İ H T A R N A M E

İHTAR EDEN : ………….. – T.C. Kimlik No:…………………
Adr: ………………..

KARŞI TARAF : …………… – T.C. Kimlik No:………..………………
Adr: ……………..

KONU : Tarafınızla akdedilmiş olan ……………….. tarihli kira sözleşmesi gereğince kira sözleşmesinin sona erdiği tarih itibariyle kiralanan mecurun tahliye edilmesine dair ihtarımızdır.

AÇIKLAMALAR :

Sayın Muhatap,

Tarafınız ile aramızda “……………….. Mahallesi ……………… Sok. No:93 ………………….” adresinde bulunan taşınmaza ilişkin olarak akdedilen ……………. tarihli kira sözleşmesi, …………… tarihinde sona erecek olup; iş bu taşınmazın tahliyesine ilişkin olarak …………….. tarihinin tahliye tarihi olarak belirtildiği Tahliye Taahhütnamesi de tarafınızca imza altına alınmıştır.

Kira sözleşmesi ile Tahliye Taahhütnamesine dayanarak; başkaca herhangi bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın kayıtsız ve şartsız olmak suretiyle ……….. olarak belirtilen tahliye tarihinde, kiracı olarak bulunduğunuz taşınmazı ve içinde bulunan demirbaş eşyaların size teslim edildiği halde ve sağlam olarak teslimi ile taşınmazı tahliye etmenizi; aksi takdirde tahliyenin geciktirilmesinden yahut gerçekleştirilmemesinden doğan her türlü zararın ve işleyen kira bedelinin tahliye edilmesi taahhüt edilen tarih itibariyle işleyecek yasal faiz ile birlikte tarafınıza yükletileceği hususları İHTAR OLUNUR.

Sayın Noter, iş bu ihtarname üç nüshadan ibaret olup; bir suretinin karşı tarafa tebliğini, tebliğ şerhi taşıyan bir suretinin tarafıma verilmesini, diğer suretinin dairenizde saklanmasını saygılarımla talep ederim. 07.04.2021

İHTAR EDEN
…………….