Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesi Örneği

Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesi Örneği

……………..ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

(İcra Hukuk Mahkemesi Sıfatıyla)

 

Davacı(Borçlu):…………..N – T.C. Kimlik No:…………..

 ……….)

Vekili : Av. …………………

(Adres antettedir.)

Davalılar

(Alacaklılar): 1- …………………..

Konu : Kıymet takdirine itiraz ve yeniden kıymet takdiri yapılması talebinden ibarettir.

Talimat İcra Dosya No: ……………… İcra Müdürlüğü’ nün 2022/…………. talimat numaralı dosyası

Esas İcra Dosya No:………… İcra Müdürlüğü 2022/……. Es. numaralı dosyası

 

Açıklamalar :

1-) Yukarıda esas numarası yazılı …………… İcra Müdürlüğü 2022/…………. Es. numaralı dosyasındaki dosya borcu nedeniyle haczedilmiş bulunan dosya borçlularından …………’ e ait ……… ili, ………. ilçesi, İ……… Mahallesi,…………….nolu parsel tapu kayıtlarına göre 116.356 m², meyilsiz, toprak yapısı kumlu tınlı ve organik maddece zayıf yapıda sulu tarım yapılan bir parsel ve …….. ili, ……………..i ilçesi,………….Mahallesi, ……nolu parsel tapu kayıtlarına göre …….. m², %3 meyilli, toprak yapısı kumlu, tınlı ve organik maddece zayıf yapıda bir parsel için ………… İcra Müdürlüğü’ nün 2022/…………….alimat numaralı dosyası kapsamında kıymet takdiri işlemi yapılmış bulunmaktadır. Bilirkişi tarafından …….. tarihinde sunulan rapordaki değer piyasa koşullarına uygun değildir ve hesaplama hataları içermektedir.

2-) Değer tespiti işlemine konu hacizli taşınmazların mevkiinde bulunan aynı nitelikteki arsaların alım satım rayiçleri dikkate alındığında söz konusu bilirkişi raporunda tespit edilen bedelin çok düşük olduğu açıktır. Şöyle ki aynı mevkide bulunan ve söz konusu taşınmazlarla aynı niteliklere haiz arsaların serbest piyasa koşullarındaçok daha yüksek fiyatlara alıcıbulduğu serbest piyasadan yaptığımız araştırmalarla saptanmıştır. Ancak Sayın bilirkişiler raporlarında ……. parsel nolu tapu kayıtlarındaki taşınmaz için ……….-TL ve …… parsel nolu tapu kayıtlarındaki taşınmaz için ……..0-TL gibi çok düşük bir tutar belirlemişlerdir. Ancak müvekkilin ailesi yaptığı piyasa araştırmaları sonucunda ……… m²’ lik taşınmazındeğerinin en az ………-TL ile ………TL, …….. m²’ lik taşınmazın değerinin de en az ……..TL ile …….-TL civarında olduğu tespitini yapmıştır. Dolayısıyla bilirkişi raporunda kıymet takdiri yapılırken en az bu fiyatlar üzerinden hesaplama yapılmalıdır.

3-) Taşınmazların kıymet takdir bedellerinin düşük olması ,yapılacak satış işlemlerinin düşük olması ve alacağın tahsilinin uzaması nedeni ile hem müvekkil hem de alacaklılar büyük zararlara uğrayacağından tüm bu sebeplerle icra dairesince dava konusu taşınmaz için yaptırılan kıymet takdirinin iptalini talep etmek zarureti doğmuştur.

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017/9857 Es – 2017/9650 K. – 20.11.2017 tarihli içtihadı uyarıca kıymet takdiri talimat ile yapılmış ise, kıymet takdirine ilişkin itirazlarda yetkili mahkeme, talimatın yapıldığı yerdeki icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesi olduğundan; ……………i Asliye Hukuk Mahkemesi’ nda(İcra Hukuk Mahkemesi sıfatıyla) iş bu dava açılmıştır.

Hukuki Sebepler: İİK.m.128/a ve sair ilgili mevzuat

 

Deliller : ……………..İcra Müdürlüğü’ nün 2022/………..alimat numaralı dosyası, ……….. İcra Müdürlüğü 2022/………….. Es. numaralı dosyası, Keşif, Bilirkişi İncelemesi ve sair yasal deliller.

Netice-i Talep : Yukarıda açıklanan nedenlerle, kıymet takdiri işleminin iptali ile yeniden kıymet takdiri işlemi yapılmasına ve yargılama giderleri ile ücret-i vekaletin davalılara yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz………..2022   

Davacı Vekili

 Av. ……………

 (Bu döküman e-imzalıdır)

EK:

Onanmış vekaletname sureti

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir