• ÖZET;
  • ➡️ 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun “Tarafta iradî değişiklik” başlığını taşıyan 124. maddesine göre;
  • “(1) Bir davada taraf değişikliği, ancak karşı tarafın açık rızası ile mümkündür.
  • (2) Bu konuda kanunlarda yer alan özel hükümler saklıdır.
  • (3) Ancak, maddi bir hatadan kaynaklanan veya dürüstlük kuralına aykırı olmayan taraf değişikliği talebi, karşı tarafın rızası aranmaksızın hâkim tarafından kabul edilir.
  • (4) Dava dilekçesinde tarafın yanlış veya eksik gösterilmesi kabul edilebilir bir yanılgıya dayanıyorsa, hâkim karşı tarafın rızasını aramaksızın taraf değişikliği talebini kabul edebilir. Bu durumda hâkim, davanın tarafı olmaktan çıkarılan ve aleyhine dava açılmasına sebebiyet vermeyen kişi lehine yargılama giderlerine hükmeder.”
  • ➡️ Somut olayda, davacı tarafından dava … Konveyör ve Makine San. ve Tic. A.Ş’ye karşı açılmış, davalı tarafından cevap dilekçesi ile davacının işyerlerinde çalışması olmadığı davanın husumet yokluğundan reddi gerektiğinin beyan edilmesi üzerine;
  • davacı vekili tarafından maddi hata yapıldığı, davalı şirket ile davacının asıl çalışması olan şirket arasında organik bağ bulunduğu, şirket isminin belirlenmesinde maddi hataya düştükleri belirtilerek taraf değişikliği talebinde bulunulduğuna ilişkin dilekçe sunulmuştur.
  • ➡️ Dosyada yapılan taraf değişikliği, dürüstlük kuralına aykırı olmayan ve karşı tarafın rızasının aranmadığı, kabul edilebilir bir yanılgıya dayanmakta olan taraf değişikliği niteliğindedir.Usulüne uygun olarak taraf değişikliği gerçekleştirilmiştir.
  • Hal böyle olunca mahkemece Elkon Beton Makineleri San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında işin esasına girilerek karar verilmesi gerekir.

Karar İçeriği

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi         

2016/24010 E.  ,  2020/8157 K.


“İçtihat Metni”MAHKEMESİ :İş Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : ALACAK

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen karar, süresi içinde duruşmalı olarak davacı vekili tarafından temyiz edilmiş ise de; 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun geçici 3. maddesi uyarınca uygulanmasına devam olunan mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 438. maddesi gereğince duruşma isteğinin miktardan reddine ve incelemenin dosya üzerinden yapılmasına karar verildikten sonra Tetkik Hakimi … Şahin tarafından düzenlenen rapor sunuldu, dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:


Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, davacının iş sözleşmesinin haksız olarak işverence fesih edildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatları ile bir kısım işçilik alacaklarını istemiştir.
Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, davada işveren sıfatları olmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, davacının 01/07/2007-15/03/2010 tarihleri arasında davalı Elkon Beton Makineleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nde çalışmalarının olduğu, dava açılan şirket nezdinde her hangi bir çalışmasının olmadığı, bu cihetle davalı … Konveyör ve Makine San. ve Tic. A.Ş. hakkında açılan davada davalı şirketin pasif husumet ehliyetinin bulunmadığı gerekçesi ile davanın husumetten reddine karar verilmiştir.
Temyiz:
Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.
Gerekçe:
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun “Tarafta iradî değişiklik” başlığını taşıyan 124. maddesine göre; “(1) Bir davada taraf değişikliği, ancak karşı tarafın açık rızası ile mümkündür. (2) Bu konuda kanunlarda yer alan özel hükümler saklıdır. (3) Ancak, maddi bir hatadan kaynaklanan veya dürüstlük kuralına aykırı olmayan taraf değişikliği talebi, karşı tarafın rızası aranmaksızın hâkim tarafından kabul edilir. (4) Dava dilekçesinde tarafın yanlış veya eksik gösterilmesi kabul edilebilir bir yanılgıya dayanıyorsa, hâkim karşı tarafın rızasını aramaksızın taraf değişikliği talebini kabul edebilir. Bu durumda hâkim, davanın tarafı olmaktan çıkarılan ve aleyhine dava açılmasına sebebiyet vermeyen kişi lehine yargılama giderlerine hükmeder.”
Somut olayda, davacı tarafından dava … Konveyör ve Makine San. ve Tic. A.Ş’ye karşı açılmış, davalı tarafından cevap dilekçesi ile davacının işyerlerinde çalışması olmadığı davanın husumet yokluğundan reddi gerektiğinin beyan edilmesi üzerine; davacı vekili tarafından maddi hata yapıldığı, davalı şirket ile davacının asıl çalışması olan şirket arasında organik bağ bulunduğu, şirket isminin belirlenmesinde maddi hataya düştükleri belirtilerek taraf değişikliği talebinde bulunulduğuna ilişkin dilekçe sunulmuştur. Dosyada yapılan taraf değişikliği, dürüstlük kuralına aykırı olmayan ve karşı tarafın rızasının aranmadığı, kabul edilebilir bir yanılgıya dayanmakta olan taraf değişikliği niteliğindedir.Usulüne uygun olarak taraf değişikliği gerçekleştirilmiştir. Hal böyle olunca mahkemece Elkon Beton Makineleri San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında işin esasına girilerek karar verilmesi gerekirken taraf olmaktan çıkartılan … Konveyör ve Makine San. ve Tic. A.Ş yönünden husumetten red kararının verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 16.09.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir