Gündem
Anasayfa » BOŞANMA HUKUKU » Yargıtay Kararları Işığında Boşanma Davasında En Çok Sorulan Sorular ve Cevapları

Yargıtay Kararları Işığında Boşanma Davasında En Çok Sorulan Sorular ve Cevapları

1-) Her iki eş de asgari ücretle çalışıyorsa kadın yararına yoksulluk nafakasına hükmedilir mi?

 • Boşanan eş yararına yoksulluk nafakasına hükmedebilmek için, nafaka talep eden eşin boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olması gerekir (TMK m. 175).
 • Türk Medeni Kanununun 175. maddesi koşullarının davacı kadın yararına gerçekleşmediği, tarafların gelirlerinin birbirine denk olduğu, düzenli ve sürekli geliri bulunan kadının boşanmakla yoksulluğa düşmeyeceği sabittir. O halde, davacı kadının yoksulluk nafakası talebinin reddine karar vermek gerekir.
 • Tarafların gelirlerinin birbirine denk olması ve kadının  düzenli ve sürekli gelirinin bulunması halinde kadın yoksulluk nafakası alamaz.
 • Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2015/18663 E., 2016/10813 K.

2-) Evin anahtarlarını kendi ailesine veren eşin kusur durumu nedir?3-) İşinden kendi isteği ile ayrılan kadın yararına yoksulluk nafakasına hükmedilir mi?4 -) Evlilik sona erdikten sonra kadın ne zaman evlenebilir?

 • TMK 132. Maddeye göre kadın evlilik sona ermesinden itibaren 300 gün sonra evelenebilir.


5- ) Erkeğin fiili ayrılığa sebep olması ve bağımsız konut temin etmemesi manevi tazminat gerektirir mi?6-) Uğradıgı fiziksel şiddete rağmen eşiyle barışan kadın daha sonra bunu eşine kusur olarak yükleyebilir mi?

 • Erkeğe kusur olarak yüklenen fiziksel şiddet vakıasından sonra tarafların barıştıkları ve evlilik birliğinin devam ettiği anlaşılmakta olup bu vakıanın erkeğe kusur olarak yüklenemeyeceği,
 • Bununla birlikte davacı-davalı kadının birden fazla erkekle güven sarsıcı davranışlarda bulunduğu, yeterli para kazanamadığını söyleyerek erkeği aşağıladığı, hor gördüğü, davalı-davacı erkeğin ise kadını kapıcılık yapmaya zorladığı anlaşılmaktadır.
 • Tarafların kusurlu davranışları dikkate alındığında, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan olaylarda kadının erkeğe göre daha ağır kusurlu olduğunun kabulü gerekir.
 • Ağır kusurlu eş yararına yoksulluk nafakası (TMK m. 175) hükmedilemez.
 • Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2020/2911E., 2020/4577 K.


7-) Resmi nikah vaadi ile uzun süre karı koca hayatı yaşanması halinde kadın manevi tazminat isyeyebilir mi?8-) Velayet konusunda çocuğun fikrinin alınması gerekir mi?

 • 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 337, 340, 342 ve 346. maddeleri uyarınca velayet, çocukların bakım, eğitim, öğretim ve korunması ile temsil görevlerini kapsar.
 • Velayet, aynı zamanda ana babanın velayeti altındaki çocukların kişiliklerine ve mallarına ilişkin hakları, ödevleri, yetkileri ve yükümlülükleri de içerir.
 • Ana ve babanın çocukların kişiliklerine ilişkin hak ve ödevleri, özellikle çocuklarına bakmak, onları görüp gözetmek, geçimlerini sağlamak, yetiştirilmelerini ve eğitimlerini gerçekleştirmektir. Bu bağlamda sağlayacağı eğitim ile istenilen ölçüde dürüst, kötü alışkanlıklardan uzak, iyi ahlâk sahibi, çalışkan ve bilgili bir insan olarak yetiştirmek hak ve yükümlülüğü bulunmaktadır.
 • Velayetin kaldırılması ve değiştirilmesi şartları gerçekleşmedikçe, ana ve babanın velayet görevlerine müdahale olunamaz.
 • Ayrılık ve boşanma durumunda velayetin düzenlenmesindeki amaç, küçüğün ileriye dönük yararlarıdır. Başka bir anlatımla, velayetin düzenlenmesinde asıl olan, küçüğün yararını korumak ve geleceğini güvence altına almaktır.
 • Öte yandan, TMK’nın 335 ila 351. maddeleri arasında düzenlenen “velayet”e ilişkin hükümler kural olarak, kamu düzenine ilişkindir ve velayete ilişkin davalarda resen (kendiliğinden) araştırma ilkesi uygulandığından hâkim, tarafların isteği ile bağlı değildir. Velayetin değiştirilmesine yönelik istem incelenirken ebeveynlerin istek ve tercihlerinden ziyade çocuğun üstün yararı göz önünde tutulur.
 • Hukuk Genel Kurulunun 14.06.2017 gün ve 2017/2-1887 E., 2017/1196 K. sayılı kararında da velayetin düzenlenmesinin kamu düzenine ilişkin olduğu, usulü kazanılmış hak ilkesinin istisnasını oluşturduğu benimsenerek aynı ilkelere vurgu yapılmıştır.
 • Açıklanan nedenlerle mahkemece yapılacak iş; yeterli idrak gücüne sahip olduğu kabul edilen çocuğa, kendisini doğrudan ilgilendiren velayet konusunda danışılarak, görüşünü gerekçeleriyle birlikte ifade etme olanağının sağlanması; ifade edeceği bu görüşün, çocuğun kendi çıkarına ters düşmediği takdirde, buna önem verilerek sonucuna göre bir karar verilmesi olmalıdır.
 • Hukuk Genel Kurulu          2017/3117 E.  ,  2018/1278 K.


9- ) Erkeğin sürekli olarak iş değiştirmesi ve düzenli bir işte çalışmaması boşanma nedeni midir?

 • Sürekli olarak işe giriş ve çıkış yapan, düzenli bir işi bulunmayan ve bu suretle birlik görevlerini ihmal eden erkek kusurlu olup boşanmaya karar verilmelidir.
 • Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2021/2436 K.

10-) Eşin ağız veya vücudunun kokması boşanma nedeni midir?

 • Ağız ve vücut kokusu başlı başına boşanma nedeni değildir.
 • Davalıda varolduğu iddia edilen bu rahatsızlığın tedavisinin mümkün olup olmadığı, davalının tedaviden kaçınıp kaçınmadığı bu rahatsızlığın evlilik birliğini davacı koca için çekilmez hale getirip getirmediğinin uzman hekimlerden oluşan sağlık kurulu raporu ile belirlenmesi, sonucuna göre karar verilmesi gerekir.
 • Hukuk Genel Kurulu 2005/2-208 E. , 2005/262 K.

11-) Eşin giyimine ve makyajına  müdahale eden erkek kusurlu mudur?

 • Eşine evden tek başına çıkmaması için baskı uygulayan eşinin giyimine ve makyajına müdahale eden, eşine ortak konuta dönmemesini söyleyen erkek birlik görevlerini ihmal eden kadına göre ağır kusurlu olup kadın az kusurludur.
 • Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2017/3590 E.,2018/9923 K.

12-) Eşine sen erkek misin demek boşanma sebebi midir?

13- Doğum sırasında eşin yanında olmamak ve ona destek olmamak boşanma sebebi midir?


14- Evlendikten sonra sigarayı bırakacağını söyleyip bırakmayan eş boşanma davasında kusurlu mudur?


15-Kendi özel görüntülerini başka erkeklerle paylaşan ve kayınvalidesine hakaret eden kadın ile bağımsız konut sağlamayan ve eşine şiddet uygulayan erkeğin kusur durumları eşit midir?

 • Kadının, eşinin annesine “gerizekalı” diye hakaret ettiğine yönelik tanık beyanının zamanı belli olmayan soyut beyan niteliğinde olduğu, çok sayıda erkekle telefonda yazışması ve özel görüntülerini göndermesi vakıasının ise güven sarsıcı davranış niteliğinde olduğu, davacı erkeğin mahkemece belirlenen ve gerçekleşen kusurlu davranışları yanında, bağımsız konut temin etmediği anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu duruma göre, boşanmaya sebep olan olaylarda tarafların eşit kusurlu olduğunun kabulü gerekir.
 • Yargıtay 2. Hukuk Dairesi
 • 2021/3848 E., 2021/5053 K.

16-) Tam kusurlu eş boşanma davası açabilir mi?


17 -) Eşiyle cinsel ilişkide bulunmak istemeyen eş kusurlu mudur?


18 -) Eşin diğer eşe ait eşyaları geçici olarak geldiği babaevine kargo ile göndermesi halinde kusur durumu nedir?

 • Mahkemece tarafların belirlenen ve gerçekleşen kusurları yanında erkeğin, kadının geçici süreli geldiği babaevine, kadına ait eşyaları toplayarak kargo ile yolladığı dikkate alındığında, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan olaylarda erkeğin kadına nispeten ağır kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Bu husus gözetilmeden yanılgılı değerlendirme sonucu tarafların eşit kusurlu kabulü doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.
 • Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2021/1586 E.  ,  2021/2935 K.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir