Çok Okunanlar
Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » Ara Karardan Dönülmesi Talebi Dilekçe Örneği

Ara Karardan Dönülmesi Talebi Dilekçe Örneği

.... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO         :2021/…..  E.

 

Beyanda Bulunan

Davalı                : 1-

                          

                          

Vekili                 : Av………….

                            

 

Davacı               : ……….

                           

 

Vekilleri             : Av. ……….

                            

 

Konu                 : Mahkemenizin 31.03.2022 tarihli duruşma tutanağının 3 nolu  ara kararına karşı itiraz ve beyanlarımızdan ibarettir.

 

 

Cevaplarımız        :

 

1-) Mahkemenizin 31.03.2022 tarihli duruşma tutanağının 3 nolu  ara kararı hukuka aykırı olup ara karardan dönülmesi gerekmektedir. Bu sebeple mahkemenizin 3 nolu ara kararına karşı itirazlarımızı sunuyoruz. Şöyle ki;

                                   

Mahkemenizde görülmekte olan işbu dava trafik kazasından kaynaklı maddi ve manevi tazminat davası olup mahkemeniz tarafından 3 nolu ara kararda verilen “Türkiye Noterler Birliğine müzekkere yazılarak ………….” şeklindeki talebin  dava ve dava konusu ile ilgisi bulunmamaktadır. İhtiyati tedbir kararı ancak “uyuşmazlık konusu şey hakkında” verilebilir. İhtiyati tedbir ancak dava konusu hakkında veya diğer yargılama türlerinin konusunu oluşturan şeyler veya hak bakımından verilebilir.

 Tazminat davaları ile hedeflenen hukuksal sonuç para alacağına kavuşmaktır. Dolayısıyla müvekkil şirket adına kayıtlı taşınır ve taşınmaz mal varlığı değerleri uyuşmazlığın konusu değildir.

Ayrıca Mahkemeniz davacının talebi ile sınırlı olup talep fazlasına karar veremez. Davacı vekili beyanında şirket ………. tespiti için müzekkere yazılmasını talep etmesine rağmen mahkemenizin …………. da talep etmesi usul ve hukuka aykırı olup uyuşmazlık konusu ile hiçbir alakası bulunmamaktadır.

Müvekkil şirket …….. işi yapmakta olup şirket adına kayıtlı bir çok araç bulunmakta ve  ………… almaktadır.

Sayın Mahkemenizce daha önce verilen 15.04.2021  ara karar ile  de davacı tarafın tedbir talebinin reddine karar verilmiştir.

15.04.2021 tarihli Ara Kararınızda;

İhtiyati tedbir, mahkeme tarafından asıl hukuki korunma talebi (dava) hakkında kesin hüküm verilinceye kadar devam eden, tarafların durumlarında ya da dava konusu hak veya şeyde meydana gelebilecek zararları önleme amacına hizmet eden, geçici nitelikte bir hukuki korumadır.  İhtiyati tedbirin amacı, asıl hukuki korunma talebinin sonucunu güvence altına almaktır. İhtiyati tedbir kararı ancak “uyuşmazlık konusu şey hakkında” verilebilir. Bunun anlamı, ihtiyati tedbirin ancak dava konusu hakkında veya diğer yargılama türlerinin konusunu oluşturan şeyler veya hak bakımından verilebilmesidir.

 Tazminat davaları ile hedeflenen hukuksal sonuç para alacağına kavuşmaktır. Dolayısıyla davalı adına kayıtlı taşınır ve taşınmaz mal varlığı değerleri uyuşmazlığın konusu değildir. HMK’nın 389 ve izleyen maddelerine göre uyuşmazlık konusu olmayan mal varlığı değerleri üzerine ihtiyati tedbir konulması mümkün olmadığına göre somut olayda davacı vekilinin ihtiyati tedbir talebinin reddine karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.” Gerekçesi ile tedbir talebinin reddine karar verilmiştir.

Bu sebeple müvekkil adına kayıtlı ………. istenilmesinde hukuki yarar bulunmadığı gibi müvekkil ………. işi ile uğraşmakta olup şirketin ticari bilgi ve belgelerinin mahkemece gerekli olmadığı halde dosyaya getirtilmesi de hukuka aykırılık teşkil edecektir.

 

 Tüm bu sebeplerle Mahkemenizce 31.03.2022 tarihli duruşma tutanağının 3 nolu ara kararı usul ve hukuka aykırı olduğundan bu ara karardan dönülmesi gerekmektedir.

 

Sonuç ve İstem  : Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve Sayın Mahkemenizce re’sen tespit edilecek hususlar doğrultusunda;

 

  • İtirazımızın Kabulü ile 31.03.2022 tarihli duruşma tutanağının 3 nolu  ara kararından dönülmesine karar verilmesini saygılarımızla vekâleten arz ve talep ederiz. 04.04.2022

 

   Davalı ……Vekili

                                                                              Av.

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir