Gündem
Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » Tasarrufun İptali Davası Cevap Dilekçesi Örneği

Tasarrufun İptali Davası Cevap Dilekçesi Örneği

…………  2.  ASLİYE   HUKUK   MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

Dosya No    :   2022 / …..  Esas

 

Davalı                        :                       ………………. TC:…………………..

                                                           …………………..

Vekili                         :                       Av. ……………..

  Adres: Antettedir.   

 

Davacı                        :                       …………………. TİC. LTD. ŞTİ.

………………………..

Vekili                         :                       Av. ……………..

                                                           ………………………….

 

D. Konusu                 :     ....tarihli dava dilekçesine karşı cevaplarımızdır.

Açıklamalar :

 

                        Davacı tarafın dava dilekçesi tarafımızca tebellüğ edilmiş olup; süresi içerisinde davaya cevaplarımızı sunuyoruz. Davacı tarafın İİK 277 vd. maddeler uyarınca tasarrufun iptali talepli davası haksız ve hukuki dayanaktan yoksundur. Davanın müvekkil açısından tümden reddini arz ve talep ediyoruz. Gerek usul hukuku açısından hukuka aykırı ve dava şartlarından yoksun, gerekse maddi hukuk ve esas açısından haksız olan davanın reddinin gerektiği içeriğindeki cevaplarımızı arz ederiz.  Şöyle ki;

 

  1. USUL HUKUKUNA DAİR  İTİRAZLARIMIZ

 

            1-)İİK 277 uyarınca; dava esasa dair inceleme ve delil toplanmasına gerek olmaksızın, aciz vesikası konusundan reddedilmelidir. Davacı taraf davalı Müvekkil …………………… aciz halinde olduğunu ve davalı müvekkilin üzerine kayıtlı malların borcuna yetmeyeceğini iddia etmekte fakat bu iddiasını bir aciz vesikasına bağlamamaktadır. Davacı müvekkil aciz halinde olmadığı gibi, üzerinde kayıtlı bulunan taşınır ve taşınmaz mallar mevcut borcunu fazlası ile karşılamaktadır.          Davacının iddiası, hiçbir somut olgu ve delile dayanmayan tamamen soyut, gerçek dışı bir iddiadan ibarettir ve gerçeği yansıtmamaktadır.

 

T.C. YARGITAY  17.Hukuk Dairesi Esas:  2008/150 Karar: 2008/273 Karar Tarihi: 24.01.2008

 

ÖZET: Kesin veya geçici aciz vesikasının bulunması iptal davasının açılması için bir önkoşuldur. Dava konusu olmayan taşınmazlarının değerlerinin belirlenerek borçlunun aciz halinde olup olmadığı saptanmadan eksik araştırma ile yazılı şekilde karar verilmesi bozma gerekçesidir.

 

2-)Davacı taraf daha sonradan aciz vesikası niteliğinde bir belge sunacak olsa dahi Yargıtay aciz vesikasını tek başına aciz halinin varlığının ispatı için yeterli saymamaktadır. Yargıtay 17. Hukuk dairesinin bu yönde verdiği bir karar şu şekildedir;

 

T.C. YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas:  2008/4328 Karar: 2009/1078  K.Tarihi:03.03.2009

 

 

ÖZET: Borçlunun mevcut mal varlığı karşısında aciz halinde olup olmadığı, dosyada mevcut haciz tutanaklarının geçici aciz belgesi niteliğinde kabul edilip edilemeyeceği tartışılarakaciz halinin varlığı halinde— davanın esastan incelenmesi gerekir.

 

3-)Davacı, davalı müvekkil Fazlı’nın üzerinde kayıtlı 3 adet taşınmaz ve 3 adet aracın olduğunu ancak bunların ikisi üzerinde rehin ve ipotekler bulunduğunu kalan taşınmazın ve aracın ise dosya borcunu ödemeye yetmeyeceğini iddia etmektedir. Davalı Müvekkil Fazlı’nın aciz halinde olmadığı açık ve tartışmasızdır.

 

  • ESASA   DAİR  

            Davanın esastan incelenmesine geçilir ise cevaplarımız şu şekildedir ;  

 

1-TAŞINMAZLARI SATIŞI – FİİLİ SÜREÇ – OLAYLAR

 

  1. Davalı Müvekkil ………….. ………. tarihinde diğer davalı ……………… çalışmış olduğu …………… Beton İnşaat şirketine ait olan ……….. İli ………..İlçesi ………….. Mah. ………..Pafta …………..ada 5 parselde kayıtlı dükkân niteliğindeki taşınmazı satın almış; bunun karşılığında ……………….Firmasına muhtelif tarihlerde ödenmek üzere çekler verilmiştir.
  2. Satın alma işleminin hemen akabinde krediye başvuran Müvekkil ………………… kredi başvurusu kabul edilmeyince ……. Firması ile görüşerek, başvurduğu kredinin çıkmadığını bu nedenle ödeme yapamayacağından dolayı zora gireceğini belirterek taşınmazı şirkete geri vermeyi beyan etmiştir. Bunun üzerine …………………Hazır Beton Firması da, davalı müvekkil ……………… kendilerine vermiş oldukları çekleri iptal etmiş fakat bu şekilde sattığı bir taşınmazı 10 gün sonra geri aldığı takdirde KDV ve benzeri vergi yükümlülüklerinin doğacağını beyan ederek, taşınmazın tapu devrini kendisine vekaleten satış yapan ve Firmanın bu işlerle ilgilenen çalışanı diğer davalı ……’ya yapılmasını istemişlerdir. Bunun üzerine davalı müvekkilde tapu devrini diğer davalı ………………… yapmıştır.
  3. …………………. Hazır Beton İletişim Nakliyat Gayrimenkul Yapı san. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Müvekkil ……………….. ile yaptıkları satış sözleşmesi gerçekte askıda kalmış-gerçekleşmemiştir. Taşınmaz aslında halen dava dışı ……………..e aittir.  Fakat tapu devri diğer davalıya yapılmıştır. Davalı müvekkil F…………. alacaklılarını zarara uğratmak kastı kesinlikle yoktur. Davalı Müvekkil ………………. diğer davalı …………….. sadece ve sadece ………………….Firmasından taşınmazın alınıp geri iadesi nedeniyle tanımaktadır.

 

2- İCRA İFLAS KANUNU VE  TASARRUFUN İPTALİ  DAVASI

Dava, İcra ve İflas Yasasının 277 ve devamı maddelerine dayalı tasarrufun iptali istemine ilişkindir. Bu davalarda amaç, tasarrufa konu mal üzerinde alacaklının icra takip konusu yaptığı kesinleşmiş alacağının ödetilmesini sağlamaktır.

Davacı, iptal davası sabit olduğu takdirde dava konusu mal üzerinde cebri icra yoluyla hakkını almak yetkisini elde eder ve davanın konusu taşınmaz mal ise davalı üçüncü şahıs üzerindeki tapu kaydının düzeltilmesine gerek olmadan o taşınmazın haciz ve satışını isteyebilir. (İİK. madde 283/1).

Bu tür davaların dinlenebilmesi için; davacının borçluda gerçek bir alacağının bulunması, borçlu hakkında yapılan icra takibinin kesinleşmiş olması, iptal konusu tasarrufun borcun doğumundan sonra yapılmış olması ve borçlu hakkında alınmış aciz belgesinin bulunması gereklidir.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi iptal davasının, dinlenebilirlik koşullarından birisinin de tasarrufta bulunan kişinin “borçlu” durumunda olmasıdır.

         Davacı tarafından, ……………….. vade tarihli ………………-TL bedelli bono ve ………….. tarihli  …………………..-TL bedelli bonoya dayanılarak …………….. 4. İcra Müdürlüğü 2022/……………… Es. Sayılı icra dosyası üzerinden dava dışı ……………………..Taşımacılık San. Ve Tic. Ltd. Şti ile müvekkil aleyhine icra takibi başlatılmıştır. Ancak ………………. Firmasının ve kefil olarak bonolara borçlu eklenen müvekkil ………………. davacıya böyle bir borcu bulunmamaktadır. Bu nedenle ……………….Taşımacılık San. Ve Tic. Ltd. Şti ile davalı müvekkil ……………………………. 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2022/………….. E. Sayılı dosyası ile Menfi Tespit Davası açılmıştır.

 

             Somut olayımızda ………………………..Taşımacılık San. Ve Tic. Ltd. Şti.’ninborçlu ve müvekkil …………………….. de kefil olduğu sadece bedelin ve imzaların yer aldığı kambiyo senedi vasfını taşımayan adi senet hükmünde olan bir nevi teminat senedi olarak iki adet adi senedi davalı tarafa vermiştir. Davalı taraf da bono vasfını taşımayan boş bir şekilde güvence amacıyla verilen adi senetleri suç teşkil edecek şekilde doldurup geçerli bir bono oluşturulmak suretiyle …………….4. İcra Müdürlüğü 2022/…………… Es. Sayılı icra dosyası üzerinden ……………Firması müvekkil Fazlı aleyhine icra takibine girişmiştir. Her iki senedin davalıya verildiği ilk şeklinin fotokopisi ve davalı tarafından doldurularak geçerli bono oluşturulmak suretiyle tahribat yapılan ve bu şekilde icra takibine konulan fotokopiler ekte Sayın Mahkemeye sunulmuştur. Bu hususa ilişkin davalı şirket yetkilileri hakkında resmi belgede sahtecilik ve hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçlarından suç duyurusunda bulunulacak olup; ilgili soruşturma numarası Sayın Mahkemeye bildirilecektir.

           

Kaldı ki kabul anlamı taşımamak kaydı ile Müvekkil ……………………….. davacıya borçlu olduğu tespit edilse dahi Tasarrufun  İptali Davasının dinlenebilmesi için;

 

a –        Borçlular  açıkça ve resmen borca batık olmalı, borcu ödeyecek malvarlıkları olmamalıdır-(Davalı Müvekkil ………………ın davacının da ikrar ettiği üzere mal varlığı mevcuttur; borca batık değildir.)

            b –       Alacaklı kanunun aradığı anlamda ve Yargıtay içtihatlarında belirtildiği şekilde aciz belgesi almış olmalıdır. (davacının sözlü beyanları kıymet takdiri yapılmadan aciz vesikası alınmadan aciz vesikası hükmünde sayılması mümkün değildir)

            c –        Borçlular bilerek ve  isteyerek hileli bir şekilde mal varlıklarını 3. Kişilere  devretmeli , kaçırmalıdır. (Borçlu-davalı müvekkil ………………….. Hazır Beton Firmasından taşınmazı “ödeyemeyeceğinden” dolayı taşınmazı geri vermiş ve de firmaya verdiği çekleri firma tarafından iptal edilmiştir. Davalı Müvekkil ………………….n mal kaçırma iradesi kesinlikle yoktur.)

            d –       3. Kişiler bilerek ve isteyerek mal kaçırma işlemlerine müdahil olmalıdır. (Davalı Müvekkil ………………… Firmasının müşterisi olması nedeniyle diğer davalı ………….. tanımaktadır. Öncelikle müvekkilimiz ……………….nın alacaklılarını zarara uğratma ve mal kaçırma gibi bir düşüncesi kesinlikle bulunmamaktadır. Kaldı ki kabul anlamı taşımamak kaydıyla, diğer davalı ………….. davalı müvekkilin maddi durumunu veya aciz halinde (olsa bile) bilmek durumunda değildir.

 

H. Nedenler   :           İİK , MK, BK , TTK vs  ilgili mevzuat.

S. Deliller                   :

 

Karşı ve tamamlayıcı   delil sunma hakkımız saklı kalmak  üzere HMK  119 – f gereğince  delillerimizi liste halinde  ve  açıklamaları ile birlikte arz ederiz.

Davalılara ait tapu ve araç kayıtları, davalı Müvekkil ……………….. kredi başvurusu ve reddedildiğine dair yazı,……………..4. İcra Müd. 2022/……………E. Sayılı dosya içeriği, ……………..1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2022/…………..E. Sayılı Dosyası, Borçlu-Davalı Müvekkil …………… mevcut mal varlığını tespite  yarar her türlü kayıt ve banka kayıtları, Davalı Müvekkil …………… davaya konu taşınmazı satın alırken vermiş olduğu sonradan iptal edilen çekler, senet fotokopileri Sosyal ve Ekonomik Durum  araştırması , Tanık Beyanları Her türlü resmi kurum kayıtları , banka ve ticaret sicili kayıtları , keşif bilirkişi incelemesi ve uzman görüşü , içtihat ve doktrin yemin vs. her  türlü  yasal delil

 

Sonuç ve Talep                     :

 

Haksız ve hukuki dayanaktan yoksun davanın öncelikle usulü itirazlarımız nazara alınmak üzere  MÜVEKKİLİMİZ AÇISINDAN TÜMDEN REDDEDİLMESİNİ, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı tarafa yüklenilmesini saygı ile vekaleten arz ve talep ederiz.02.02.2022

 

Davalı …………

                                               Vekili: Av. …………

EKLER:

1-Senet Fotokopileri

2-Vekaletname sureti


 


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir