Ödeme Emrine Karşı Açılan Davada Haksız Çıkılan Kısmın Yüzde On Zamla Tahsilini Öngören Kuralın İptali

Ödeme emrine karşı açılan davanın reddedilmesi halinde, ödeme emrinde yazılı tutarın %10 u oranında haksız çıkma zammı tahsil edilmesine dair 6183 sayılı AATUHK 58/5 maddesinde yer alan düzenleme AYM tarafından iptal edildi.

Anayasa Mahkemesi 21.4.2022 tarihinde E.2021/119 numaralı dosyada, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 58. maddesinin beşinci fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.

Anayasa Mahkemesi;

  • İtiraz konusu kuralda kimden, hangi durumda ve ne oranda tahsilat yapılacağı hususunun herhangi bir tereddüde yer vermeyecek biçimde açık ve net olarak düzenlendiği gözetildiğinde kuralın belirli, ulaşılabilir ve öngörülebilir nitelikte olduğu ve bu yönüyle kanunilik şartını taşıdığı anlaşılmıştır.
  • Bu kapsamda gereksiz yere dava açılmasını zorlaştırmak suretiyle kamu alacağının tahsilinin sürüncemede bırakılmasının önlenmesine yönelik kamusal yarar ile kamu borçlularına yüklenen külfet arasında orantısızlık bulunmaktadır. Bu itibarla kuralın mülkiyet hakkına ölçüsüz bir sınırlama getirdiği sonucuna ulaşılmıştır.
  • Öte yandan ödeme emrinin iptali istemiyle açılan davanın reddedilmesi durumunda borcun %10 zamla birlikte tahsil edilecek olması nedeniyle kural, hak arama özgürlüğünü de sınırlamaktadır. Bu yönüyle yargı yoluna başvurmayı zorlaştırması ve caydırması nedeniyle hak arama özgürlüğünü sınırlayan kuralın Anayasa’nın 13. maddesi yönünden de incelenmesi gerekir. Bu bağlamda mülkiyet hakkı yönünden ölçülülük ilkesi açısından yapılan değerlendirmeler hak arama özgürlüğü yönünden de geçerlidir.” değerlendirmesinde bulunmuştur.

Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle Ödeme Emrine Karşı Açılan Davada Haksız Çıkılan Kısmın Yüzde On Zamla Tahsilini Öngören Kuralın Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir

 

Bir Cevap Yazın