Gündem
Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » Savcılık Şikayet Dilekçesi Örneği-Resmi belgede sahtecilik, bedelsiz senedi kullanma ve hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçları nedeniyle

Savcılık Şikayet Dilekçesi Örneği-Resmi belgede sahtecilik, bedelsiz senedi kullanma ve hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçları nedeniyle

                              …………. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

Müşteki               :……………. T.C. Kimlik No:……………

                             Adr: …………

 

Vekilleri             : Av. ……. &

  Av. …………..  (Adres antette)

 

Şüpheliler          :……………..

   Adr: ..

 

Konu                 :

Resmi belgede sahtecilik, bedelsiz senedi kullanma ve hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçları nedeniyle şüpheli ……… yetkilileri hakkındaki şikayetimizden ibarettir.

Suç                    :

Resmi belgede sahtecilik(TCK m.204), Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma(TCK m.155/2 ), bedelsiz senedi kullanma (TCK m. 156)

                       

AÇIKLAMALAR   :   

Müşteki müvekkil ……………. ile Şüpheli …………………… yetkilileri arasında 01.01.2000 tarihinde imzalanan kira sözleşmesi(EK-1) kapsamında şüpheli …….ait ………….Mahallesi ……………/1-2 adresinde bulunan iki ayrı bağımsız bölüm olan işyerleri müvekkile on bir yıllığına(01.01.2000 – 01.01.2011) yıllık ………TL karşılığında kiraya verilmiştir. Yine taraflar arasında 01.01.2004 tarihinde imzalanan kira sözleşmesi(EK-2) ile de şüpheli ……… ait …….. Mahallesi ……. Cad. No:15/3-4 adresinde bulunan iki ayrı bağımsız bölüm olan işyerleri de müvekkile yedi yıllığına(01.01.2004 – 01.01.2011)  yıllık ………TL  karşılığında kiraya verilmiştir.

         Daha sonra; müvekkil …………… tarafından 01.01.2000 tarihinde imzalanan kira sözleşmesikapsamında kiralanan………… Mahallesi …….. Cad. No:15/1-2 adresinde bulunan iki ayrı bağımsız bölüm olan işyerleri, şüpheli …………….. tarafından 2010 yılında imzalanan kira sözleşmesi(EK-3) ile ve yine müvekkil ………….. tarafından 01.01.2004 tarihinde imzalanan kira sözleşmesikapsamında kiralanan………… Mahallesi ………../3-4 adresinde bulunan iki ayrı bağımsız bölüm olan işyerleri 3. Şahıs ………….. ….. tarafından 01.07.2008 tarihinde imzalanan kira sözleşmesi(EK-4) ile …………… Day. Tük. Mal. Tekst. Gıda Tur. Tic. Ltd Şti’ye kiraya verilmiştir. Böylelikle müvekkil …………. kiracı sıfatı, 3-4 numaralı bağımsız bölümler açısından 01.07.2008 tarihinde ve 1-2  numaralı bağımsız bölümler açısından ise 2010 yılı itibariyle sona ermiştir.

         Müvekkil ……………, kiracı olduğu dönemdeki tüm kiralarını mevcut 1-2 numaralı mecurlara ilişkin 01.01.2000 tarihinde imzalanan kira sözleşmesinde belirlenen zamanlarda; 3-4 numaralı mecurlara ilişkin 01.01.2004 tarihinde imzalanan kira sözleşmesinde belirlenen zamanlarda şüpheli vakıfa ait …………..  TR ………………… IBAN nolu hesabına ödemiştir.

         Şüpheli .……... yöneticileri, kiracı – kiralayan ilişkisinin başladığı 01.01.2000 tarihinde imzalanan kira sözleşmesi sırasında müşteki müvekkil ……………… dan sadece bedelin ve imzanın yer aldığı kambiyo senedi vasfını taşımayan adi senet hükmünde olan bir nevi güvence – depozito – teminat senedi olarak boş bir şekilde bir çok bono sureti almışlardır. Müvekkil de o dönem …..

yöneticilerine duyduğu güven nedeniyle bu durumu sorun etmemiştir.

         Şüpheli .…… yetkilileri bono vasfını taşımayan boş bir şekilde güvence amacıyla verilen adi senetleri suç teşkil edecek şekilde doldurup geçerli bir bono oluşturulmak suretiyle …………… İcra Müdürlüğü 2017/……. Es. Sayılı icra dosyası üzerinden müvekkil aleyhine icra takibine girişmiştir. Bu hususa ilişkin şüpheli .…… ve yetkililerine yönelik menfi tespit davası açılacak olup; ilgili esas numarası Sayın Savcılığınıza bildirilecektir. 

         Müvekkil …………… hiçbir borcu olmamasına rağmen bono vasfını taşımayan adi senetler kötü niyetli bir şekilde sonradan doldurulmak suretiyle tahrifatla geçerli bonolar oluşturularak kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla icra takibi yapıldığından; Sayın Mahkeme tarafından ……………. İcra Müdürlüğü 2017/……Es. Sayılı icra dosyasından bono asılları getirtilerek boş yerlerin sonradan doldurulduğuna ve tahrifat yapıldığına dair bilirkişi incelemesi yapılmasını talep etmekteyiz.

          Görüldüğü üzere şüpheli …….. yetkilileri Türk Ceza Kanunu’nun 156. Maddesinde “Bedelsiz kalmış bir senedi kullanan kimseye, şikayet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adli para cezası verilir.” şeklinde tanımlanan bedelsiz senedi kullanma suçunu, 155/2. Maddesinde “Suçun, meslek ve sanat, ticaret veya hizmet ilişkisinin ya da hangi nedenden doğmuş olursa olsun, başkasının mallarını idare etmek yetkisinin gereği olarak tevdi ve teslim edilmiş eşya hakkında işlenmesi halinde…” şeklinde tanımlanan hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunu ve 204. Maddesinde “Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi…” şeklinde tanımlanan resmi belgede suçunu 204. Maddesinde “Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi…” şeklinde tanımlanan resmi belgede sahtecilik suçunu işlemiş olduklarından haklarında soruşturma başlatılmasını talep etme zorunluluğu doğmuştur. 

         Yukarıda da ayrıntılı bir şekilde belirtildiği üzere Ç…………. .…… yetkilileri boş adi senetler üzerinde doldurulma yapmak suretiyle müvekkilin hiçbir borcu olmadığı halde borçlu hale getirilmeye çalışılmıştır. Bu hususa ilişkin …………….. .  yetkilileri hakkında soruşturma başlatılarak kamu davası açılmasını talep etmek zorunluluğu doğmuştur.

 

    

Sonuç ve İstek   : Şikayetimizin kabulü ile şüpheliler hakkında eylemlerine uyan resmi belgede sahtecilik, bedelsiz senedi kullanma ve hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçlarından kamu davası açılmasına karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz. 04.04.2017                                                                                                               Müşteki Vekilleri              

                                       Av. ……………….

EKLER  :

1-) Müvekkil ile şüpheli ……… yetkilileri arasında akdedilen 01.01.2000 tarihli kira sözleşmesi(EK-1)

2-) Müvekkil ile şüpheli ……… yetkilileri arasında akdedilen 01.01.2004 tarihli kira sözleşmesi(EK-2)

3-) Şüpheli ……. yetkilileri  ile 3. ……….. ……….. Day. Tük. Mal. Tekst. Gıda Tur. Tic. Ltd. Şti. arasında 2010 yılında akdedilen kira sözleşmesi(EK-3)

4-) Şüpheli …… Yetkilileri ile dava dışı 3. Şahıs ………… Day. Tük. Mal. Tekst. Gıda Tur. Tic. Ltd. Şti. arasında 01.07.2008 tarihinde akdedilen kira sözleşmesi  (EK-4)

5-) Vekaletname sureti

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir