Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » Savcılık Şikayet Dilekçesi Örneği-3-Resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık eylemleri nedeniyle

Savcılık Şikayet Dilekçesi Örneği-3-Resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık eylemleri nedeniyle

…………… Cumhuriyet Başsavcılığı’ na

  ………….

Müşteki              :

…. (TC Kimlik No:…………

Adr: ……….

Şüpheliler          :

1-……….(TC:………

Adres:……………

2-…………(TC:………..

Adres:………..

3-Av. ………

Adres: …………..

Konu                 :

Resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık eylemleri nedeni ile şüpheliler hakkındaki şikayetimden ibarettir.

Suç                    :

Resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık.

 

Açıklamalar        :   

                              1-Şüphelilerden ………. ile …………….. Aile Mahkemesinin 21.12.2021 tarihli, 2021/……..E. ve 2021/……… K. no’lu boşanma davası sonucunda anlaşmalı olarak boşandık. (………… Aile Mahkemesinin 2021/……. E. sayılı dosyası)

                  2-Anlaşmalı Boşanmanın esasına dayanak teşkil eden 20.12.2021 tarihli protokolde, şüphelilerden ………… a .000,00-TL. Maddi tazminat ödeyeceğim kararlaştırılmıştır. Mevcut protokol gereğince 0.000,00-TL. Peşin olarak ödedim. Kalan .000,00-TL. için ……. vade tarihli ve kalan .000,00-TL. için de ………. vade tarihli senet düzenlenerek, şüphelilerden ……….’ ye verilmiştir.(EK-1) (………… Aile Mahkemesi 2021/……. E. sayılı dosya içeriği ve Tanık Anlatımları)

                  3- ……… Ödeme Tarihli ve 35.000,00-TL. bedelli senedin ödeme günü geldiğinde, …………..ye ödeme yapmak için nafaka ödemesini düzenli olarak yaptığım ……..in banka hesabına para yatırmak istedim fakat ilgili bankaya gittiğimde söz konusu hesabın …….. tarihinde kapatıldığını gördüm. Bunun üzerine …………. a ilgili banka hesabının kapanmış olduğunu cep telefonu ile mesaj attım. Tarafıma ait ………….. numaralı telefondan boşanmış olduğum eşim …………. a ait ……… numaralı telefona ve eşimin kardeşi …………… a ait ……….. numaralı telefona ……. tarihinde kendilerine ödeme yapmak için ………. tarihinde bankaya gittiğimi ancak; nafaka hesabının kapatıldığını bu nedenle ödeme yapamadığımı içerir mesaj attım. Eşim cevap yazmadı ancak; ……….. ……….. senedi kullandıklarını, senedin bir müteahhitte olduğunu ve ona ödeme yapması gerektiğini belirterek ödemeyi kabul etmedi. Bu hususa ilişkin mesaj kayıtları telefonumda kayıtlı olup Sayın Savcılığa delil olarak iletilecektir.(EK-6) ……. tarihinde fayans işleri ile iştigal eden ve  tanımadığım dava dışı ………….. isimli şahıs, beni arayarak senedin kendisine geçtiğini ve de ödemenin kendisine yapılması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine ilgili şahsın …..adresindeki işyerine ödeme yapmak üzere arkadaşım ……………….. ile birlikte gittik. Parayı ödemeye geldiğimi söylemem üzerine ……………. isimli şahıs senedin kendisinde olmadığını, iade ettiğini ve bu nedenle ödemeyi alamayacağını beyan etmiştir.

                  4- Söz konusu bonoyu iyi niyetli olarak ödemek istedim ancak şüphelilerden ……………nin ödemeyi kabul etmemesi nedeniyle bono bedelini ödeyecek yer bulamamam üzerine, ………….. tarihinde ödeme yerinin belirlenmesi talebiyle …………. Sulh Hukuk Mahkemesine başvurdum ve buna ilişkin …………….. Sulh Hukuk Mahkemesi 2021/….. D. İş sayılı kararı dilekçem ekinde sunulmuştur.(EK-4)

                 5- …………… Sulh Hukuk Mahkemesi 2021/………… D. İş sayılı kararı doğrultusunda hareket ederek ………………da bulunan bankaları tek tek dolaşarak ………….. a ait bir banka hesabı aradım ve en son …… Bankası’ nda şüpheliye ait bir banka hesabı bularak  ……… tarihinde   ……………. ın hesabına 000,00-TL yatırdım. Buna ilişkin banka dekontu dilekçem ekinde sunulmuştur. Ödeme nedeniyle herhangi bir borcum kalmadığından, aleyhime yapılan icra takibinin amacı iki defa tahsilat yapmaktı. (Ek-3)

                 6- …………….. ın hesabına para yatırdığım tarih olan ……. tarihinde aynı gün içerisinde, aleyhime dava konusu olan bononun  …………….. e ciro edilmesi suretiyle ……………. İcra Müdürlüğü 2021/…….. Es. Sayılı dosyası üzerinden icra takibi başlatılmıştır. Söz konusu icra takibi hileli davranışlarla sırf beni zarara uğratmak ve tahsilde tekerrür amacıyla açılmıştır. Şöyle ki;

  • ………….. İcra Müdürlüğü 2021/……………. Es. Sayılı dosyasına dayanak teşkil eden .…. vade tarihli bono üzerinde tahrifat yapılmıştır. Söz konusu bono düzenlenirken TTK md. 776’ da belirtilen zorunlu şekil şartlarına uyulmamıştır. Şöyle ki bononun tahrifat yapılmayan ilk şeklinde gerek keşide yeri ve ödeme yeri gerekse de benim adresim yer almamaktadır. Dolayısıyla kanunun saydığı zorunlu unsurları taşımayan söz konusu kağıt bono vasfı taşımamaktadır.(Ek-1)
  • ………….. İcra Müdürlüğü 2021/…………… Es. Sayılı dosyası ile sunulan bonoda ise yukarıda saymış olduğum eksiklikler sonradan bono üzerine yazılmak suretiyle tamamlanmış ve geçerli bir bono oluşturulmak istenmiştir. Şüphelilerin bu suretle şikayet konumun temelini oluşturan resmi belgede sahtecilik suçunu işledikleri sabittir. Şüpheliler bu yolla ödemiş olduğum bir alacağı iki defa tahsil etmeye çalışmaktadırlar. (Ek-2)
  • Söz konusu icra takibi tarafımı sırf zarara uğratmak ve tahsilde tekerrür amacıyla açılmıştır ve söz konusu bononun hamili kötüniyetlidir. Öncelikle belirtmek gerekir ki  ………… Aile Mahkemesinin 2021/……..E. sayılı boşanma davasında davalı ………… ın vekilliğini yapan avukat ile ………… Sayılı dosyasında söz konusu bononun hamili olan davalı ………….. …………………. dir.   Ayrıca yapmış olduğum harici araştırmalar sonucu söz konusu bononun ciro yoluyla eline geçtiği ………………..’ in …………… in kardeşi olduğu ve daha önceden yanında icra takip elemanı olarak çalıştığı bilgisine ulaştım. Nitekim şüpheli …………tarafından, söz konusu bononun cirantası olan ………… a yönelik takip yapılabilmesi için keşideci olarak bana herhangi bir protesto da çekilmemiştir. Protestonun çekilmemiş olması da şüpheli ………..ün kötü niyetli olarak hareket ettiğini açıkça göstermektedir. Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde  şüphelilerin  beni sırf zarara uğratmak ve tahsilde tekerrür amacıyla kötüniyetli olarak hareket ettikleri açıktır.

        8- Yukarıda açıkça belirttiğim hususlarla ilgili herhangi bir borcum olmadığına dair …………….. Aile Mahkemesi 2021/……….. Es. Sayılı dosyası kapsamında menfi tespit davası açtım. Daha sonra     …………….. İcra Müdürlüğü 2021/…….Es. Sayılı dosyası kapsamında haksız hukuki dayanaktan yoksun bir icra takibi ile benden haciz sırasında borç ödeme taahhüdü alındığından menfi tespit davası açtıktan sonra cebri icra tehdidi altında icra dosyasına tekrar para yatırmak zorunda kaldım. Yaptığım ödemeler sonucu ……….. İcra Müdürlüğü 2021/….. Es. sayılı dosyası kapsamındaki dosya tutarının tamamı ödenmiştir.  Sonuç olarak söz konusu bonodan kaynaklı bir alacağı iki defa ödemek zorunda kaldım. Bütün borcu ödemem dolayısıyla üzerine tahrifat yapılan bono aslını icra müdürlüğünden aldım ve ekte Sayın Savcılığa sunmaktayım(EK-8)

        9- ………….. Aile Mahkemesi 2021/…. Es. Sayılı dosyası kapsamında menfi tespit davası açtıktan yaklaşık bir ay sonra ………… tarihinde icra dosyası taksidi ile ilgili görüşmek için ………….. in bürosuna arkadaşım …………. ile gittik. Büroda ……… yoktu, kardeşi …….. vardı. Kardeşi …………..

söz konusu icra takibi ile bir ilgisi ve bilgisi olmadığını, böyle bir senetten dolayı alacaklı olmadığını ; buna benzer kendisinin haberi olmadığı yaklaşık yirmi icra takibinin bulunduğunu beyan etmiştir. Tüm bu beyanlara arkadaşım .……

tanık olmuştur. ………….. in bu beyanlarını telefona kaydettim ve buna ilişkin ses kaydığının olduğu CD’yi Sayın Savcılığınıza ekte delil olarak…. sunmaktayım.(Ek-7)          

Şüphelilerin yukarıda tasnif ettiğim eylemlerine uyan suçlardan dolayı  her türlü maddi-manevi tazminat ve sair yasal  haklarım saklı kalmak üzere; iş  bu şikayeti yapma zarureti hasıl olmuştur.

Kanıtlar             :

1-)……. vade tarihli ve 000,00-TL. bedelli bono

2-) ………. Sulh Hukuk Mahkemesi 2021/…. D. İş sayılı kararı

3-) ……… tarihli banka dekontu

4-) Üzerinde tahrifat yapılan bono fotokopisi

5-) ………… tarihli haciz tutanağı ve müvekkile imzalatılmak istenen yazı

6-) ………. İcra Müdürlüğü 2021/…… Es. Sayılı icra dosyası

7-) Şüpheli ………… ait Ziraat Bankası banka kayıtları

😎 ………. Aile Mahkemesi 2021/…… Es. Sayılı dosyası

9-)Tanıklar:

a)……….. T.C.Kimlik No:4……………..

Adres: ………………

b)………………

Adres: ……………..

 

Sonuç Ve İstek   : Şikâyetimin kabulü ile şüpheliler hakkında eylemlerine uyan Resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından kamu davası açılmasına karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim. 20.01.2022

                                                                                             Müşteki

                                                                              ……………….       

EKLER:

1-)………….. vade tarihli ve

000,00-TL. bedelli bononun ilk hali

2-) Üzerinde tahrifat yapılan bono fotokopisi

3-) ………….. tarihli banka dekontu

4-) ……….. Sulh Hukuk Mahkemesi 2021/…. D. İş sayılı kararı

5-)……… tarihli haciz tutanağı

 ve tarafıma imzalatılmak istenen yazı

6-)Telefonumdaki mesaj kayıtları

7-)Şüpheli ………. in beyanlarını içerir CD

😎 Üzerinde tahrifat yapılan bononun aslı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir