıları(EK-3),

4- Müvekkilin çocuklarından ……………… ın müvekkile yazdığı mektup(EK-4),

5- Vekaletname sureti


Emsal Yargıtay Kararları


Haksız tutuklama tazminatı talep eden davacının, beraat ettiği dosyada tutuklu kaldığı günlerin, başka bir dosyadaki mahkumiyetinden mahsup edilmesi, hak ve nesafet kurallarına göre maddi ve manevi tazminat hakkını ortadan kaldırmaz.

 • ÖZET:
 • Yerel mahkemece davacı hakkındaki gözaltı ve tutukluluk süresinin tamamının … Anadolu 26. Asliye Ceza Mahkemesinin 25.09.2013 tarihli ek kararı ile 2007/765 Esas, 2007/487 Karar sayılı ceza dava dosyasındaki mahkumiyetinden mahsubuna karar verilmesi nedeniyle davacının tazminat koşullarının oluşmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmesi üzerine davacı vekili tarafından yapılan istinaf başvurusu üzerine Bölge Adliye Mahkemesince duruşma açılıp, ilk derece mahkemesinin hükmünün kaldırılarak, maddi tazminat talebinin reddine, 500 TL manevi tazminatın gözaltına alınma tarihinden işleyecek yasal faizi ile davalıdan alınarak davacıya ödenmesine hükmedilmiş olup;
 • Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, davalı vekilinin davanın reddi gerektiğine ilişkin tüm, davacı vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;
 • Davacının gözaltında ve tutuklu kaldığı sürelerin tamamının … Asliye Ceza Mahkemesinin … Karar sayılı ceza dava dosyasındaki mahkumiyetinden mahsubuna karar verildiğinin anlaşılması karşısında, CMK’nın 144/1-a maddesinin yürürlükten kaldırılması nedeniyle mahsup durumu tazminata engel oluşturmayacak ise de, haklarında mahsup işlemi yapılmayan kişilerle tutukluluğu başka mahkumiyetinden mahsup edilenler arasındaki dengenin, hak ve nesafetin sağlanması gerektiği göz önünde bulundurularak davacı lehine makul bir miktar maddi ve manevi tazminata hükmolunması gerektiği gözetilmeden, maddi tazminat talebinin reddine karar verilmesi ve davacının sosyal ve ekonomik durumu, üzerine atılı suçun niteliği, tutuklu kaldığı süre dikkate alındığında makul sayılamayacak miktarda eksik manevi tazminata hükmolunması,
 • Kanuna aykırı olup…
 • Yargıtay 12. Ceza Dairesi   2021/6013 E.  ,  2021/8755 K.

    


Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir