• Adli Tıp kriterleri ve Dairemizin uygulamalarına göre, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama niteliğindeki “yüzde sabit izin” basit tıbbi müdahale ile giderilmesinin mümkün bulunmadığı ve TCK’nin 86/1, 87/1-c-son. maddeleri kapsamındaki suçun takibinin şikayete tabi olmadığı gözetilmeksizin; mağdurun şikayetçi olmadığından söz edilerek yazılı şekilde düşme kararı verilmesi,
  • 2)Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçtiği 20.07.2016 tarihinden önce verilen ve Yargıtay incelemesinden geçen dosyalar hakkında 5320 sayılı Kanun’un 8. maddesi uyarınca hüküm kesinleşinceye kadar 1412 sayılı CMUK’un 305 ila 326. maddelerinin uygulanması gerektiği gözetilmeksizin, hüküm kısmında Kanun yolunun hatalı gösterilmesi,
  • Bozmayı gerektirmiş,

Karar İçeriği

Yargıtay 1. Ceza Dairesi         

2021/10904 E.  ,  2021/14187 K.


“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi


Mahalli mahkemece bozma üzerine verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;
Dosya incelendi;
Gereği görüşülüp düşünüldü:
Mahalli mahkemece sanık …’un suç tarihi itibariyla kalmakta olduğu … L tipi kapalı ceza infaz kurumuna yazılan müzekkereye istinaden, 11.02.2020 tarihli cevabi yazıda, sanığın parmağında takılı bulunan yüzüğü işyurtları atölyesinden satın aldığını, yüzüklerin el yapımı oldukları için farklı model ve şekillerde üretilmekte olup belirli bir standarta sahip bulunmadıklarının belirtildiği, bu suretle suça konu olan
ancak tüm çabalara rağmen ele geçirilemeyen yüzük ile ilgili silah mahiyetinde bulunup bulunmadığı hususunda inceleme yaptırılamadığı anlaşımakla tebliğnamenin (2) numaralı, sanığın üzerine atılı olan TCK’nin 86/1, 87/1-c-son maddelerinde düzenlenen suçun basit yargılama usulü kapsamında bulunmadığından tebliğnamenin (3) numaralı bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.
Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık hakkında mağdura yönelik kasten yaralama suçunun sübutu kabul, savunmaları inandırıcı gerekçelerle değerlendirilip reddedilmiş, bozma üzerine verilen hükümde bozma nedeni dışında isabetsizlik görülmediğinden, o yer Cumhuriyet savcısının; eksik incelemeyle karar verildiğine, basit yargılama usulünün değerlendirilmesi gerektiğine yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine,
Ancak;
Oluşa ve dosya içeriğine göre, sanık …’un cezaevinde bulunduğu kısımdan gürültü gelmesi üzerine, mağdur tarafından gürültü yapılmaması konusunda uyarıldığı, aralarında tartışma çıktığı, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine birbirlerini darp etmeye başladıkları, çıkan kavgada sanığın, mağdurun yüzüne yumrukla vurması neticesinde, sanığın parmağında takılı bulunan yüzüğün mağdurun yüzüne isabet ederek adli rapora göre yüzünde sabit iz oluşturacak şekilde yaralanmaya neden olduğu olayda;
1)Adli Tıp kriterleri ve Dairemizin uygulamalarına göre, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama niteliğindeki “yüzde sabit izin” basit tıbbi müdahale ile giderilmesinin mümkün bulunmadığı ve TCK’nin 86/1, 87/1-c-son. maddeleri kapsamındaki suçun takibinin şikayete tabi olmadığı gözetilmeksizin; mağdurun şikayetçi olmadığından söz edilerek yazılı şekilde düşme kararı verilmesi,
2)Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçtiği 20.07.2016 tarihinden önce verilen ve Yargıtay incelemesinden geçen dosyalar hakkında 5320 sayılı Kanun’un 8. maddesi uyarınca hüküm kesinleşinceye kadar 1412 sayılı CMUK’un 305 ila 326. maddelerinin uygulanması gerektiği gözetilmeksizin, hüküm kısmında Kanun yolunun hatalı gösterilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, o yer Cumhuriyet savcısının temyiz sebepleri bu itibarla yerinde görülmekle hükmün bu nedenlerle 6723 sayılı Kanun’un 33. maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca tebliğnamedeki düşünceye uygun olarak BOZULMASINA, 17.11.2021 gününde oy birliğiyle karar verildi