Öne Çıkanlar
Anasayfa » YARGITAY KARARLARI » Eksik harcın yatırılması için gönderilen muhtırada yatırılması veya tamamlanması istenen harç ve giderler kalem kalem ve miktar olarak belirtilmeli, temyiz harç ve giderlerinin nereye yatırılacağı açıkça yazılmalıdır.

Eksik harcın yatırılması için gönderilen muhtırada yatırılması veya tamamlanması istenen harç ve giderler kalem kalem ve miktar olarak belirtilmeli, temyiz harç ve giderlerinin nereye yatırılacağı açıkça yazılmalıdır.

  • ÖZET:
  • Aşağıda miktarı belirtilen eksik harcın işlem muhtırasının tebliğ tarihinden itibaren Hukuk Muhakemeleri Kanununun 344. Maddesine göre bir haftalık kesin süre içinde dosyamıza yatırılması, aksi halde istinaf isteminden vazgeçme sayılacağına karar verileceği ihtar olunur. ” şeklinde oluşturulduğu görülmüştür.
  • Kanun yoluna başvuru harç ve giderleri için mahkemece ilgili tarafa gönderilen muhtıranın mutlaka müzekkere şeklinde yazılması ve muhtırada verilen kesin süre içinde harç ve giderlerin yatırılmaması ya da tamamlanmaması halinde mahkeme kararına karşı kanun yoluna başvurulmamış sayılacağına karar verileceğinin açıkça yazılması gerekir.

  • Yine bu muhtırada yatırılması veya tamamlanması istenen harç ve giderler kalem kalem ve miktar olarak belirtilmeli, temyiz harç ve giderlerinin nereye yatırılacağı açıkça yazılmalıdır.


Karar İçeriği

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi        

 2019/8101 E.  ,  2020/3978 K.


“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 9. HUKUK DAİRESİ

DAVA : Davacı, işçilik alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
İlk Derece Mahkemesinin kısmen kabul kararına karşı davalı avukatı istinaf başvurusunda bulunmuştur.
Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi tarafından muhtıraya riayet edilmemesi sebebiyle istinaf başvurusunun yapılmamış sayılmasına karar vermiştir.
Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi’nin kararı süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; işverenin müvekkilini yasal hiçbir gerekçe yokken işyerine almayarak iş akdini fiilen sonlandırdığı iddiası ile bir kısım işçilik alacaklarının davalıdan tahsilini talep etmiştir.
İlk Derece Mahkemesince, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
İlk Derece Mahkemesinin kabul kararına karşı davalı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.
İlk Derece Mahkemesince 21.08.2019 tarihli muhtıra ile davalı tarafın 1.484,72 TL eksik harcı tamamlaması gerektiği ihtar edilmiştir.
Bölge Adliye Mahkemesince 17.10.2019 tarihli karar ile verilen kesin sürenin son gününün 02.09.2019 tarihine isabet ettiği, eksik harcın ise 03.09.2019 tarihinde tamamlandığı gerekçesiyle muhtıra gereği yerine getirilmediğinden davalı tarafın istinaf başvurusunun yapılmamış sayılmasına karar verilmiştir.
Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi ‘nin 17.10.2019 tarihli kararı davalı vekili tarafından temyiz edilmiş olmakla, Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Bölge Adliye Mahkemesince davalı vekilinin istinaf başvurusu hakkında, 21.08.2019 tarihli muhtıraya riayet edilmemesi gerekçesi ile “istinaf isteminin yapılmamış sayılmasına” şeklinde karar verilmişse de 21.08.2019 tarihli muhtıranın “Mahkememizden verilen yukarıda tarih ve numarası yazılı kararı 16.07.2019 tarihinde istinaf etmiş bulunmaktasınız. Ancak istinaf karar harcının eksik yatırıldığı anlaşılmıştır. Aşağıda miktarı belirtilen eksik harcın işlem muhtırasının tebliğ tarihinden itibaren Hukuk Muhakemeleri Kanununun 344. Maddesine göre bir haftalık kesin süre içinde dosyamıza yatırılması, aksi halde istinaf isteminden vazgeçme sayılacağına karar verileceği ihtar olunur. ” şeklinde oluşturulduğu görülmüştür.
Kanun yoluna başvuru harç ve giderleri için mahkemece ilgili tarafa gönderilen muhtıranın mutlaka müzekkere şeklinde yazılması ve muhtırada verilen kesin süre içinde harç ve giderlerin yatırılmaması ya da tamamlanmaması halinde mahkeme kararına karşı kanun yoluna başvurulmamış sayılacağına karar verileceğinin açıkça yazılması gerekir. Yine bu muhtırada yatırılması veya tamamlanması istenen harç ve giderler kalem kalem ve miktar olarak belirtilmeli, temyiz harç ve giderlerinin nereye yatırılacağı açıkça yazılmalıdır.
Somut uyuşmazlıkta, riayet edilmemesi sebebiyle davalının istinaf başvurusunun yapılmamış sayılmasına karar verilen, 21.08.2019 tarihli muhtıra incelendiğinde tamamlanması gereken harcın belirtilen süre içerisinde “mahkeme veznesine” yatırılması değil, yer belirtilmeksizin “dosyamıza yatırılması” istenilmiş olup, Yasanın aradığı biçimde ihtar yapıldığı kabul edilemez. HGK’nın 2007/9-272 E,2007/282 K ve 16.05.2007 tarihli kararına göre de muhtıraya konu miktarın mahkeme veznesine değil de dosyasına yatırılmak üzere çıkarılan muhtıranın geçersiz olduğu anlaşıldığından, usulüne uygun olmayan muhtıraya riayetsizlik sebebiyle verilmiş Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi’nin “istinaf başvurusunun yapılmamış sayılmasına” dair kararı hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. Yapılacak iş davalı vekilinin istinaf başvurusunu esastan incelemektir.
SONUÇ
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, dava dosyasının Bölge Adliye Mahkemesi’ne, kararın bir örneğinin İlk Derece Mahkemesi’ne gönderilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 10.03.2020 gününde oybirliği ile karar verildi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir