Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » Vatandaşlık İzin Talebi Dilekçe Örneği

Vatandaşlık İzin Talebi Dilekçe Örneği…………… NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

Davacı : ……………. – Yabancı Kimlik No: …………….
Adr: ……………

Vekili : Av. …………….
(Adres antettedir.)

Konu : Müvekkilin çocukları adına T.C. vatandaşlığı alabilmesi için izin verilmesi talebimizden ibarettir.

Açıklamalar :
Davacı müvekkil ………..vatandaşı olup; …………… doğumlu ………………, ………….,…… doğumlu …………….. ve ………….,……. doğumlu ……………. ……………. olmak üzere üç çocuk sahibidir. Müvekkil ve üç çocuğunun Türk vatandaşı olabilmesi için şu anda gerekli prosedürleri devam etmektedir. Müvekkil ve çocukları Yabancılar ve Uluslararası Kanunu madde 31/1-j maddesi gereğince kısa ikamet izni almıştır. İlgili madde “Türkiye’de çalışmayan ancak Cumhurbaşkanınca belirlenecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu’’ şeklindedir. Müvekkil ve çocuklarının ikamet izni müracaat belgesi dilekçe ekinde sunulmuştur(EK-1)..
Müvekkil kendisi ve çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20/2-b “En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarı peşin olarak yatırılan taşınmazın satışının vaat edildiğine dair noterden düzenlenen sözleşmenin üç yıl süreyle devri ve terkini yapılmayacağı taahhüdüyle tapu siciline şerh edildiği Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen,’’ maddesi gereğince istisnai olarak Türk Vatandaşlığı kazanabilmesi için Türkiye’de değeri 250.000,00 Amerikan Dolarının üzerine tekabül eden taşınmaz satın almıştır. İlgili Tapu Senetleri dilekçe ekinde sunulmuştur(EK-2).
Ancak Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 37/3 “Evlilik birliği içinde ana veya babadan birinin Türk vatandaşlığını kazanması durumunda, Türk vatandaşı olmayan eşin muvafakat etmesi halinde çocuk, ana veya babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazanır.’’ maddesi gereğince çocukların Türk vatandaşlığı kazanabilmesi için Türk vatandaşı olmayan diğer eşin de muvafakatı aranmaktadır. Müvekkil ………… Mahkemesi’nin …………….. tarihli kararı ile eşinden boşanmıştır Mahkeme kararı ve noter onaylı tercümesi dilekçe ekinde sunulmuştur(EK-3).
Müvekkil muvafakat alabilmek için uzun süredir eski eşine ulaşmaya çalışmışsa da hiçbir şekilde eski eşine ulaşamamaktadır. Müvekkil çocuklarının Türk vatandaşlığı kazanabilmesi için eski eşine ulaşamadığından çocukları ile birlikte mağdur olmaktadır.
Bu kapsamda müvekkilin çocuklarına Türk vatandaşlığı alabilmesi için müvekkile izin verilmesini talep etmekteyiz.

Hukuki Nedenler : YUKK ve ilgili yasal mevzuat.

Deliller : Tapu Senetleri, ……… tarihli mahkeme kararı ve noter onaylı tercümesi, isticvap, yemin ve her türlü yasal delil.

Sonuç ve İstem : Yukarıda arz ve izah olunan nedenler ile müvekkilin çocukları …………..,…… doğumlu ……………., ………,……. doğumlu ………… ……….. ve ……….,……. doğumlu ………………. ın Türk vatandaşlığı kazanabilmesi için müvekkile izin ve yetki verilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz. 25.12.2021 Davacı Vekili Av. .

EKLER:
1- Müvekkil ve çocuklarına ait ikamet izni müracaat belgeleri (EK-1)
2- Müvekkilin aldığı taşınmazlara ilişkin tapu senetleri,(EK-2)
3- …………… tarihli mahkeme kararı ve noter onaylı tercümesi(EK-3)
4- Vekaletname sureti

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir