Sahte kimlikle araç satışı yapan noter kusursuz sorumlu olup illiyet bağının kesildiğininin ispatı notere aittir.

Noterlik Kanunu’nun 82. ve İcra İflas Kanunu’nun 38. maddeleri gereğince; noterlerin düzenlemiş oldukları belgelere ispat gücü ve icra edilebilirlik açısından, özel ve ayrıcalıklı bir konum verilmiştir. Bu kadar önemli bir işin yapılmasıyla yetkili kılınan noterlerin sorumluluklarının da düzenlemeye paralel olması gerekir. Noterlerin uzmanlığına inanan ve güvenen iş sahipleri, yapılan iş ve işlemlerin tam ve sağlıklı olduğu konusunda kuşku duymamalıdırlar

Gerekçeli karar, tefhim edilen hüküm sonucuna aykırı olamaz.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 298/2. maddesinde de “Gerekçeli karar, tefhim edilen hüküm sonucuna aykırı olamaz.” şeklinde özellikle düzenlenmiştir.

Süresinde cevap dilekçesi vermeyen davalı inkar kapsamında savunma yapabilir ancak zamanaşımı def’inde bulunamaz.

Bilindiği üzere davalı, davaya cevap vermek zorunda değildir. Davanın cevapsız bırakılması ya da süresi içinde cevap dilekçesi verilmemesi hâlinde davalının, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılacağı 6100 sayılı HMK’nın 128. maddesinde düzenleme altına alınmıştır. Bu kural, HUMK’nın yürürlükte olduğu dönemde de öğretide ve yargı kararları ile kabul edilmiştir. Ancak, süresinde cevap dilekçesi vermemek suretiyle davanın inkârı ileri sürülen vakıaların inkârı niteliğinde olup bu inkarın zamanaşımı def’ini de kapsadığı söylenemez.

İşçi alacaklarının belirlenebilmesi için işverende bulunan bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulması halinde anılan alacaklar belirlenebilir olmadığından belirsiz alacak davasına konu edilebilebilir.

Uyuşmazlık konusu istemlerin belirlenebilmesi için davalıda bulunan bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulduğu anlaşıldığından, anılan alacakların belirlenebilir olmadığı ve belirsiz alacak davasına konu edilebilecekleri sonucuna varılmıştır.

Trafik İdari Para Cezası İtiraz Dilekçe Örneği-KTK Madde 73/a

Trafik İdari Para Cezası İtiraz Dilekçe Örneği-KTK Madde 73/a

Fatura tek başına alacağın varlığına delil olamaz.

fatura tek başına alacağın varlığına delil olmadığı gibi davalının da söz konusu makbuzların altında imzası yoktur. Hemen belirtmek gerekir ki teslim hukuki bir işlem olup, ancak yazılı delille ispat edilebilir.

Savunmasını avukatı ile birlikte yapan sanığın, avukatıyla arasında yazılı bir vekâletname bulunmasına veya mahkemeye sunulmasına gerek yoktur, ceza yargılamasında avukatın vekil tayin edildiğinin mahkemeye bildirilmesi yeterlidir.

Sanığın birlikte duruşmaya gelerek hâkim huzurunda müdafisi olarak kabul ettiğini bildirdiği avukatın müdafilik sıfatını kazanacağı, yardımcısı olduğu sanığın açık arzusuna muhalif olmamak şartıyla kanun yollarına da müracaat edebileceği hususunda tereddüt bulunmamaktadır

İş yerinde gece vardiyasının sürekli hale gelmesi iş yeri şartlarında esaslı değişiklik olup iş sözleşmesinin haklı nedenle fesih nedenidir.

İş yerinde gece vardiyasının sürekli hale gelmesi durumunun işverenin yönetim hakkı kapsamında yaptığı bir değişiklik olmadığı, bu halin davacının aleyhine iş yeri şartlarında esaslı değişiklik yarattığı ve çalışma koşullarının ağırlaştığı ve bu durumu kabul etmeyerek iş yerinden ayrılan davacının iş akdini haklı nedenle feshettiği kabul edilerek kıdem tazminatının kabulü, ihbar tazminatının ise reddi gerekirken mahkemece yazılı gerekçe ile kıdem ve ihbar tazminatının kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Viyana Sözleşmesi 41. Madde.

Türkiye, 18 Nisan 1961 tarihinde imzalanarak 24 Nisan 1964 tarihinde yürürlüğe giren «Diploma­tik ilişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi»ne 04.09.1984 tarihinde 24Nisan 1961 Tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesine Ka­tılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ile katılmıştır.

Trafik Para Cezası İtiraz Dilekçe Örneği (KTK 78/1-a. Madde)

Trafik Para Cezası İtiraz Dilekçe Örneği (KTK 78/1-a. Madde)

Emniyer Kemeri Takmama Nedeniyle Trafik İdari Para Cezasına İtiraz Dilekçesi

Havale bir ödeme vasıtası olup, var olan bir borcun ödendiğini gösterir. Bu karinenin aksini havaleyi gönderen şahsın ispat etmesi gerekir.

Havale bir ödeme vasıtası olup, var olan bir borcun ödendiğini gösterir. Bu karinenin aksini havaleyi gönderen şahsın ispat etmesi gerekir.