Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » Tahliye Taahhüdüne Dayalı Tahliye Davası Cevap Dilekçesi Örneği

Tahliye Taahhüdüne Dayalı Tahliye Davası Cevap Dilekçesi Örneği

Tahliye Taahhüdüne Dayalı Tahliye Davası Cevap Dilekçesi Örneği

İLGİLİ ;

➡️ İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İhtarname Örneği

➡️ Tahliye taahhüdünde, tahliye tarihi açık bir şekilde belirtilmemişse tahliye taahhüdünün varlığından bahsedilemez.

➡️ Kiracının Tahliyesi Nasıl Yapılır?

➡️ Kiralayan kira sözleşmesinde belirlenen kira artış oranından daha fazla zam yapabilir mi?

➡️ İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI YARGITAY KARARLARI

➡️ Tahliye taahhüdüne dayalı icra takiplerinde, dayanak tahliye taahhüdünün adi yazılı olması halinde imzaya ve tarihe açıkça itiraz edilmesi gerekir.

Davalı kiracı, süresi içinde yapmış olduğu itirazında, kira sözleşmesinin aslında tahliye taahhütnamesi ile aynı gün yapıldığını, ancak tahliye taahhütnamesini geçerli kılmak için baskı ile kira sözleşmesinin tarihinin daha önceki bir tarih olarak gösterildiğini belirterek, tahliye taahhüdündeki tarihe açıkça itiraz etmiştir.İnkar edilen tahliye taahhüdüne dayalı olarak itirazın kaldırılması isteneyemeyeceğinden uyuşmazlığın halli yargılamayı gerektirir.

…….. SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

DOSYA NO              :2021/……. E.

CEVAP VEREN

DAVALI                          : ……

.

 

DAVACILAR                   : 1-) 

                                             2-)

 

Vekilleri                           : Av. …. & Av. ….

 

Konu                                  : Davaya cevap dilekçemiz ve delillerimizin sunumudur.

 

Cevaplarımız            :

 

Davacı dava dilekçesinde, 15.11.2021 tarihinde mecuru tahliye edeceğimi yazılı sözleşme ile taahhüt ettiğimi ve sebeple tahliyeme karar verilmesi gerektiğini iddia etmektedir.

 

          Davacının açmış olduğu dava hukuka aykırı olup usul ve esas bakımından yersizdir. Yasal süresi içinde davaya itiraz ediyor ve  cevaplarımızı sunuyoruz. Şöyle ki;

1-)   Mülkiyeti……..  ait olan ve …..a İli, S…..u İlçesi ….. Sokak ….. Sitesi No: 2/13 adresinde bulunan dairede, 15.01.2020 başlangıç tarihli kira sözleşmesi uyarınca, kiracı olarak oturmaktayım.

2-) Kira sözleşmesi süresinin 15.01.2021 tarihinde dolacağı da dikkate alınarak, kiralayan  ile aramızda yapılan sözlü sözleşme ile, söz konusu kira süresi aynı şartlarla tekrar uzatılmıştır. 

3-)  Ancak, kiralayan  kira sözleşmesi süresinin uzatılmasına rağmen …….. 2.  İcra Müdürlüğü’nün 2021/…… E.. sayılı takip dosyası ile başlattığı takip dosyasından tahliye taahhütnamesine dayalı olarak  göndermiş olduğu Tahliye Emrine itiraz ettim. İtirazım üzerine davacılar tarafından hakkımda tahliye davası açılmıştır.

İtiraz dilekçemde “………………. Şeklinde itiraz gerekçelerimi sunmuştum.

İtiraz dilekçem de belirttiğim üzere kira sözleşmesi ile tahliye taahhütnamesi kiraya veren tarafından aynı tarihte alınmıştır.  Kira sözleşmesini emlakçı …… düzenlemiştir. Bu hususa kira sözleşmesi ve tahliye taahhütnamesini  DÜZENLEYEN ……  ve  BİZZAT ŞAHİTTİR. Bu konuda ve……..’ın şahit olarak dinlenmesini talep ediyorum.

Kira sözleşme tarihi ile tahliye taahhüdü aynı tarihli olamaz. Kiraz Sözleşmesi ile tahliye taahhütnamesinin aynı tarihli olması halinde tahliye taahhütnamesi geçersizdir.

YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME GENEL KURULU E. 1944/15K. 1944/28 T. 4.10.1944 kararında da belirtildiği üzere;

İlk kira sözleşmesinin yapıldığı sırada verilen tahliye taahhüdü geçerli değildir. İlk kira sözleşmelerine konulan tahliye taahhütleri, kira sözleşmelerinin, yasal olarak kendiliğinden uzamasını sağlayan hükmünü etkisiz duruma getirdiği için hukuka aykırı ve geçersizdir.

Tüm bu sebeplerle davacıların açmış olduğu davanın reddine karar verilmesini talep ediyoruz.

 Hukuki Dayanak     : TMK, TBK ve ilgili mevzu

 

 

Delillerimiz               :

 

  1.  15.01.2020  tarihli Kira Sözleşmesi, Tahliye Taahhütnamesi
  2.  Tanık,

 

Tanıklarımız :

1- ……..

2- 

(Tanıklarım, tahliye davasına konu Tahliye Taahhütnamesinin  Kiraya veren …… tarafından kira sözleşmesi ile aynı tarihte alındığına dair şahitlik yapacaklardır.)                                                                                                               

  •  Tahliye Emri
  •  Yemin,
  •  Doktrin ve Yargısal İçtihatlar,
  • Tarafların sosyal ve ekonomik durum araştırmaları,
  •  Her türlü yasal delail.

 

Sonuç ve İstem         : Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve Sayın Mahkemenizce re’sen tespit edilecek hususlar doğrultusunda;

 

  • Davaya cevaplarımızın dosyaya kabulü ile,
  • Davacıların haksız ve hukuka aykırı davasının reddine,
  • Yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 31.01.2022

                                                                                                          Davalı

Not ; Dilekçe Örnekleri bilgilendirme amaçlıdır. Kişi kendi hukuki durumuna göre dilekçesini doldurmalıdır. Dilekçenin doldurulması ve kullanılmasından kaynaklı hukuki sorumluluk kişinin kendisindedir. Bir avukattan hukuki yardım alınması tavsiye olunur.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir