……………. AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE                            

Dosya No           :2022/…………… E.

 

Davaya Cevap

Veren Davalı       : …………. – T.C. Kimlik No:………….

                              Adr: …………

 

Vekilleri             :Av. …………

 

Davacı                : …………… – T.C. Kimlik No: ……………….

                             Adr:………

Vekili                 : Av. ………..

                              Adr: …………….

                            

Konusu              :Davaya Karşı Cevaplarımızın Sunulmasından ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR   :

 

Davacının açmış olduğu dava usul ve esas bakımından yersizdir. Yasal süresi içinde davaya cevaplarımızı sunuyoruz. Davacının ……………. tarihli dava dilekçesinde sunmuş olduğu tüm hususlar gerçek dışı olup; davanın reddi gerekmektedir. Şöyle ki;

         1-) Davacı taraf, dava dilekçesinin 4 numaralı kısmında müvekkilin murisi …………….. ait …………. İli, ……………..u İlçesi, ……………, …………. pafta, ……….. ada, 1 parsel, 1/……… arsa payı tapu bilgilerine haiz …………. İlçesi …….. Mahallesi’ndeki ………… Siteleri A Blok K:9 No:39’ daki dairenin evli oldukları dönemde alındığını iddia etmiştir(EK-1: Tapu fotokopisi). Davacı taraf bu yolla ilgili taşınmazı evlilik birliği içinde alınmış gibi gösterip; edinilmiş mal rejimini uygulatma çabası içindedir. Ancak bu iddia gerçek dışıdır. Söz konusu ………….Sitelerindeki daire, müvekkilin murisi …………. tarafından evlenmeden önce(Evlilik tarihi:…………) ………….. Müh. Mad. Turizm San. Ve Tic. A.Ş.’den …………. tarihinde yapılan sözleşme ile ………………-TL bedelle satın alınmıştır. Sözleşme uyarınca muris ……., ……… tarihinde ………….Yapı’ya ………-TL peşin ödemiş, ……… tarihinde ………..-TL ödemiş ve kalan tutara ilişkin de ………………… …………. Şubesi’nden kendi adına kredi çekerek ………… tarihinde kalan …………-TL’lik tutarı ödemiştir. 4 numaralı kısımda, taşınmazın evlilik birliği içerisinde alındığını iddia eden davacı taraf, 5 numaralı kısımda ise anlaşma koşullarını ve taksitlendirmeleri tarihsiz olarak belirtip Sayın Mahkemeyi yanıltma çabası içerisine girmektedir. Ancak davacı EK-4 adı altında taşınmaza ilişkin satış sözleşmesini ek olarak sunmuştur. Ancak ilgili sözleşme Sayın Mahkeme tarafından incelendiğinde; taşınmaz satış sözleşmesinin ve buna yönelik muris tarafından yapılan tüm ödemelerin evlilik tarihi olan  …………. tarihinden önce olduğu sabittir. Dolayısıyla ilgili taşınmaz mevcut evlilikten önce alındığından; müvekkilin murisi ………………. nın kişisel malı niteliğindedir ve edinilmiş mal tasfiyesine tabi tutulamaz. Muris ……………….. ………… tarihinde …………..Yapı’yla yapmış olduğu  “Gayrimenkul Satımına Dair Protokol” başlıklı sözleşme(EK-2), yapılan ödemelere ilişkin ödeme listesi(EK-3)  ekte Sayın Mahkemeye sunulmuştur.(Tapu kayıtları, Nüfus kayıtları, Tanık beyanları, ……………. yapıya ilgili sözleşmenin ve buna yönelik yapılan ödemelerin tüm kayıtlarının celbi için yazılacak müzekkere)

         2-) Davacı taraf, dava dilekçesinin 5 numaralı kısmının ikinci paragrafında davacının mevcut dairenin alınma sürecinde müvekkilin murisine altınlarının bir kısmını bozdurarak ……………-TL borç verdiğini iddia etmiş ve bu hususu delillendirmek adına EK-5 adı altında  bir kuyumcunun kartvizitinin bulunduğu ve alt kısmında çeşitli altın hesaplamalarının yer aldığı imzasız-herhangi bir borç ikrarını içermeyen-kim tarafından ne amaçla yazıldığı belli olmayan bir kağıt parçasını Sayın Mahkemeye sunmuştur. Bu iddia da gerçek dışı olup; kabul etmiyoruz. Mevcut dairenin ödemesi yukarıda 1 numaralı paragrafta belirtmiş olduğumuz şekilde yapıldığından cevap dilekçesini gereksiz yere uzatmamak adına yukarıdaki beyanlarımızı tekrarlamakla yetiniyoruz. Ayrıca ilgili borç verildiği iddia edilen tutar …………..-TL olup; bu şekilde bir kağıt parçasının alacak-borç ilişkisinin kanıtı olabileceği kabul edilemez. Davacının borç verdiğini iddia ettiği parayı HMK. Md.200’de düzenlenen senetle ispat kuralı gereğince senetle ispat edilmesi gerekir.

         3-)

         Ayrıca yine davacı taraf, 7 numaralı kısımda murisin çalışanların maaşlarını ödemek amacıyla……………… Bankası ………. Şubesi’nden kredi çektiğini ve bu yolla çalışanların maaşlarını ve iş yeri giderlerini ödediğini; ancak daha sonra kredisini ödeyememesi nedeniyle davacının talimatı ile kardeşi ………………. ……………… tarihinde borcu kapattığını belirtmiştir. Bu iddiasını da delillendirmek adına EK-7 ve EK-8 adı altında murise ait banka hesap dökümünü ve banka dekontunu sunmuştur. Tüm bu iddialar da gerçek dışıdır. Sayın Mahkeme tarafından davacı tarafça EK-8’de sunulan banka dekontu incelendiğinde ilgili dekontun müvekkilin murisi ………… ait …………….. Bankası …………… Şubesi’ndeki bir vadesiz hesap olduğu, dava dışı 3. Şahıs ……………… tarafından …………… tarihinde hiçbir açıklama girilmeksizin ………….-TL yatırıldığı görülmektedir. Davacı taraf, her ne kadar davacının talimatı ile kardeşi ………………….muris ………… borcunu kapatmak amacıyla bu tutarı yatırdığını belirtmişse de bu iddiaları kabul etmiyoruz. Öncelikle parayı yatıran 3. Şahıs ………………. ve dava da taraf değildir. Söz konusu parayı talep etme yetkisi sadece 3. Şahısta olduğundan; kendisinin münhasıran ayrı bir alacak ya da sebepsiz zenginleşme davası açması gerekmektedir. Eldeki davada bu husus karara bağlanamaz ve bu açıdan da bu iddianın reddi gerekmektedir. Sayın Mahkeme aksi kanaatte olsa bile, İlgili dekont incelendiğinde dekontta müvekkile gönderilen paranın borç para olarak gönderildiğine ilişkin herhangi bir açıklama girilmemiştir.

Banka havalesi kural olarak bir borç ödeme vasıtasıdır. Havale belgelerinde paranın borç olarak gönderildiğinin belirtilmesi gerekir. Havale makbuzlarında paranın borç olarak gönderildiği belirtilmemiş ise; bu şekilde bir havale belgesinin alacak-borç ilişkisinin kanıtı olabileceği kabul edilemez.  Havale makbuzu(banka dekontu) taraflar arasında bir borç ilişkisinin varlığını kabule yeterli değildir ve davacının havale edilen paranın ileri sürdüğü ilişki nedeniyle gönderildiğini  HMK. Md.200’de düzenlenen senetle ispat kuralı gereğince senetle ispat edilmesi gerekir.

Somut davada, 3. Şahıs tarafından yatırılan paranın ilgili dekontta müvekkilin murisine borç para olarak gönderildiğine ilişkin bir açıklama bulunmamaktadır. Yukarıda ayrıntılı olarak açıkladığımız üzere davacının sunmuş olduğu banka dekontu HMK. Md. 200’de tanımlanan bir senet değildir. Dolayısıyla davacının açmış olduğu hukuka aykırı davanın reddedilmesi gerekir. Bu hususa ilişkin Yargıtay 19. H.D. 2005/10389 Es.-2005/12554 K. sayılı, Yargıtay 13. H.D. 2005/14219 Es.-2006/895 K. Sayılı, Yargıtay 13. H.D. 2008/1527 Es.-2008/9227 K. sayılı, Yargıtay 13. H.D. 2013/11284 Es.-2013/24182 K. Sayılı içtihatları dilekçemiz ekinde Sayın Mahkemeye sunulmuştur. (EK-4)  (Yargıtay kararları, Tanık beyanları)

         4-) Davacı taraf, dava dilekçesinin 8, 9 ve 10 numaralı kısımlarında yıllardır yapmış olduğu işlerden, elde ettiği birikimlerden, sahibi olduğu taşınmaz ve kira gelirlerinden bahsetmiş; ardından  da elde ettiği birikimi ………….. tarihinde ve yine arabasını satarak elde ettiği parayı yine ………..tarihte müvekkilin murisine verdiğini beyan etmiştir. Bu iddiaların hiçbirini kabul etmemekle birlikte; tüm bunların huzurdaki davayla hiçbir alakası olmayan birer s………….. ibaret olduğunu belirtmek isteriz. Yine tüm bu hususların tümünün ispatına ilişkin HMK. M.200’de tanımlanan senetle ispat kuralının geçerli olduğuna hiç şüphe yoktur. Davacı taraf, huzurdaki davayla hiçbir alakası olmayan ve ekteki delillerle alakası olmayan bir çok iddiayla Sayın Mahkemeyi yanılma çabası içerisine girmektedir.

         5-) Davacı taraf, dava dilekçesinin 11 numaralı kısmında davacının, ameliyat olan ve sağlık durumu kötü olan murisin konut kredisini kapatmak amacıyla kendisine ait altınlarını bozdurarak ………….. tarihinde murise ait …….    

. İlgili dava dosyasının sonucu huzurdaki davanın sonucunu direk etkileyeceğinden iş bu dava açısından bekletici mesele yapılmasını talep ediyoruz. (………………….. ait ………….. Bankası ………… Şubesinde bulunan TR……………………IBAN numaralı  banka mevduat hesabı, …………ait ………………. Bankası A.Ş………. Şubesi’nde bulunan TR…………… IBAN numaralı – 1……………. Hesap numaralı banka mevduat hesabı, Tanık beyanları, ……………. İcra Müdürlüğü 2021/………… Es. Sayılı icra dosyası, ……………… Asliye Hukuk Mahkemesi 2021/……………. Es. Sayılı dosyası)

        6-) Davacı taraf, dava dilekçesinin 12 numaralı kısmında muris …………………..n davacıya olan borcunu ödemek amacıyla…………….. Bankası ……………..Şubesi’nden ……………-TL kredi çekerek davacıya havale ettiğini, ilgili kredinin borcunu ödemek amacıyla kendisine ait ………….. marka aracı ………… tarihinde sattığını ve bu yolla kredinin bir kısmını ödediğini, kalan ………-TL kredi borcunun ise davacı tarafından …………. tarihinde ……-USD ve 9 çeyrek altın bozdurularak ödendiğini iddia etmiştir.  Bu hususları delillendirmek adına EK-14 de murisin ………….. tarihinde satmış olduğu kendi kişisel malı olan araca ilişkin araç satış sözleşmesi, EK-15 de murise ait kredinin bir kısmının yine muris tarafından ……….. tarihinde ödendiğine dair banka dekontu, EK-16’da  bir kuyumcunun kartvizitinin bulunduğu ve alt kısmında çeşitli altın hesaplamalarının yer aldığı imzasız-herhangi bir borç ikrarını içermeyen-kim tarafından ne amaçla yazıldığı belli olmayan …………. tarihli bir kağıt parçasını, EK-17’de ise bir dövizciden alınmış …………. tarihli bir makbuzu ve murise ait kredinin kalan kısmının yine muris tarafından ………….. tarihinde ödendiğine dair banka dekontu Sayın Mahkemeye sunmuştur. Sayın davacı tarafın dilekçesinin 12 numaralı kısmında iddia ettiği hususlar tamamen gerçek dışı olup; tarafımızca kabulü mümkün değildir. Bu iddiaların hiçbirini kabul etmemekle birlikte; tüm bunların huzurdaki davayla hiçbir alakası olmayan birer …………. ibaret olduğunu belirtmek isteriz. Yine tüm bu hususların tümünün ispatına ilişkin HMK. M.200’de tanımlanan senetle ispat kuralının geçerli olduğuna hiç şüphe yoktur. Davacı taraf, huzurdaki davayla hiçbir alakası olmayan ve ekteki delillerle alakası olmayan bir çok iddiayla Sayın Mahkemeyi yanıltma çabası içerisine girmektedir.

7-) Davacı taraf, dava dilekçesinin 13 numaralı kısmında murisin avukatlık faaliyetlerini gerçekleştirdiği işyeri ile ……… ilçesinde bulunan bir arsanın 1/4 hissesinin sahibi olduğunu belirtmiştir. Devamla anlam veremediğimiz bir şekilde hukuka ve kanuna açıkça aykırı bir şekilde tasfiye sonucu çıkacak değerin fazla çıkması olasılığına binaen evlilik öncesi edinilmiş mallar üzerinde hisse oranlarının arttırılmasına karar verilmesini talep etmiştir. Türk Medeni Kanunu’nun 227. Maddesinin 1. Fıkrasının lafzı açıktır: “Eşlerden biri diğerine ait bir malın edinilmesine, iyileştirilmesine veya korunmasına hiç ya da uygun bir karşılık almaksızın katkıda bulunmuşsa, tasfiye sırasında bu malda ortaya çıkan değer artışı için katkısı oranında alacak hakkına sahip olur ve bu alacak o malın tasfiye sırasındaki değerine göre hesaplanır; bir değer kaybı söz konusu olduğunda katkının başlangıçtaki değeri esas alınır.”

Davacının sözünü ettiği her iki taşınmaz da murisin evlilik tarihinden çok daha önceki bir tarihte edindiği kendi kişisel malı niteliğinde olan taşınmazlardır. Bu hususa ilişkin ilgili taşınmazların tapu kayıtlarının celbine karar verilmesini talep ediyoruz. Davacının bu malların alınmasına, iyileştirilmesine ve ya korunmasına hiçbir katkısı bulunmamaktadır.  227. Maddenin 1. Fıkrasının açık lafzı karşısında taşınmazlar üzerinde hiçbir katkısı bulunmayan davacının taşınmazlarda meydana gelen ya da gelebilecek değer artışlarında hiçbir alacak hakkı yoktur. Dolayısıyla soyut iddiadan öteye geçmeyen bu beyanların hiçbirini kabul etmiyoruz ve davacının bu yöndeki taleplerinin de reddine karar verilmesi gerekmektedir. (Tanık beyanları, Tapu kayıtları)

         😎 Davacı taraf, dava dilekçesinin 14 numaralı kısmının birinci paragrafında murisin avukatlık faaliyetlerinin başka avukatlara devredildiğini ve alacağı vekalet ücretlerinin terekeye dahil edilmesini talep etmiştir. Bu husus da gerçek dışı olup; davacının soyut iddialarından başka bir şey değildir ve davacının ispat külfetine muhtaçtır.

         Davacı taraf, 14 numaralı kısmın 2 numaralı paragrafında ise  banka kayıtlarından murisin …………… tarihinde murisin kardeşi …………………….. havale gönderdiğini ve dolayısıyla bu tutarın da terekeye eklenerek hisseleri oranında kendilerine temlikini talep etmişlerdir. Bunu delillendirmek adına da EK-20 ve EK-21 adı altında yaklaşık 40 sayfalık murise ait hesap dökümlerini Sayın Mahkemeye sunmuşlardır. …………………. tarihli dekont incelendiğinde “harç ve peynir”  açıklamalı olduğu görülecektir. Yapılan ödeme murisin öz kardeşi ……………… olan bir borç ödemesine  ilişkin borç ödemesi olup, ……………………..Sayın Mahkemede tanık sıfatıyla dinletilecektir. Murisin henüz hayattayken borç ödemesine ilişkin yapmış olduğu söz konusu ödeme terekeye dahil edilemez. Dolayısıyla davacının bu hususa yönelik iddiasının da Sayın Mahkeme tarafından reddine karar verilmesi gerekmektedir. (Tanık beyanları)

9-)Davacı taraf, dava dilekçesinin 15 numaralı kısmında ortak aile konutunun mutfak aletleri, yemek takımı vs. gibi ürünlerinin tümünün davacının kardeşi ……………………….Dolayısıyla bu husus da gerçek dışı olup; davacının soyut iddialarından başka bir şey değildir ve davacının ispat külfetine muhtaçtır.

10-)Davacı taraf, dava dilekçesinin 16 numaralı kısmında babasından kalan maaş, çeyiz parası ve kira gelirleriyle kendisine 2013 model bir araç aldığını beyan etmiş araç ruhsatı ve faturasını da ekte delil olarak Sayın Mahkemeye sunmuştur. Bu husus da gerçek dışıdır. Söz konusu araba murisin kendi kişisel parasıyla alınmıştır. Dolayısıyla murisin kişisel malıdır. Bu husus Sayın Mahkemede dinleteceğimiz tanık beyanlarıyla ispatlanacaktır. Davacının arabanın alım parasının kaynağına ilişkin iddialarını kabul anlamına gelmemek kaydıyla Sayın Mahkeme tarafından aksi kanaatte olunması halinde; Türk Medeni Kanunu’nun “Edinilmiş mallar” başlıklı 219. maddesinin 4. fıkrası gereği taraflara ait kişisel malların gelirleri edinilmiş mal olarak kabul edilir ve tasfiyeye tabi tutulur. Yine 219. maddesinin 2. fıkrası gereği sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler de edinilmiş mal olarak kabul edilir ve tasfiyeye tabi tutulur. Buna göre davacı taraf, dava dilekçesinin 16 numaralı kısmında babasından kalan maaş, SGK tarafından kendisine ödenen …………….-TL çeyiz parası ve kira gelirleriyle söz konusu 2013 model ………………. marka aracı kendisine aldığını beyan ve ikrar etmiştir. Ayrıca yine davacı taraf, dilekçesinin her yerinde ve özellikle dava dilekçesinin 8, 9 ve 10 numaralı kısımlarında yıllardır yapmış olduğu işlerden, elde ettiği birikimlerden, sahibi olduğu taşınmaz ve kira gelirlerinden bahsetmiş ve kira sözleşmesi örneklerini EK-10 adı altında Sayın Mahkemeye sunmuş, söz konusu taşınmazlardan aylık kira gelirinin ……………..TL olduğunu beyan ve ikrar etmiştir.

Bu hususa ilişkin ilgili araba ve kira gelirleri edinilmiş mal rejimine tabi olduğundan karşı dava açılacak olup; bu hususa ilişkin tüm haklarımızı saklı tuttuğumuzu belirtmek isteriz.  

        Sonuç olarak; davacının açmış olduğu dava usul ve esas bakımından yersizdir. İş bu nedenle yasal süresi içinde davaya cevaplarımızı sunuyoruz.

 

Hukuksal Dayanaklar  : MK  ve İlgili mevzuat hükümleri 

 

Kanıtlar                      :

1-) ………………………….. tapu fotokopisi(EK-1)

2-) Müvekkilin evlilik tarihinden çok önce aldığı evi(…………… arsa payı tapu bilgileri), avukatlık faaliyetlerini yürüttüğübüro (……….a İli, …. İlçesi, …………, 254 ada, ………… parsel tapu bilgileri) ve arsasının (……….a İli, ……….. İlçesi, ………..Köyü, 158 ada, 4 parsel  tapu bilgileri) tapu kayıtlarının ilgili tapu müdürlüklerinden celbine karar verilmesini talep ediyoruz.

3-) Muris …………. …………. İlçesi ……….. Mahallesi’ndeki ………….. Siteleri A Blok K:9 No:……….daki dairenin alımına ilişkin yapmış olduğu ……….. tarihli sözleşme aslının ve yapılan ödemelere ilişkin tüm ödeme dekontlarının celbi için satıcı firma …………….Müh. Mad. Turizm San. Ve Tic. A.Ş.’ye(Adr: ……………….) yazılacak müzekkere,

4-) Muris ……………. ………… tarihinde S…………….Yapı’yla yapmış olduğu  “Gayrimenkul Satımına Dair Protokol” başlıklı sözleşme(EK-2), yapılan ödemelere ilişkin ödeme listesi(EK-3) 

5-) Yargıtay 19. H.D. 2005/10389 Es.-2005/12554 K. sayılı, Yargıtay 13. H.D. 2005/14219 Es.-2006/895 K. Sayılı, Yargıtay 13. H.D. 2008/1527 Es.-2008/9227 K. sayılı, Yargıtay 13. H.D. 2013/11284 Es.-2013/24182 K. Sayılı içtihatları(EK-4) 

6-) …………….. ……….. tarihinde ………… Türk Lirası çektiğine ilişkin banka dekontu(EK-5)

7-) …………. murisin kredi borcunu (………..-TL) murise ait ………… Katılım Bankası A.Ş. …………. Şubesi’ndeki hesabına yatırdığı …………… tarihli banka dekontu(EK-6)

😎 ……………. ait …….. Bankası ………………. Şubesinde bulunan TR……………. IBAN numaralı  banka mevduat hesabının ………… tarihindeki tüm kayıtlarının celbini talep ediyoruz.

9-) Murise ait ……………… Katılım Bankası A.Ş…………………. Şubesi’nde bulunan TR………….. IBAN numaralı – …………. Hesap numaralı banka mevduat hesabının ………..tarihindeki tüm kayıtlarının celbini talep ediyoruz.

10-) …………. İcra Müdürlüğü 2021/…………. Es. Sayılı icra dosyası,

11-) ……….. Asliye Hukuk Mahkemesi 2021/…… Es. Sayılı dosyası

12-) Bilirkişi raporu, yemin, isticvap, tanık beyanları, Yargıtay içtihatları ve her türlü sair delil

13-)TANIKLARIMIZ:

      a)………….. (TC Kimlik No:…………….

Adr:………….

      b) ………… (TC Kimlik No:…………….

Adr:……………..

      c) ………….. (TC Kimlik No:…………..

Adr:…………..

 

Sonuç ve İstem           : Açıklanan nedenler, gözönüne alınacak ve oluşacak durumlar ışığında ;

Haksız ve hukuki dayanaktan yoksun davanın  reddine karar verilmesini, ayrıca yargılama giderleriyle Avukatlık ücretinin dahi davacıya yükletilmesine karar verilmesini davalı vekili olarak talep eder, saygılar sunarız. 21.03.2022

                                                                         Davalı

                                                                        Vekilleri

                                             Av. …………………….

 

 

 

EKLER:

1-)