Gündem
Anasayfa » YARGITAY KARARLARI » İş mahkemesince verilen kararlar tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde temyiz olunabilir.

İş mahkemesince verilen kararlar tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde temyiz olunabilir.

  • ÖZET:
  • 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 7. maddesinin 3. bendindeki “12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun kanun yollarına ilişkin hükümleri, iş mahkemelerince verilen kararlar hakkında da uygulanır.” hükmü gereği ve aynı maddenin 4. bendinde ki “Kanun yoluna başvuru süresi, ilamın taraflara tebliğinden itibaren işlemeye başlar” hükmü gereği, iş mahkemesince verilen kararlar tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde temyiz olunabilir. Bu süre içinde temyiz dilekçesinin hakime havale edildikten sonra temyiz defterine kaydının yaptırılması ve harcının yatırılması gerekir.
  • Temyiz süresi içinde temyiz dilekçesi temyiz defterine kaydedilmiş, ancak harç yatırılmamış ise, harç ve temyiz giderlerinin yatırılması için ilgili tarafa Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 434/3. Maddesi gereği 7 günlük kesin süre verilmesi gerekir.
  • İki hafta içinde temyiz edilmeyen (HUMK.432/4),
  • temyiz defterine kaydı yapılmayan (HUMK. 434/2) veya
  • verilen kesin süre içinde temyiz harç ve gideri yatırılmayan (HUMK. 434/3) kararlar kesinleşmiş olur.
  • Somut olayda ilk derece mahkemesince verilen gerekçeli kararın davalı vekiline 23.05.2021 tarihinde tebliğ edildiği ve UYAP evrak işlem kütüğü bilgilerine göre temyiz dilekçesinin 07.07.2021 tarihinde saat 23:55:53 de oluşturulduğu, temyiz tarihi itibariyle yasal iki haftalık temyiz süresi geçirildiği….

Karar İçeriği

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi         

2021/8323 E.  ,  2021/12374 K.


“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İş Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : ALACAK

Y A R G I T A Y K A R A R I
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu geçici 3. madde 1. fıkrasına göre; “Bölge Adliye Mahkemelerinin, 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca Resmî Gazete’de ilan edilecek göreve başlama tarihine kadar, 1086 sayılı Kanunun temyize ilişkin yürürlükteki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.” Kanunun 2. fıkrasına göre; Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce aleyhine temyiz yoluna başvurulmuş olan kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar 1086 sayılı Kanunun 26/09/2004 tarihli ve 5236 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki 427 ilâ 454’üncü madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 7. maddesinin 3. bendindeki “12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun kanun yollarına ilişkin hükümleri, iş mahkemelerince verilen kararlar hakkında da uygulanır.” hükmü gereği ve aynı maddenin 4. bendinde ki “Kanun yoluna başvuru süresi, ilamın taraflara tebliğinden itibaren işlemeye başlar” hükmü gereği, iş mahkemesince verilen kararlar tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde temyiz olunabilir. Bu süre içinde temyiz dilekçesinin hakime havale edildikten sonra temyiz defterine kaydının yaptırılması ve harcının yatırılması gerekir. Temyiz süresi içinde temyiz dilekçesi temyiz defterine kaydedilmiş, ancak harç yatırılmamış ise, harç ve temyiz giderlerinin yatırılması için ilgili tarafa Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 434/3. Maddesi gereği 7 günlük kesin süre verilmesi gerekir. İki hafta içinde temyiz edilmeyen (HUMK.432/4), temyiz defterine kaydı yapılmayan (HUMK. 434/2) veya verilen kesin süre içinde temyiz harç ve gideri yatırılmayan (HUMK. 434/3) kararlar kesinleşmiş olur.
Somut olayda ilk derece mahkemesince verilen gerekçeli kararın davalı vekiline 23.05.2021 tarihinde tebliğ edildiği ve UYAP evrak işlem kütüğü bilgilerine göre temyiz dilekçesinin 07.07.2021 tarihinde saat 23:55:53 de oluşturulduğu, temyiz tarihi itibariyle yasal iki haftalık temyiz süresi geçirildiği temyiz defterine kayıt tarihinden anlaşıldığından davalının temyiz talebinin 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 432/4. maddesi gereğince süre aşımı nedeniyle REDDİNE, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 21.09.2021 gününde oybirliği ile karar verildi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir