Gündem
Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » İşgücü Kaybı Tazminatı Davası Dilekçe Örneği ( Trafik Kazası Nedeniyle)

İşgücü Kaybı Tazminatı Davası Dilekçe Örneği ( Trafik Kazası Nedeniyle)

         ………. NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA


Davacı               :
………….
T.C. Kimlik No:………………

                            (Velayeten ……………….. T.C. Kimlik numaralı ……………. ve

                                  ve ……………… T.C. Kimlik numaralı ………..

                            Adr: ………………….

 

Vekilleri             : Av. …………….

                           .                         

           (Adres antette)

 

Davalı                :………………… Sigorta A.Ş

                              Adr:……………..

Dava Konusu      : Trafik Kazasında meydana gelen bedensel zarar nedeniyle, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Md. 107 uyarınca, toplanacak delillere göre maddi tazminat tutarı belirlenerek (fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla) belirlenecek bu miktarın; kaza tarihindeki sigorta limitleri aşılmamak üzere, temerrüt tarihinden itibaren işletilecek avans faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücreti ile birlikte davalı sigorta şirketinden tahsiline karar verilmesi istemidir.

 

 

Harca Esas Değer: Cismani zararlardan kaynaklanan 300,00-TL Maddi Tazminat.

 

Açıklamalar        :

1- Kazanın Oluş Şekli

Müvekkil ………………. 07.03.2020 günü dava dışı sürücü ………….. sevk ve idaresinde bulunan dava dışı ……….. adına kayıtlı …………… plakalı araç ile ………………Mahallesi ……………Caddesi Kavşağına geldiği esnada dava dışı sürücü ………….sevk ve idaresindeki, dava dışı ……………… adına kayıtlı …………….. plakalı aracın kontrolsüz bir şekilde kavşağa girmesi sonucu trafik kazası meydana gelmiş; davacı müvekkil, yaralanmış ve olay yerine gelen sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılmıştır. (Kaza Tespit Tutanağı, …………….. Cumhuriyet Başsavcılığı 2020/……. Sor& 2020/………. K.. Numaralı Dosyası)

2- Kusur

 

         Kaza tespit tutanağına  göre kazanın meydana gelmesine dava dışı araç sürücüsü …………. KTK 57/1a ’da yer alan “Kavşaklara yaklaşırken kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamamak, geçiş hakkı olan araçlara ilk geçiş hakkını vermemek,” kuralını ihlal etmesi nedenleri sebep olmuştur. Kazanın meydana gelmesinde diğer araçta yolcu olarak bulunan  müvekkil ………….. tamamen kusursuz ……………..  plakalı araç sürücüsü …………. TAM(%100) KUSURLU’dur. (Kaza Tespit Tutanağı ………….Cumhuriyet Başsavcılığı 2020/…………. Sor& 2020/…… K.. Numaralı Dosyası), Kusur Bilirkişi İncelemesi Raporu)

3- Davacı hakkında bilgiler

Davacı ………………, 15.11.2001 doğumlu olup kaza tarihinde 14 yaşındaydı.(Nüfus Kayıtları )

 4-Davacının Bedensel Zararı ve Maddi Tazminat İsteği

a-Müvekkil, kazanın ardından ………….. ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ’ne kaldırılmış ve  bu hastanede tedavi altına alınmıştır.

Müvekkilin sağ gözünde görme kaybı olduğu tespit edilmiş; müvekkil 7 gün süreyle hastanede kalmıştır. Müvekkil bu görme kaybı nedeniyle günlük hayatına devam ederken bile zorluk çekmektedir.

b- Davacı Müvekkil, kazanın ardından …….. Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi edildiği süre boyunca çeşitli müdahaleler ile birlikte ağır bir tedavi görmüştür. Bu süreçte davacı, tedavinin birçok yan giderini de karşılamak durumunda kalmıştır. Ancak davacının tedavisi yalnızca bu süre ile sınırlı kalmamıştır. Davacı hastaneden taburcu olduktan sonra da düzenli şekilde hastane kontrolüne gitmiştir. Bu nedenle davacının tedavi giderleri kapsamında karşılanacak giderleri hesaplanırken bu kontrol dönemlerinin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Zira Yargıtay içtihatlarında da kabul edilen hâkim görüşe göre tedavi süreci, davacının yalnızca hastanede yattığı süreyle sınırlı değildir. Davalı tarafından tazmini gereken tedavi masrafları, tamamen iyileşmeyi ifade eden tıbbi şifa süresince yapılan bütün masrafları karşılamaktadır. Ayrıca henüz yapılmamış olsa dahi ileride yapılması muhtemel diğer giderlerin de tedavi giderleri kapsamında değerlendirilmesi Yargıtay tarafından da kabul görmektedir.

Bu nedenle Borçlar Kanunu’nun 54. Maddesi doğrultusunda; davacının tedavisi sırasında, tıbbi iyileşme süreci kapsamında yapılan ve belgelenmesi mümkün olmayan tüm tedavi giderlerinin Sayın Mahkemenizce tayin edilecek uzman hekimler tarafından mevcut tedavi evrakları ve muhtemel giderler göz önünde bulundurulmak suretiyle hesaplanmasını ve bu giderlerin tazminine karar verilmesini talep ediyoruz.

c- Davacı müvekkil iyileşme süresince bakıma muhtaç olacağından, Uzman Hekim marifetiyle davacı müvekkilin iyileşme süresinde bir başkasının yardımına ne kadar süre ile muhtaç olacaklarının belirlenmesi ve bu belirlenen bakıma muhtaçlık süreleri nazara alınarak, asgari ücretin brütü üzerinden bakıcı gideri hesaplanacağı hususları Yargıtay’ın yerleşmiş görüşlerindendir. Bu nedenle davacı müvekkilin bakım giderlerinin belirlenip hüküm altına alınmasını talep etmekteyiz. (Davacının Hastane Kayıt ve Belgeleri, Uzman Hekim Raporu)

5-Sigorta Şirket’inin Sorumluluğu:

 

Kaza yapan ………….. adına kayıtlı ………………. plakalı araç, kaza tarihi itibariyle geçerli  …………….poliçe  numaralı trafik sigortası ile davalı Sigorta Şirketine sigortalı bulunduğundan, sorumluluk sınırları içinde sigorta şirketi dava edilmiş; davadan önce bir başvuru yapılmadığından dava tarihinden itibaren avans faizi istenmiştir.( ………….. p.s.’lı 07.04.2020 Bitiş Tarihli ve ………….. poliçe no’lu Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigorta Poliçesi) Bu nedenlerden ötürü Sayın Mahkemenizde dava açma zorunluluğu doğmuştur.

 

Hukuki Dayanak : 2918 sayılı KTK, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, Borçlar Kanunu, 6100 sayılı HMK ve ilgili yasal mevzuat.

Deliller               :

1-Kaza tutanakları, Belgeler vs.,

2- ………….. Cumhuriyet Başsavcılığı 2020/…….Sor& 2020/…… K.. Numaralı Dosyası

3-………. p.s.’lı 07.04.2020 Bitiş Tarihli ve …… poliçe no’lu Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigorta Poliçesi ve ruhsat bilgileri

4- ………. T.C.Kimlik No’lu …………….. ait hasta takip dosyası, tabela kağıtları, röntgen, film ve grafilerinin gönderilmesi için………. ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ’ne yazılacak müzekkere,

5- Müvekkil …………… için yapılacak  Sosyal ve Ekonomik Durum araştırması,

6- Müvekkil ……………’nın Nüfus Kayıt Örneği,   

7- Davacı ……………’nın ………………. Üniversitesi …….. Tıp Fakültesi Hastanesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı veya Adli Tıp Kurumu …………. Şube Müdürlüğü ya da Adli Tıp Kurumu’na sevk ile yaralanması sonucu oluşan maluliyet oranının; Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’ne göre tespiti ile iyileşme süresi ve ayrıca belgelenmeyen ve karşılanmayan tedavi giderleri ile bakım süresinin bildirilmesi için yazılacak müzekkere,

8- Kusur Tespiti için Bilirkişi İncelemesi,

9- Maddi Zararların Hesabı için Bilirkişi Hesap Raporu Alınması,

10- Doktrin ve Yargısal İçtihatlar,

11- Her türlü yasal ve takdiri delil.

 

Sonuç ve İstem  : Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve Sayın Mahkemenizce re’sen tespit edilecek hususlar doğrultusunda;

  • Haklı davamızın kabulü ile,
  • Aşağıda belirtilen ve belirtilmeyen kalemlerle ilgili FAZLAYA İLİŞKİN HER TÜRLÜ TALEP VE DAVA HAKKIMIZ SAKLI KALMAK KAYDIYLA;
  • Trafik kazasında meydana gelen bedensel zarar nedeniyle, 6100 sayılı HMK madde 107 uyarınca toplanacak delillere göre maddi tazminat tutarı belirlenerek, davacı lehine şimdilik 100,00-TL geçici işgöremezlik, 100,00-TL sürekli işgöremezlik, 100,00-TL tedavi ve bakım giderleri olmak üzere toplam 300,00-TL maddi tazminatın kaza tarihindeki sigorta limitleri aşılmamak üzere temerrüt tarihinden işletilecek avans faizi ile birlikte davalı sigorta şirketinden tahsiline,
  • Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla davacı vekili olarak vekâleten arz ve talep eder, saygılar sunarız.07.04.2020

                          Davacı ………      

                                                                                Vekilleri

                                                                         Av. …………….

 

EKLER                          :

1) Kaza tespit tutanağı (EK-1),

2) ………. Cumhuriyet Başsavcılığı 2020/…….Sor& 2020/………… K.. Numaralı Dosyası (EK-2),

3) …………. p.s.’lı 07.04.2020Bitiş Tarihli ve ……….. poliçe no’lu Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigorta Poliçesi ve ruhsat bilgileri (EK-3),

4) Davalı için dilekçe fazlası

5)Vekâletname sureti

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir