Gündem
Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » Kıdem Tazminatı Davası Cevap Dilekçesi Örneği

Kıdem Tazminatı Davası Cevap Dilekçesi Örneği…………. NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE

Dosya No : 2021/…….. Es.

Davaya Cevap
Veren Davalı : ……………. – T.C.:…………….
Adr: ……………….
Vekilleri : Av……………..
(Adres antettedir.)

Davacı : ……………….. – T.C.:……………….
Adr: ………………

Vekili : Av. …………………

Konu : Davaya cevap ve delillerimizin sunumudur.

Açıklamalar :
Sayın Mahkemenizde görülmekte olan yukarıda esas numarası yazılı dava dosyası kapsamında ……………… tarihli dava dilekçesine karşı beyan ve itirazlarımızı yasal süresi içinde Sayın Mahkemenize sunuyoruz. Davacı tarafından ikame olunan dava haksız ve kötü niyetli olup; reddi gerekmektedir. Şöyle ki;

Davacı taraf dava dilekçesinde, davalı müvekkile ait işyerinde ………… ile ……….. tarihleri arasında çalışmış olduğunu beyan etmişse de iş bu beyan gerçeği yansıtmamaktadır. Davacı ………………., müvekkilin sahibi olduğu işyerinde işçi olarak asgari ücret ile ……………… tarihinde çalışmaya başlamıştır. Davacı çalışma süresi içerisinde müvekkil tarafından kendisine tesis edilen olumlu ve özverili çalışma şartları altında çalışmasını sürdürmüş; ancak daha sonra davacı tamamen kendi isteği doğrultusunda ………….. tarihinde işten istifa ederek müvekkil ile aralarındaki iş ilişkisi sona ermiştir. Bu hususa ilişkin davacı tarafından müvekkile sunulan ……………. tarihli istifa dilekçesi ekte Sayın Mahkemeye sunulmuştur(EK-1). Ayrıca davacı tarafın iddia ettiği gibi ……………. tarihi ile …………..tarihleri arasında kesintisiz bir şekilde müvekkile ait işyerinde çalışması imkansızdır. Çünkü davacı taraf, …………… tarihinde istifa ettikten kısa bir süre sonra cezaevine girmiştir. Yaklaşık 8 ay sonra cezaevinden çıkan davacı tekrar müvekkilin yanında …………. tarihinde işe başlamış ve ………………. tarihine kadar müvekkilin yanında çalışmıştır. Daha sonra müvekkil ekonomik bozulmalar nedeniyle iş yerini kapatmak zorunda kalmış ve çalışanlarının hepsinin alacaklarını ödemiştir.(……….. tarihli istifa dilekçesi, davacının hükümlü olduğu sürelerin tespiti amacıyla …………….. Cumhuriyet Başsavcılığına yazılacak müzekkere, SGK ve işyeri kayıtları)
Davacının gerçekte daha fazla maaş aldığı hususu tamamen gerçek dışıdır. Zira davacının aldığı maaş SGK kayıtlarında da görüleceği üzere asgari ücrettir. Davacıya bu maaş dışında herhangi bir ödeme yapılması söz konusu değildir.
Yukarıda da ifade edildiği üzere; taraflar arasındaki iş ilişkisi bizzat davacının tüm hak ve alacaklarını alarak ve şahsi gerekçeleri ile istifa ederek işten ayrılması ile sona ermiştir. ……………..(ilk işe giriş tarihi) tarihi ile davacının cezaevinden çıktıktan sonra müvekkilin yanında tekrar işe başladığı ………………. tarihi arasındaki süreyi kapsar şekilde davacının tarafımıza dava açması hukuka tamamen aykırıdır. Davacı ……………….. tarihinden istifa ederek ayrıldığı …………………. tarihine kadar müvekkile ait iş yerinde çalışmış; istifa ederek işten ayrılmış ve daha sonra cezaevine girmiş; ………………. tarihine kadar da müvekkile ait işyerinde cezaevinde olmasından dolayı çalışmamıştır.
İş kanunu ve yerleşik Yargıtay içtihatları uyarınca iş sözleşmesinin işçi tarafından istifa edilerek feshedilmesi durumunda herhangi bir kıdem ve ihbar tazminatı hakkı doğmaz. Davacı istifa ederek ve tüm hak ve alacaklarını alarak ayrılmıştır. Davacının ihbar tazminatı talebinin reddi gerekmektedir. Davacı işçinin istifa etmesi sonucu ihbar tazminatına hak kazanamayacağı hususu hakkında Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2015/11404 E. 2016/15665 K. ve 31.05.2016 tarihli Yargıtay kararı açıktır.
Son çalışma dönemi ise müvekkilin ekonomik bozulmalar nedeniyle iş yerini kapatmasıyla sona ermiştir. Son dönem iş akdi (…………… – ……………..) bir yıldan az sürdüğü için davacının kıdem tazminatına hak kazanmayacağı açıkça ortadadır.
Davacı tarafından iş akdinin davalı müvekkil tarafından feshedildiği ve kıdem tazminatı ödemesinin yapılmadığı iddia olunmuştur. Yukarıda belirtmiş olduğumuz üzere iş akdi davacının kendi iradesiyle ve şahsi sebepleri ile kendisi tarafından istifa ile sonuçlanmıştır. Son çalışma dönemi ise bir yıldan kısa sürmüştür. Hal böyleyken davacı tarafından kıdem tazminatı talep edilmesi usul ve yasaya aykırı olup; sayın mahkemenizce reddedilmesi gerekmektedir. Zira iş akdinin istifa sonucu sona ermesi halinde işçi kıdem tazminatına hak kazanamayacaktır.
Davacı taraf dava dilekçesinde, ………….. aylık ücret alacaklarının bulunduğunu ve bu ücret alacağının kendilerine ödenmediğini iddia etmiştir. Bu husus da gerçek dışıdır. Müvekkil davacı tarafın tüm ücret alacaklarını zamanında ödemiştir. Ayrıca, bir işçinin ………….. aylık süre zarfında hiç ücret almadan çalıştığının düşünülmesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Davacı taraf, dava açmadan önce ………… 7. Noterliği …………… tarih – ………………. yevmiye numaralı ihtarnamesi(EK-2) ile davalı müvekkile ihtar göndermiş ve bunun üzerine müvekkil; davacıya ait …………… Bankası TR……………………. IBAN numaralı hesabına …………….. tarihinde maaştan kalan bakiye açıklamasıyla ………………….-TL havale yoluyla göndermiştir(EK-3). Davalı da bu tutarı ihtirazi kayıt şerhi koymadan çekmiştir. Davalı bu tutarı ihtirazi kayıt şerhi koymadan çektiğinden iş bu husus zımnen kabul sayılır ve tekrar ücret alacağı talep edemez. Bu hususa ilişkin Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2007/36267 Es. – 2008/6379 K. sayılı ilamı ekte Sayın Mahkemeye sunulmuştur(EK-4). Davayı ve ücret alacağının arlığını kabul anlamına gelmemek kaydıyla; Sayın Mahkeme tarafından ücret alacağının ver olduğu bilirkişi marifetiyle tespit edilse dahi müvekkil tarafından yapılan ödemenin tenzili gerekmektedir.
Ayrıca müvekkil ile davacı tarafın ………………… tarihinde aralarındaki alacak verecek miktarının tayinine ve davalının müvekkilin yazdığı tutarları kabul ettiğine dair whatsup yazışmalarını ekte Sayın Mahkemeye sunuyoruz(EK-5). Sayın Mahkeme tarafından gerek durulması halinde müvekkilin telefonu üzerinde bilirkişi incelemesi yapılarak whatsup yazışmalarının dökümünün çıkartılmasını talep ediyoruz.
Davacı taraf dava dilekçesinde sürekli fazla mesai yaptığını iddia etmiş ve fazla çalışma alacağı talep etmiştir. Davacı tarafından iddia edildiği gibi fazla çalışması söz konusu değildir. Davacı, haftalık 45 saatlik bir çalışma yapmış; bunun karşılığı olan ücreti de resmi kayıtlarda sabit olduğu üzere almıştır.
Davacı taraf dava dilekçesinde UGBT ve Yıllık ücretli izin alacağı talep etmiştir. Davacı tüm ulusal ve dini bayramlarda tatil hakları da kullandırılmış ve çalışma döneminde hak etmiş olduğu yıllık izinlerini kullanmıştır. Davacının UBGT ve yıllık ücretli izin alacağı bulunmamaktadır.

Hukuki Dayanak : 4857 sayılı İş Kanunu, TBK ve ilgili mevzuat.

Deliller :

1- ……………….. tarihli istifa dilekçesi(EK-1)
2- ……….7. Noterliği …………….. tarih – ……………yevmiye numaralı ihtarnamesi(EK-2)
3- …………. Bankası TR………………IBAN numaralı hesabına ……… tarihinde maaştan kalan bakiye açıklamasıyla yapılan .…………..-TL(EK-3) – Sayın Mahkeme tarafından ilgili bankaya müzekkere yazılarak ilgili banka hesabına yapılan ödemenin ve ödemenin davacı tarafından çekilip çekilmediği – çekildiyse herhangi bir ihtirazi kayıt konulup konulmadığı hususunun sorulmasını talep ediyoruz.
4- Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2007/36267 Es. – 2008/6379 K. sayılı ilamı(EK-4).
5- Müvekkil ile davacı taraf arasındaki ………………… tarihli whatsup yazışma çıktısı(EK-5).
6- Davacıya ait SGK sicil dosyası,
7- İşçi özlük dosyası,
8- Bilirkişi incelemesi,
9- İsticvap
10- Tanık deliline ilişkin tanık listesi tarafımızca Sayın Mahkemeye sunulacaktır. İş bu hususa ilişkin hakkımızı mahfuz tutmaktayız.
11- Yemin ve her türlü yasal ve takdiri delil.

Sonuç ve İstem : Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve Sayın Mahkemenizce re’sen tespit edilecek hususlar doğrultusunda;

• Davaya cevap dilekçemizin ve delil listemizin dosyaya kabulü ile,

• Davacı tarafın haksız ve hukuka aykırı davasının REDDİNE,

• Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davacı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekâleten arz ve talep ederiz. 14.08.2020 Davalı …………. Vekili Av. ……………..

EKLERİ :
1- ……………. tarihli istifa dilekçesi(EK-1)
2-………….. 7. Noterliği ………………. tarih – …………… yevmiye numaralı ihtarnamesi(EK-2)
3- …………….Bankası TR………….IBAN numaralı hesabına ……………. tarihinde maaştan kalan bakiye açıklamasıyla yapılan ……..-TL(EK-3)
4- Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2007/36267 Es. – 2008/6379 K. sayılı ilamı(EK-4).
5- Müvekkil ile davacı taraf arasındaki ………………. tarihli whatsup yazışma çıktısı(EK-5).
3- Davacı için dilekçe fazlası
4- Onanmış vekaletname sureti

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir