Öne Çıkanlar
Anasayfa » KİRA HUKUKU » 1 yıllık kira bedelinin peşin ödeneceğine ilişkin sözleşme hükmü uzama yılları için degeçerlidir.

1 yıllık kira bedelinin peşin ödeneceğine ilişkin sözleşme hükmü uzama yılları için degeçerlidir.

1 yıllık kira bedelinin peşin ödeneceğine ilişkin sözleşme hükmü uzama yılları için degeçerlidir.

  • ÖZET:
  • TBK.nun 347. maddesi (6570 Sayılı Kanunun 11. maddesi) “konut ve çatılı iş yeri kiralarında kiracı belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az onbeş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarda bir yıl için uzamış sayılır” hükmüne yer verilmiştir. Davalı şirket sözleşme süresinin bitiminden en az 15 gün önce kira sözleşmesinin yenilenmeyeceğine dair yazılı bildirimde bulunmadığından sözleşme 01.11.2012 tarihinden itibaren kendiliğinden aynı koşullarda bir yıl uzamıştır. Bu nedenle bir yıllık kira bedelinin istenmesinde bir usulsüzlük bulunmamaktadır. Ancak kira sözleşmesi yenilendikten sonra davalı yenilenen kira sözleşmesinin süresi dolmadan kiralananı erken tahliye edip, kiralanana ait anahtarları icra takip dosyasına 26.12.2012 tarihinde teslim etmiş ve teslime ilişkin ihtarname davacıya 31.12.2012 tarihinde tebliğ edilmiştir. Bu durumda taşınmazın anahtarlarının 31.12.2012 tarihinde teslim edildiğinin kabulü gerekir. Davalı şirket kiralananı erken tahliye ettiğinden anahtar teslim tarihine kadar kira bedeli ile anahtar teslimi tarihinden sonra ise TBK.nun 325. maddesi gereğince makul süre kira bedeli ile sorumlu tutulması gerekir. O nedenle mahkemece anahtar teslim tarihine kadar kira bedeline hükmetmek, geri kalan kısım yönünden uyuşmazlık yargılamayı gerektirdiğinden, davanın reddine karar verilmesi gerekir.

İLGİLİ;

➡️ İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İhtarname Örneği

➡️ Kiracının Tahliyesi Dava Dilekçe Örneği-Kira Borcunun Ödenmemesi Sebebiyle

➡️ Tahliye Taahhüdüne Dayalı Tahliye İcra Emrine İtiraz Dilekçe Örneği

➡️ Tahliye Taahhüdüne Dayalı Tahliye Davası Cevap Dilekçesi Örneği

➡️ Tahliye taahhüdünde, tahliye tarihi açık bir şekilde belirtilmemişse tahliye taahhüdünün varlığından bahsedilemez.

➡️ Kiracının Tahliyesi Nasıl Yapılır?

➡️ Kiralayan kira sözleşmesinde belirlenen kira artış oranından daha fazla zam yapabilir mi?

➡️ İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI YARGITAY KARARLARI

➡️ Tahliye taahhüdüne dayalı icra takiplerinde, dayanak tahliye taahhüdünün adi yazılı olması halinde imzaya ve tarihe açıkça itiraz edilmesi gerekir.

(Kapatılan) 6. Hukuk Dairesi         

2013/9458 E.  ,  2013/12424 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : İtirazın kaldırılması

İcra mahkemesince verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı karar, davalı. tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Dava, kira bedelinin tahsili için başlatılan icra takibine yapılan itirazın kaldırılması istemine ilişkindir. Mahkemece istemin kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmişktir.
Davacı vekili dava dilekçesinde: davalı şirketin davacıya ait iki adet depoyu 01.11.2006 başlangıç tarihli sözleşme ile 6 yıllığına 375.000 Euro karşılığı kiraladığını, kira süresinin 31.10.2012 tarihinde sona erdiğini, davalı şirketin sözleşmenin yenilenmeyeceğine dair bir ihtarda bulunmadığı gibi kiralananı kullanmaya devam ettiğini,bu nedenle Kayseri 1 noterliğinin 13.11.2012 tarih ve 026099 yevmiye nolu ihtarı ile yenilenen kira döneminde yıllık kira bedelinin 62.500 Euro+KDV ile birlikte ödenmesinin istendiğini, davalı şirket tarafından gönderilen Kayseri 1. noterliğinin 20.11.2012 tarih ve 026759 yevmiye nolu ihtarı ile depoların yeniden kiralanmayacağının bildirildiğini, TBK.nun 327/2. maddesine göre sözleşmenin uzatılmış olduğunu ve anahtarların teslim edilmediğini, bu nedenle ödenmeyen yeni dönem kira bedelinin ödenmesi için takip başlattıklarını, davalının takibe haksız itiraz ettiğini belirterek itirazın kaldırılması ve %20 icra inkar tazminatına karar verilmesini istemiştir. Davalı vekili sözleşmenin 01.11.2006-01.11.2012 arasını kapsayan 6 yıl süreli olduğunu, sözleşme süresi bitmeden deponun tahliye edildiğini, davacıya keşide edilen 20.11.2012 tarihli ihtarla sözleşmenin yenilenmeyeceğinin ve deponun kullanılmayacağının bildirildiğini, davacı anahtarları teslim almayınca anahtarların icra dosyasına tevdi edildiğini, davayı kabul anlamına gelmemekle birlikte davanın kabulü yönünde hüküm kurulacak olması halinde makul süreden sorumlu tutulması gerektiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.
Takibe dayanak yapılan ve karara esas alınan 01.11.2006 başlangıç tarihli ve 6 yıl süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Sözleşme süresi 31.10.2012 tarihinde sona ermiştir. TBK.nun 347. maddesi (6570 Sayılı Kanunun 11. maddesi) “konut ve çatılı iş yeri kiralarında kiracı belirli süreli sözleşmelerin
süresinin bitiminden en az onbeş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarda bir yıl için uzamış sayılır” hükmüne yer verilmiştir. Davalı şirket sözleşme süresinin bitiminden en az 15 gün önce kira sözleşmesinin yenilenmeyeceğine dair yazılı bildirimde bulunmadığından sözleşme 01.11.2012 tarihinden itibaren kendiliğinden aynı koşullarda bir yıl uzamıştır. Bu nedenle bir yıllık kira bedelinin istenmesinde bir usulsüzlük bulunmamaktadır. Ancak kira sözleşmesi yenilendikten sonra davalı yenilenen kira sözleşmesinin süresi dolmadan kiralananı erken tahliye edip, kiralanana ait anahtarları icra takip dosyasına 26.12.2012 tarihinde teslim etmiş ve teslime ilişkin ihtarname davacıya 31.12.2012 tarihinde tebliğ edilmiştir. Bu durumda taşınmazın anahtarlarının 31.12.2012 tarihinde teslim edildiğinin kabulü gerekir. Davalı şirket kiralananı erken tahliye ettiğinden anahtar teslim tarihine kadar kira bedeli ile anahtar teslimi tarihinden sonra ise TBK.nun 325. maddesi gereğince makul süre kira bedeli ile sorumlu tutulması gerekir. O nedenle mahkemece anahtar teslim tarihine kadar kira bedeline hükmetmek, geri kalan kısım yönünden uyuşmazlık yargılamayı gerektirdiğinden, davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.
Karar bu nedenle bozulmalıdır.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428 ve İİK.nın 366.maddesi uyarınca kararın BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 16.09.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir