Gündem
Anasayfa » YARGITAY KARARLARI » Meskeniyet İddiası-103’e göre tebligat-Süre

Meskeniyet İddiası-103’e göre tebligat-Süre

ÖZET :

  • Mahkemesince şikayetin süre aşımı nedeni ile reddine karar verilmiş ve 103 davetiyesinin tebliğ tarihi 04.04.2018 olarak belirtilmiş ise de, süre aşımına esas tutulan tebligat parçasının incelenmesinde iade tebligat olduğu dolayısıyla sürenin 04.04.2018 tarihinde başlatılamayacağı görülmekle Bölge Adliye Mahkemesince işin esası incelenmesi gerekirken şikayetin süre aşımı nedeniyle reddine karar verilmesi isabetsiz olup kararın bozulması cihetine gidilmiştir

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi

2020/3685 E. , 2020/8413 K

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 19. Hukuk Dairesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından başlatılan ilamlı takibe karşı borçlunun, haczedilen taşınmazının haline münasip evi olduğunu ileri sürerek haczin kaldırılması istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, borçlunun taşınmazda haciz tarihinden önce iradi olarak ipotek verdiği ve ipoteğin 26.04.2018 tarihli tapu kaydında görüldüğü gerekçesi ile şikayetin reddine karar verildiği, borçlu tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince ilk derece mahkemesi kararı kaldırılarak, şikayetin süre aşımı nedeniyle reddine karar verildiği görülmektedir.
Her ne kadar, Bölge Adliye Mahkemesince şikayetin süre aşımı nedeni ile reddine karar verilmiş ve 103 davetiyesinin tebliğ tarihi 04.04.2018 olarak belirtilmiş ise de, süre aşımına esas tutulan tebligat parçasının incelenmesinde iade tebligat olduğu dolayısıyla sürenin 04.04.2018 tarihinde başlatılamayacağı görülmekle Bölge Adliye Mahkemesince işin esası incelenmesi gerekirken şikayetin süre aşımı nedeniyle reddine karar verilmesi isabetsiz olup kararın bozulması cihetine gidilmiştir.
SONUÇ : Yukarıda yazılı nedenlerle Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 19. Hukuk Dairesi’nin 26.12.2019 tarih ve 2018/2218 E. – 2019/3029 K. sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/2. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 12/10/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir