Öne Çıkanlar
Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat Davası Dilekçe Örneği

Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat Davası Dilekçe ÖrneğiİHTİYATİ TEDBİR İSTEMLİDİR

………… NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

Davacılar : 1-……………… – T.C. Kimlik No:……………….
(Velayeten ……………………
Adr: ………………….
2- ………………. – T.C. Kimlik No: ……………………
Adr: ………………
3- ……………….. – T.C. Kimlik No: …………………….
Adr: ………………………

Vekili : Av. …………………..
(Adres antette)

Davalı : ………………….. – T.C. Kimlik No:…………………
Adr: …………………….
Dava Konusu :
1-) Davacı …………………… açısından Trafik Kazasında meydana gelen bedensel zarar nedeniyle 6100 sayılı Hukuk Yargılama Yasası Md. 107 uyarınca, toplanacak delillere göre maddi tazminat tutarı belirlenerek(fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere), olay tarihinden itibaren işletilecek avans faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalıdan tahsiline;
2-) Davacı …………………. için 00.000,00-TL, davacı …………………. için 15.000,00-TL ve davacı ……………….için 00.000,00-TL olmak üzere Toplam 80.000,00-TL manevi tazminatın olay tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalıdan tahsiline,
3-) Hüküm altına alınacak alacağın tahsil edilememe riskine karşılık davalı adına kayıtlı ………………… plaka sayılı aracın trafik kaydına, tüm taşınır ve taşınmazları ile üçüncü kişilerdeki ve bankalardaki hak ve alacakları üzerine verilecek kararın kesinleşmesine kadar cebri icra yoluyla satışı ve 3. Şahıslara devri engelleyici nitelikte “ihtiyati tedbir” şerhi konulmasına karar verilmesi istem ve arzıdır.

Harca Esas Değer: Cismani zararlardan kaynaklanan: 000,00-TL (Maddi Tazminat için), 00.000,00-TL (Manevi tazminat için) olmak üzere TOPLAM:00.000,00-TL

AÇIKLAMALAR :
1-Kazanın Oluş Şekli:
……………… günü müvekkil küçük ………………, ……………….. Caddesi’ nden annesiyle karşıdan karşıya geçeceği sırada aynı cadde üzerinde seyir halinde olan dava dışı sürücü ………………… adına kayıtlı ve yine ……………… in sevk ve idaresindeki ………… …………… plakalı araç yüksek süratle gelerek müvekkile çarpmış ve yaralanmalı trafik kazası meydana gelmiştir. Kaza sonucu davacı müvekkil küçüğün vücudunda kemik kırık ve çıkıkları oluşacak şekilde ağır yaralanmıştır. Müvekkil, kazanın ardından olay yerine gelen sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılmıştır(Kaza Tespit Tutanağı, ……………Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2020/……………… Sor. Numaralı dosyası)
2- Kusur:
Dava konusu trafik kazasına ilişkin davalı ………………. e ait …………………. plakalı aracın ZMMS sigortacısına karşı tarafımızca ikame olunan …………… Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/……………….Es. numaralı dava dosyası kapsamında İTÜ Makine Mühendisliği Bölümünden seçilen 3 kişilik heyetten aldırılan …………………… tarihli bilirkişi raporuna göre kazanın meydana gelmesine davalı araç sürücüsü-işleteni ………’in KTK m. 52/1-b ‘‘Sürücüler: b) Hızlarını, kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmak, zorundadırlar.” Kuralına riayet etmemesi sebep olmuştur. Bu kapsamda ilgili raporda davalıya ‘’meskun mahalde dikkatsiz ve tedbirsiz biçimde seyretmesi sonucu, karşıdan karşıya geçmek için yola giren ve yolun ortasına kadar ilerlemiş olan yayaları ilk gördüğü anda otomobilinin ses cihazlarıyla önceden uyarmayıp ve ayrıca yola dikkatini de artırmayıp seyir hızıyla yola devam etmesi, yayalardan birine duramayıp ve kurtarmak için gerekli manevrayı yapmaması’’ sebebiyle %20 oranında kusur atfedilmiştir(Kaza Tespit Tutanağı, …………… Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/……………………Es. numaralı dosyası, Kusur Bilirkişi İncelemesi Raporu).
3- Davacı hakkında bilgiler:
Davacı …………………, ………………. doğumlu olup kaza tarihinde 8 yaşındaydı.(Nüfus Kayıtları)
4-Davacının Bedensel Zararı ve Maddi Tazminat İsteği:
a- Davacı ……………, kazanın ardından ……………………. Üniversitesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi’ne kaldırılmış burada kendisine ilk müdahaleler yapıldıktan sonra yine bu hastanede tedavi altına alınmıştır. Müvekkil SOL TEMPORALDE KANAMALI KESİ NEDENİYLE( Kaza nedeniyle baş bölgesine alınan darbe sonucu) hastaneye yatırılmış ve hastanede tedavi görmüştür. Daha sonra müvekkil ………………… Hastanesi’ nde defalarca ameliyat edilmiş; ancak sağlığına kavuşturulamamıştır. MÜVEKKİL, ………………… TARİHLİ ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORUNDAN DA ANLAŞILACAĞI ÜZERE HAYATİ TEHLİKE GEÇİRECEK ŞEKİLDE YARALANMIŞ KAFASINDA KIRIK VE ÇÖKME OLUŞMUŞ, BUNA BAĞLI OLARAK DA HEMİPAREZİ GELİŞMİŞ, TEKERLEKLİ SANDALYEYE BAĞIMLI OLUP YÜRÜYEMEMEKTE VE KONUŞAMAMAKTADIR. BU RAPORDA MÜVEKKİLİN %92.4 ORANINDA ENGELLİ OLDUĞU KANAATİNE VARILMIŞTIR.
b- Davacı müvekkil …………………….., kazanın ardından tedavi edildiği süre boyunca çeşitli müdahaleler ile birlikte ağır bir tedavi görmüştür. Bu süreçte davacı, tedavinin birçok yan giderini de karşılamak durumunda kalmıştır. Ancak davacının tedavisi yalnızca bu süre ile sınırlı kalmamıştır. Davacı hastaneden taburcu olduktan sonra da düzenli şekilde hastane kontrolüne gitmiştir. Bu nedenle davacının tedavi giderleri kapsamında karşılanacak giderleri hesaplanırken bu kontrol dönemlerinin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Zira Yargıtay içtihatlarında da kabul edilen hâkim görüşe göre tedavi süreci, davacının yalnızca hastanede yattığı süreyle sınırlı değildir. Davalılar tarafından tazmini gereken tedavi masrafları, tamamen iyileşmeyi ifade eden tıbbi şifa süresince yapılan bütün masrafları karşılamaktadır. Ayrıca henüz yapılmamış olsa dahi ileride yapılması muhtemel diğer giderlerin de tedavi giderleri kapsamında değerlendirilmesi Yargıtay tarafından da kabul görmektedir.
Bu nedenle Borçlar Kanunu’nun 54. Maddesi doğrultusunda; davacının tedavisi sırasında, tıbbi iyileşme süreci kapsamında yapılan ve belgelenmesi mümkün olmayan tüm tedavi giderlerinin Sayın Mahkemenizce tayin edilecek uzman hekimler tarafından mevcut tedavi evrakları ve muhtemel giderler göz önünde bulundurulmak suretiyle hesaplanmasını ve bu giderlerin tazminine karar verilmesini talep ediyoruz.
c- Davacı müvekkil iyileşme süresince bakıma muhtaç olacağından, Uzman Hekim marifetiyle davacı müvekkilin iyileşme süresinde bir başkasının yardımına ne kadar süre ile muhtaç olacaklarının belirlenmesi ve bu belirlenen bakıma muhtaçlık süreleri nazara alınarak, asgari ücretin brütü üzerinden bakıcı gideri hesaplanacağı hususları Yargıtay’ın yerleşmiş görüşlerindendir. Bu nedenle davacı müvekkilin bakım giderlerinin belirlenip hüküm altına alınmasını talep etmekteyiz. (Davacının Hastane Kayıt ve Belgeleri, Uzman Hekim Raporu)
5- Manevi Tazminat Talebimiz:
Borçlar Kanunu’nun 56.maddesinde yer alan “Hâkim, bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar paranın manevi tazminat olarak ödenmesine karar verebilir.” hükmü manevi tazminat hakkını düzenlemektedir. Somut olayda ağır yaralanan, daha sonra uzun bir süre hastanede tedavi gören ve neticede hayatı boyunca yürüme/koşma gibi fiziksel faaliyetlerinde önemli ölçüde aksama yaşamaya maruz kalan davacı küçüğün ve ailesi diğer davacıların hissettiği endişe ve üzüntünün madde kapsamında yer alan manevi zarar unsurlarından olduğu açıkça görülmektedir.
İlgili kazadan dolayı davacılar ………………… ve ………………….. büyük bir üzüntü ve ızdırap yaşamıştır. Çocuklarının ölüm tehlikesi atlatması onları derinden etkilemiş ve psikolojileri bozulmuştur.
Bu nedenle trafik kazasının ve yüksek oranda kalıcı sakatlığın davacı küçüğün üzerinde yarattığı ruhsal ve yaşamsal olumsuzluklar; davacı küçüğün halen ve bundan böyle yaşam süresinin sonuna kadar yoksun kalacağı olanakların davacıların üzerinde bırakacağı olumsuz psikolojik etki birlikte gözetilerek; 00.000,00-TL manevi tazminatın davalı araç sürücüsü ve işleteni ………………… den olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesini talep ediyoruz.

Yasal Nedenler : 2918 sayılı KTK., Borçlar Kanunu, 6100 sayılı HMK. ve diğer ilgili mevzuat Hükümleri.

Deliller :
1- Kaza tutanakları, Belgeler vs.(EK-1),
2- …………..Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2020/…………… Sor. Numaralı dosyasının celbi talep olunur(EK-2)
3- ………….T.C. Kimlik No’lu …………… a ait hasta takip dosyası, tabela kağıtları, röntgen, film ve grafiklerinin gönderilmesi için ………………..Üniversitesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi’ ne ve ………………… Hastanesi’ne yazılacak müzekkere,(İlgili evrakların tümü ………………. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/……………. Es. sayılı dosyasında mevcut olup; ilgili mahkemeden celbine karar verilmesini talep etmekteyiz.)
4- Müvekkil …………………… Nüfus Kayıt Örneği,
5- Müvekkiller ve davalı için yapılacak Sosyal ve Ekonomik Durum araştırması,
6- Davacı …………………… …………………… Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı veya Adli Tıp Kurumu Konya Şube Müdürlüğü ya da Adli Tıp Kurumu’na sevk ile yaralanması sonucu oluşan maluliyet oranının; 03.08.2013 tarihli ve 28727 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği’ne göre tespiti ile iyileşme süresi ve ayrıca belgelenmeyen ve karşılanmayan tedavi giderleri ile bakım süresinin bildirilmesi için yazılacak müzekkere,
7- Kusur Tespiti için Bilirkişi İncelemesi (Dava konusu trafik kazasına ilişkin davalı ……………………..e ait ………………. plakalı aracın ZMMS sigortacısına karşı tarafımızca ikame olunan ……………… Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/…………….. Es. numaralı dava dosyası kapsamında İTÜ Makine Mühendisliği Bölümünden seçilen 3 kişilik heyetten aldırılan …………………… tarihli bilirkişi raporunda davalı araç sürücüsü-işleteni …………….. %20 kusurlu bulunduğundan; usul ekonomisinin sağlanması ve yargılamanın gereksiz yere uzamasının önüne geçilmesi amacıyla yeni bir kusur raporu aldırılmaksızın ……………….. tarihli kusura ilişkin raporun hükme esas alınmasını talep etmekteyiz.)
8- Maddi Zararların Hesabı için Bilirkişi Hesap Raporu Alınması
9- Yargıtay Kararları, Yemin, İsticvap, Her türlü yasal ve takdiri delil.

Sonuç Ve İstem : Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve Sayın Mahkemenizce re’sen tespit edilecek hususlar doğrultusunda;

 • Haklı davamızın kabulü ile,
 • Aşağıda belirtilen ve belirtilmeyen kalemlerle ilgili FAZLAYA İLİŞKİN HER TÜRLÜ TALEP VE DAVA HAKKIMIZ SAKLI KALMAK KAYDIYLA;
   Öncelikle hüküm altına alınacak alacağın tahsil edilememe riskine karşılık davalı adına kayıtlı ………………… plaka sayılı aracın trafik kaydına, tüm taşınır ve taşınmazları ile üçüncü kişilerdeki ve bankalardaki hak ve alacakları üzerine verilecek kararın kesinleşmesine kadar cebri icra yoluyla satışı ve 3. Şahıslara devri engelleyici nitelikte “ihtiyati tedbir” şerhi konulmasına ,
  – Trafik kazasında meydana gelen bedensel zarar nedeniyle, 6100 sayılı HMK madde 107 uyarınca toplanacak delillere göre maddi tazminat tutarı belirlenerek, davacı ………………….. lehine şimdilik 000,00-TL geçici işgöremezlik, 000,00-TL sürekli işgöremezlik, 000,00-TL belgelendirilemeyen-faturalandırılamayan tedavi gideri ve 000,00-TL bakıcı gideri olmak üzere toplam 000,00-TL maddi tazminatın olay tarihinden itibaren işletilecek avans faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalıdan tahsiline;
  – Davacı ………………… için 00.000,00-TL, davacı 0000000000000 için 00.000,00-TL ve davacı ………… için 000.000,00-TL olmak üzere Toplam 00.000,00-TL manevi tazminatın davalı sürücü ve işleten ………………… den olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte tahsiline karar verilmesini saygılarımızla davacı vekili olarak vekâleten arz ve talep eder, saygılar sunarız. 07.10.2020
  Davacılar Vekili
  Av. ………………

EKLER :
1) Kaza tespit tutanağı (EK-1),
2) ………..Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2020/……………….. Sor. Numaralı dosyası (EK-2),
3) Davacıya Ait Engelli Sağlık Kurulu Raporu ve bir takım Hastane Evrakları (EK-3),
5) Davalı için dilekçe fazlası
6) Vekâletname sureti

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir