Gündem
Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » Terekeye Temsilci Atanması Dilekçe Örneği

Terekeye Temsilci Atanması Dilekçe Örneği

………..NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACILAR(MİRASÇILAR) : 1-…………….-(T.C.:…………                                                                                                2-…………….-(T.C.:…………

VEKİLLERİ                         : Av. ……………….

 DAVALI                             :Hasımsız

KONUSU                             :  Miras şirketine mümessil tayini talebinden ibarettir.

OLAYLAR                       :
1.   Muris ………….. 06.12.2021 tarihinde vefat etmiştir.                                           

2.   Muris ……., eşi …………….. muvafakati olmaksızın aile konutu olan taşınmaz üzerine ipotek tesis etmiştir.  TMK 194. maddesi “Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.” gereğince eş ipoteğin fekki davası açacaktır.

3. İpoteğin fekki davasında, ipoteğin Türk Medeni Kanununun 194/1. maddesine aykırı olarak tesis edildiği iddia edilerek iptali istenileceğinden, ipotek akit tablosundaki, akdin taraflarının davada “taraf” olarak yer alması zorunludur. Bu bakımdan, hem ipoteğin iptaline ilişkin talep, hem de hak sahibinin tasarruf yetkisini kısıtlayıcı bir işlevi olan şerhe ilişkin talep yönünden, taşınmaz üzerinde hak sahibi olan kocaya husumet yöneltilmesi zorunludur. Koca/Muris ………………. vefat etmiş bulunduğundan husumet mirasçılarına yöneltilecektir. Böyle bir durumda, davaya “davalı” olarak husumet yöneltilecek mirasçılarının menfaati ile davacı mirasçı olan eş …….’ın menfaati arasında bu iş nedeniyle çatışma söz konusu olacaktır.

4. Aile konutunda mirasçı olan eş, ipoteğin fekki davasında hem davalı hem davacı konumunda olmayacağından; bu işte muris ……….

nın mirasçılarını temsil etmek, hak ve menfaatlerini korumak üzere söz konusu terekeye temsilci atanması gerekmektedir. Bu nedenle işbu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER         :  TMK.m.640 ve devam eden maddeleri , sair ilgili mevzuat. SUBUT DELİLLER            :  1-…….. 3. Sulh Hukuk Mahkemesi’nden Alınan 2021/                                         Esas Sayılı Veraset İlamı                                                                                                       2- Nufüs Kayıtları                                                                                                               3-Her Türlü  Yasal Delil.

SONUÇ ve TALEP            :  Yukarıda arz edilen nedenlerle, terekeyi temsilen yapılacak işlemler ve söz konusu açılacak ipoteğin fekki davası için müvekkil “………..ın miras bırakan ………….. terekesine temsilci olarak  atanmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 02.03.2022

                                                                                   Davacılar Vekili                                                                                     Av. ………….
                                                                                                                     

EK: 
1.)  Onanmış vekaletname örneği,
2.)  Veraset ilamı,
3.)  Nüfus kayıtları örneği.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir