Günümüzde internet ve sosyal medya kullanımının artması ile kişisel verilerin hukuka aykırı olarak elde edilmesi ve kullanılması ile özel hayatın gizliliğinin ihlali suçu da artış göstermiştir.

Sosyal medya platformlarında kişilerin kendi fotoğrafını yayınlamasının çoğalmasına paralel olarak bu fotoğrafların izinsiz kullanımı büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kişilerin fotoğraflarının izinsiz olarak kullanılması durumunda ceza hukuku anlamında suçun oluşacağı kuşkusuzdur. Böyle bir durumda “Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirilmesi” ile “özel hayatın gizliliğinin ihlali” suçları gündeme gelecektir.

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi suçunun oluşması için fotoğrafların kişinin izni dışında ele geçirilmiş ve yayınlanmış olması gerekmektedir.

Kişilerin fotoğraflarını internette izinsiz kullanmak TCK kapsamında suç olarak değerlendirilmektedir. Bu durumda fotoğrafı izinsiz kullanılan kişi tazminat davası da açabilir.

Kişisel Veri Nedir?

TCK’nın 135 ve 136. maddelerinde düzenlenen “Kişisel Verilerin Kaydedilmesi” ve “Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme” suçlarının konusunu oluşturan kişisel veri kavramından, kişinin, yetkisiz üçüncü kişilerin bilgisine sunmadığı, istediğinde başka kişilere açıklayarak ancak sınırlı bir çevre ile paylaştığı, herkes tarafından bilinmeyen ve/veya kolaylıkla ulaşılması ve bilinmesi mümkün olmayan, kişinin kimliğini belirleyen veya belirlenebilir kılan, kişiyi toplumda yer alan diğer bireylerden ayıran ve onun niteliklerini ortaya koymaya elverişli, gerçek kişiye ait her türlü bilgidir.

Kişisel verilerin kaydedilmesi ile Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme

Belirli veya belirlenebilir bir kişiye ait her türlü bilginin, hukuka aykırı olarak kaydedilmesi, TCK’nın 135. maddesinde “Kişisel verilerin kaydedilmesi” başlığı altında, belirli veya belirlenebilir bir kişiye ait her türlü bilginin, başkasına verilmesi, yayılması ya da ele geçirilmesi, aynı Kanunun 136/1. maddesinde “Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” başlığı altında birbirinden bağımsız iki ayrı suç olarak tanımlanmıştır.

Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunun maddi konusunu oluşturan “kişisel veri” kavramından, kişinin, yetkisiz üçüncü kişilerin bilgisine sunmadığı, istediğinde başka kişilere açıklayarak ancak sınırlı bir çevre ile paylaştığı nüfus bilgileri (T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, anne ve baba adı gibi), adli sicil kaydı, yerleşim yeri, eğitim durumu, mesleği, banka hesap bilgileri, telefon numarası, elektronik posta adresi, kan grubu, medeni hali, parmak izi, DNA’sı, saç, tükürük, tırnak gibi biyolojik örnekleri, cinsel ve ahlaki eğilimi, sağlık bilgileri, etnik kökeni, siyasi, felsefi ve dini görüşü, sendikal bağlantıları gibi kişinin kimliğini belirleyen veya belirlenebilir kılan, kişiyi toplumda yer alan diğer bireylerden ayıran ve onun niteliklerini ortaya koymaya elverişli, gerçek kişiye ait her türlü bilginin anlaşılması gerekir.

Herkes tarafından bilinen ve/veya kolaylıkla ulaşılması ve bilinmesi mümkün olan kişisel bilgiler de, yasal anlamda “kişisel veri” olarak kabul edilmekte ise de, anılan maddenin uygulama alanının amaçlanandan fazla genişletilerek, uygulamada belirsizlik ve hemen her eylemin suç oluşturması gibi olumsuz sonuçların doğmaması için, maddenin uygulamasında, somut olayın özellikleri dikkate alınarak titizlikle değerlendirme yapılması, olayda herhangi bir hukuk dalı tarafından kabul edilebilecek bir hukuka uygunluk nedeni veya bu kapsamda nazara alınabilecek bir hususun bulunup bulunmadığının saptanması ve sanığın eylemiyle hukuka aykırı hareket ettiğini bildiği ya da bilebilecek durumda olduğunun da ayrıca tespit edilmesi gerekmektedir.

Baskasının facebook profilindeki resmini kullanarak, sahte facebook hesapları açmak verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu oluşturur. ( Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2014/19526 E.  ,  2015/3184 K.)

Ancak özel hayata ilişkin olmayan, herkese açık facebook profilinden kolaylıkla elde edilen fotoğrafların facebook hesabından paylaşılması suç olarak değerlendirelemez.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2015/4349 E. , 2016/5349 K. Sayılı kararında;

“Herkese açık profilinden elde edildiği, bu fotoğraflara kolaylıkla ulaşılabildiği, fotoğrafın özel hayata ilişkin olduğuna dair bir iddiada da bulunulmadığı dikkate alındığında, özel hayata ilişkin olmayan, herkese açık facebook profilinden kolaylıkla elde edilen fotoğrafların, ilgilinin isim ve soyismi kullanılmadan, sadece başka bir facebook profilinde yayınlanması eyleminin suç olarak kabul edilemeyeceği, bu eylemlerin yalnızca özel hukuk yaptırımlarına konu olabileceğini” belirtmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir