Avukat tarafından “aslı gibidir” onaylı vekaletname sureti ile idareye yapılan başvurunun, vekaletnamenin asıl ya da noter tasdikli örnek olmadığı gerekçesiyle reddi Avukatlık Kanunu’nun 56. maddesine aykırıdır.

Avukat tarafından “aslı gibidir” onaylı vekaletname sureti ile idareye yapılan başvurunun, vekaletnamenin asıl ya da noter tasdikli örnek olmadığı gerekçesiyle reddi Avukatlık Kanunu’nun 56. maddesine aykırıdır.


Kesinleşmiş boşanma davasında kabul edilen kusur, maddi tazminatın belirlenmesinde kesin hüküm oluşturur mu?

Hakimin kesin delilleri takdir yetkisi yoktur. Bu biçimde ispatlanan hususu doğru kabul etmek zorundadır. Hukukumuzda kesin deliller sınırlı olup bunlar, ikrar, senet, yemin ve kesin hükümdür.

Kira ilişkisinin varlığını ve aylık kira bedelinin miktarını ispat külfeti davacıya, davalı tarafından kabul edilen kira bedelinin ödendiğinin ispat külfeti ise davalıya düşer.

Kira ilişkisinin varlığını ve aylık kira bedelinin miktarını ispat külfeti davacıya, davalı tarafından kabul edilen kira bedelinin ödendiğinin ispat külfeti ise davalıya düşer.

İktisap ve işyeri ihtiyacı nedeniyle kiralananın tahliyesi; Telgraf şeklinde gönderilen ihtarın tebliği Tebligat Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, Posta Kanununa tabi olduğundan, tebligatın bizzat muhatabına yapılması gerekir.

Telgraf şeklinde gönderilen ihtarın tebliği Tebligat Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, Posta Kanununa tabi olduğundan, tebligatın bizzat muhatabına yapılması gerekir. Telgraf ihtarı davalı kiracının bizzat kendisine tebliğ edilmediğinden ve davalı da tebligattan haberdar olmadığını bildirdiğine göre, yapılan tebligat, usulüne uygun şekilde yapılmış bir tebligat olarak kabul edilemez ve hukuki sonuç doğurmaz.

Erkeğin çalışmasına bedensel veya ruhsal bir engeli bulunmadığı sürece, düzenli bir gelirinin bulunmaması onu yoksulluk nafakası yükümlülüğünden kurtarmaz.

Davalı erkeğin cezaevinde tutuklu veya hükümlü olması, yoksulluk nafakası ile sorumlu tutulmasını engellemez.

Yargıtay; Cinsel ilişkiden kaçınanın kadın olduğuna dair bir delil bulunmaması halinde, cinsel ilişkinin sağlanamamasından erkek eşin kusurlu olduğu kabul edilmelidir.

Yargıtay; Cinsel ilişkiden kaçınanın kadın olduğuna dair bir delil bulunmaması halinde, cinsel ilişkinin sağlanamamış olmasından dolayı erkek eşin kusurlu olduğu kabul edilmektedir.

Bölge Adliye Mahkemesi kararlarının temyizi üzerine Yargıtayca verilen kararlara karşı karar düzeltme yoluna gidilemez.

Bölge Adliye Mahkemesi kararlarının temyizi üzerine Yargıtayca verilen kararlara karşı karar düzeltme yoluna gidilmesi mümkün olmayıp karar düzeltme talebinin kötüniyetle yapıldığı anlaşıldığından, HMK’nun 368. maddesi yollamasıyla aynı Kanunun 329/2. maddesi uyarınca karar düzeltme talebinde bulunan davalı vekili Av………..ın takdiren 3.000,00 TL disiplin para cezası ile CEZALANDIRILMASINA

İstinaf başvuru süresi içinde, ilk dilekçede ileri sürülmeyen vakıa hakkında ikinci bir dilekçe ile istinaf talebinde bulunulabilir.

İstinaf başvuru süresi içinde, ilk dilekçede ileri sürülmeyen vakıa hakkında ikinci bir dilekçe ile istinaf talebinde bulunulabilir.

Akde aykırılığa dayanılan davada tahliye kararı verilebilmesi için akde aykırılığın kiralananın kullanımına ilişkin olması gerekir.

Akde aykırılığa dayanılan davada tahliye kararı verilebilmesi için akde aykırılığın kiralananın kullanımına ilişkin olması gerekir.Kiralananda belirlenen marka dışında ürün satılmasına ilişkin davranışlar akde aykılık olarak kabul edilemez.

İşçinin iş sözleşmesi feshedilmeden işçiye kıdem tazminatı adı altında yapılan ödemeler avans niteliğinde sayılır.

İşçinin iş sözleşmesi feshedilmediği halde  kıdem tazminatı adı altında yapılan ödemler avans niteliğinde sayılır.