Rızai taksim sözleşmesi nedir?

 • Hisseli tapu sahiplerinin kendi aralarında birleşerek gayrimenkulün hangi bölgesinin kime ait olduğuna karar verdikleri sözleşmeye “rızai taksim sözleşmesi” denilmektedir.
 • Gayrimenkul hissedarlarının kendi arasında yaptığı rızai taksim sözleşmesinin tapuya yansıyan herhangi bir özelliği bulunmadığından gayrimenkulün hisseli tapu senedi daha önceki hali ile kalmaya devam etmektedir.
 • Taksim, tapuda müşterek veya iştirak halinde kayıtlı taşınmaz mallardaki ortaklığın sona erdirilmesi amacıyla, her hissedara en azından bir mal düşecek şekilde paylaşılmaktadır.
 • Taksimde paylaşılan taşınmaz malların değerlerinin eşit olması gerekmemektedir. Arada bir fark olması halinde genelde bu fark bir bedel ödenerek denklik sağlanıyor.
 •  Bu bedelin peşinen ödenmesi de zorunlu değildir.
 • Taşınmaz mal adedi, paydaş sayısına ve pay oranına bölünmeye elverişli ise aynen taksim yapılabilir.
 • Aynen taksimde her paydaş bir veya birkaç taşınmaz mal alır.  Eğer paydaşlar anlaşabilirse, bir kısım taşınmaz veya bölünen parçalar üzerinde müşterek mülkiyet durumu sürdürülebilir.
 • İfrazen Taksim Nedir?
 • Taşınmaz sayısı paydaş sayısına denk gelmez veya hissedarlar arasında anlaşma sağlanamazsa bir taşınmaz mal parçalara ayrılarak (ifraz edilerek) taksim edilebilir.  Buna ifrazen taksim denmektedir.

Rızai taksim sözleşmesi nasıl yapılır?

Rızai taksim sözleşmesi, hisseli tapu sahiplerinin kendi aralarında birleşerek taşınmazın hangi alanının kime ait olacağına karar verdikleri ve bunu yazıya döktükleri sözleşme olarak tanımlanabilir.

 • Hisseli tapu ikiye ayrılır.
 • Birincisi, “aile mülkiyeti” denen, her hissedarın tapuda ne kadar hisseye sahip olduğunun gösterildiği durum olarak karşımıza çıkmaktadır.
 • İkincisi ise “elbirliğiyle mülkiyet” dediğimiz, aslında birden fazla kişi mal sahibi olduğu halde paylarının ne kadar olduğu tapu sicilinde gösterilmeyen mülkiyet olarak tanımlanabilir.
 • Paylı mülkiyette, yani payların tapuda görüldüğü durumlarda, paydaşlardan herbiri payını üçüncü şahısa ya da birbirlerine satabilir.
 • Ancak elbirliğiyle mülkiyette, paydaşlar haklarını bir diğer paydaşa veya üçüncü kişiye satamaz.
 • Hisseli tapu senetleri sadece gayrimenkul ortaklarının isimlerinin belirtildiği bir belge olup ve kimin hangi bölgenin sahibi olduğu belirtilmemektedir. Bu nedenle genel olarak hisseli tapu sahipleri arasında arazi anlaşmazlıkları yaygın olarak yaşanmaktadır.
 • Hisseli tapu sahipleri kendi aralarında toplanarak, kimin hangi bölgenin sahibi olduğuna karar verebilmekte, yapılan anlaşmanın sonuçları ise tarafların ortak kararı ile yazılı bir belgeye de dökülebilmektedir.Tarafların yer ayrımında imzaladıkları sözleşmeye rızai taksim sözleşmesi denmektedir.

 

 

Rızai taksim sözleşmesi örneği!

BİR TARAFTA : ……….. (Ad-Soyad, Vergi Numarası:……..) 

DİĞER TARAFTA : ……….. (Ad-Soyad, Vergi Numarası:……..) 

Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır. 

Bu resmi senedin arka sayfasının özel sütunlarında her türlü nitelikleri yazılı, …. Köyü/Mahallesi ….. ada, …. parsel numaralı …… metrekare yüz ölçümündeki “arsa” vasıflı taşınmaz mal ile ….Köyü/Mahallesi …..ada, ….parsel numaralı ….. metrekare yüz ölçümündeki “kagir ev ve arsası” vasıflı taşınmaz mal, ….Köyü/Mahallesi …..ada, ….parsel numaralı …… metrekare yüz ölçümündeki “bağ ve ev” vasıflı taşınmaz mal, ….Köyü/Mahallesi …..ada, ….parsel numaralı …… metrekare yüz ölçümündeki “tarla” vasıflı taşınmaz malların 1/2 hissesi ……….., 3/12 hissesi …….., 1/12’şer hissesi ……., ……. ve ………. adına kayıtlı iken; bu kez, bunlardan …….. ve ……. ın müştereken …… Noterliğinden vermiş oldukları …… tarih ve ….. sayılı vekaletnameleri ile……….ı vekil tayin ettiklerinden, ………. kendisi adına bizzat ve müvekkilleri adına vekaleten, …….. ve ……. ise bizzat işleme katılarak aralarında yapmış oldukları rızai taksim neticesinde ….Köyü/Mahallesi …..ada, ….parsel numaralı ……. metrekare yüz ölçümündeki “arsa” vasıflı taşınmaz mal…………’a,  ….Köyü/Mahallesi ….. ada, ….parsel numaralı …… m2 yüz ölçümündeki “kagir ev ve arsası” vasıflı taşınmaz mal …………a, ….Köyü/Mahallesi …..ada, ….parsel numaralı ….. m2 yüz ölçümündeki “bağ ve ev” vasıflı taşınmaz mal ……….a, ….Köyü/Mahallesi …..ada, ….parsel numaralı ….. m2 yüz ölçümündeki “tarla” vasıflı taşınmaz mal ise ½ şer hisselerle ……… ve ……….a isabet edecek şekilde taksim ettiklerini ve bu taksim akdinin tapuya tescilini talep ettiklerini ifade ve beyandan sonra; taraflar devamla, taşınmaz malın geçmiş zamana ait emlak vergisinin ödenmesinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarının, ….. sayılı Harçlar Kanununa göre taraflarca bildirilen bu değerin emlak vergisi değerine yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle bulunacak değerden düşük olmadığını, aksi hâlde aradaki farkın Vergi Usul Kanunu‟na göre taraflardan kusur cezası ve gecikme faizi ile birlikte cezalı olarak tahsil edileceği hususunun Tapu Sicil Müdürü tarafından kendilerine bildirildiğini karşılıklı ifade ve beyan ettiler………..

 

 

 • Miras taksimi, ölüm halinde yasal mirasçılara kalan malların bu mirasçılar arasında paylaştırılması işlemine denir.
 • Miras taksimi işlemine tüm mirasçıların katılması zorunlu olup, miras taksim sözleşmesi Tapu Sicil Müdürlükleri ile noterlerde düzenlenmelidir.
 • Miras taksim sözleşmesi vekaletnamesi gerçek yada tüzel kişilerin kendilerini temsil etmeleri amacıyla atanan kişilere verilmektedir.

Tapu Sicil Müdürlüğü’nde miras taksimi işlemleri için gerekli belgeler ; 

 • Taksim yapılması istenen taşınmaz malların varsa tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirten belge ya da mirasçıların beyanı,
 • Taksim talebinde bulunan tüm mirasçıların veya yetkili vekillerinin fotoğraflı nüfus cüzdanı ya da pasaportları, 
 • Tarafların vesikalık fotoğrafları. 

Miras taksimi işlemleri noterde gerçekleştirilecekse gerekli belgeler; 

 • *Tüm mirasçıların veya yetkililerinin katılımıyla mirası veya temsilcilerinin noterce düzenleme şeklinde tanzim edilmiş Miras Taksim Sözleşmesi,
 • Tescili talep eden mirası veya mirasçıların veya bunların temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanı fotoğrafı,
 • Tapu adedi kadar vesikalık fotoğraf. 

Miras taksimi işlemlerinin maliyeti her yıl belirlenen oranlarda tapu harcı ve döner sermaye masrafları olmak üzere iki şekilde alınıyor.

Miras taksim sözleşmesi için verilen vekaletname nasıl olmalıdır?

Miras intikal, taksim, satışlarda; miras bırakanın adı, soyadı, intikal eden gayrimenkul veya araba ise yine bunlara ait tapu ve ruhsat bilgileri, miras taksim sözleşmesi vekaletnamelerinde gerekli olan belgelerdir. Miras taksim sözleşmesi gibi özel yetkiler içeren vekaletnamelerin düzenleme şeklinde yapılması gerekmektedir. 

 

Bir Cevap Yazın