Diğer mirasçılardan mal kaçırma amacıyla alım gücü olmayan tek erkek evlada satış yoluyla devredilen taşınmazın devrinin iptali gerekir.

Diğer mirasçılardan mal kaçırma amacıyla alım gücü olmayan tek erkek evlada satış yoluyla devredilen taşınmazın devrinin iptali gerekir

İstinaf aşamasından sonra çekişmeli boşanma davası anlaşmalı boşanma davasına çevrilebilir mi?

İstinaf aşamasında  çekişmeli boşanma davası  anlaşmalı boşanma davasına çevirebilir mi?

Belirsiz Alacak Davası Nedir?

01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK)’nın 107. maddesiyle mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nda (HUMK) yer almayan yeni bir dava türü olarak belirsiz alacak ve tespit davası kabul edilmiştir.

Eşlerden birinin diğerine “oğlum” diye hitap etmesi boşanma sebebi midir?

Davacı- karşı davalı erkeğin kadına “oğlum” diye hitap ettiği, eşinin şişmanlığı ile ilgili olarak “popon sepet gibi” şeklinde aşağılayıcı beyanlarda bulunduğu, ters ilişkiye zorladığı anlaşılmaktadır.

Gerçekleşen bu duruma göre boşanmaya sebep olan olaylarda davalı-karşı davacı erkeğin ağır kusurlu olduğunun kabulü gerekir.

Akrabalık veya diğer bir yakınlık başlı başına tanık beyanını değerden düşürücü bir sebep sayılamaz.

Aksine ciddi ve inandırıcı delil ve olaylar bulunmadıkça asıl olan tanıkların gerçeği söylemiş olmalarıdır.

➡️  Akrabalık veya diğer bir yakınlık başlı başına tanık beyanını değerden düşürücü bir sebep sayılamaz.

Nüfus kaydının düzeltilmesine ilişkin davalar zamanaşımı ve hak düşürücü süreye bağlı olmayıp, her türlü kanıta başvurulabilir.

Nüfus kaydının düzeltilmesine ilişkin davalar zamanaşımı ve hak düşürücü süreye bağlı olmayıp,  her türlü kanıta başvurulabilir.

Nüfus kaydının düzeltilmesi davaları kamu düzeni ilişkin olup, hatalı nüfus kayıtlarının her türlü delille ispatı mümkündür.

Nüfus kaydının düzeltilmesi davaları kamu düzeni ilişkin olup, hatalı nüfus kayıtlarının her türlü delille ispatı mümkündür.

İşverenin işçinin ihtarnamede verdiği süre içinde ödenmeyen ücretleri davacının banka hesabına yatırması halinde iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi için konulan şartın gerçekleşmediğinin kabulü gerekir.

İşçinin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24/II-e maddesi uyarınca ücretlerinin geç ödenmesi nedeni ile doğan haklı nedenle fesih hakkını, gerçekleşmesi davalı işverenin iradesine bağlı bir şarta yani gecikmiş ücretlerinin işverene verdiği yedi günlük süre içinde ödenmemesi şartına bağladığı, davalı işverenin ise davacı işçinin kendisine verdiği yedi günlük süre içinde ödemede geciktiği ücretleri davacının banka hesabına yatırdığı anlaşılmakla iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi için konulan şartın gerçekleşmediğinin kabulü gerekir.

Boşanma davasında çeyiz eşyasına yönelik talepler boşanma davasının eki sayılmadığından ayrıca nispi harca tabidir.

Boşanma davasında çeyiz eşyasına yönelik talepler boşanma davasının eki sayılmadığından ayrıca nispi harca tabidir.

Hususi otomobil sürücüleri bakımından 0.50 promilin, diğer araç sürücüleri bakımından 0.20 promilin üzerinde alkollü olan sürücülerin trafik kazasına sebebiyet vermesi halinde, ayrıca Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Hususi otomobil sürücüleri bakımından 0.50 promilin, diğer araç sürücüleri bakımından 0.20 promilin üzerinde alkollü olan sürücülerin trafik kazasına sebebiyet vermesi halinde, ayrıca Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Eser sözleşmesinden kaynaklı alacak davaları adli tatile tabi olup bu davalarda adli tatilde istinaf ve temyiz süreleri işlemez.

İstinaf süresinin adli tatil süresi içerisinde sona erdiğinden bir hafta uzamış sayılacağı (HMK m. 104), HGK kararına göre adli yılın başladığı 01.09.2018 tarihinden itibaren istinaf talep etme süresinin bir hafta uzacayacağı…