• ÖZET;
  • Şirket hissesi kocanın kişisel malıdır. Kişisel malın yerine geçen değerlerde kişisel maldır.  (MK. md. 220/2-4) Kişisel malın geliri ise aksine sözleşme yapılmadığı sürece edinilmiş maldır.  (MK. md. 219/4,  221/2 )
  • Mahkemece yapılacak iş; 4721 Sayılı Medeni Kanunun yürürlüğe  girdiği 1.1.2002 ile  mal rejiminin sona erdiği 26.02.2004 tarihleri arasında şirket tarafından davalıya payı dikkate alınarak bir temettü verilmiş ise bunun tesbiti, kar payı verilmemiş  ancak şirkete ayın olarak ilave yapılmış ise bunun da belirlenmesi ( MK: md. 221 ) , mal rejiminin sona erdiği sırada ( 26.02.2004’te) mevcut olan edinilmiş malların tasfiyede dikkate alınacağının gözetilmesi ( MK. md. 235 ) buna göre katılma alacağı hesaplanması yoluna gidilmelidir. ( MK. md. 236 )
  •  Dava konusu otomobilinde edinilmiş mallar yerine geçen değerlerden olup olmadığı da araştırılmalıdır. ( MK: md. 219/5)

Karar İçeriği

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi         

2007/6042 E.  ,  2007/8727 K.


“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ                               :İzmir 7. Aile Mahkemesi                 
TARİHİ                                          :7.2.2006                 
NUMARASI                                   :255 – 77                 
          #Yukarıda tarihi, numarası, konusu ve tarafları gösterilen hükmün; Dairenin * 22.01.2007 gün ve   7011 – 111 sayılı ilamiyle* bozulmasına  karar verilmişti. Sözü geçen Dairemiz kararının düzeltilmesi istenilmekle, evrak okundu, gereği görüşülüp düşünüldü.     
1-  #Temyiz ilamında yer alan açıklamalara göre davacının tüm, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan karar düzeltme isteği yersizdir.
2-Toplanan delillerden; tarafların 11.04.1984’te evlendikleri, 26.02.2004 tarihinde boşanma davasının açıldığı, tasfiyenin de istenildiği, boşanmanın 26.04.2005’te kesinleştiği, mal rejiminin 26.02.2004’te sona erdiği ( MK. md. 225/2) davanın konusunu oluşturan şirketin 24.04.2000’de kurulduğu, dava konusu şirkete ve otomobile davacı tarafından maddi bir katkıda bulunmadığı anlaşılmaktadır. 
Şirket hissesi kocanın kişisel malıdır. Kişisel malın yerine geçen değerlerde kişisel maldır.  (MK. md. 220/2-4) Kişisel malın geliri ise aksine sözleşme yapılmadığı sürece edinilmiş maldır.  (MK. md. 219/4,  221/2 )
Mahkemece yapılacak iş; 4721 Sayılı Medeni Kanunun yürürlüğe  girdiği 1.1.2002 ile  mal rejiminin sona erdiği 26.02.2004 tarihleri arasında şirket tarafından davalıya payı dikkate alınarak bir temettü verilmiş ise bunun tesbiti, kar payı verilmemiş  ancak şirkete ayın olarak ilave yapılmış ise bunun da belirlenmesi ( MK: md. 221 ) , mal rejiminin sona erdiği sırada ( 26.02.2004’te) mevcut olan edinilmiş malların tasfiyede dikkate alınacağının gözetilmesi ( MK. md. 235 ) buna göre katılma alacağı hesaplanması yoluna gidilmelidir. ( MK. md. 236 )
 Dava konusu otomobilinde edinilmiş mallar yerine geçen değerlerden olup olmadığı da araştırılmalıdır. ( MK: md. 219/5)
 İşin temyiz incelemesi sırasında bu yönün gözden kaçtığı ve yazılı şekilde bozma yapıldığı anlaşılmakla davalının karar düzeltme  isteğinin kabulüne , dairemizin bozma kararının kaldırılmasına , hükmün açıklanan gerekçe ile bozulmasına  karar verilmesi gerekmiştir.
SONUÇ: Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasasının 440 – 442 maddeleri uyarınca davalının karar düzeltme isteminin kabulüne, dairemizin  22.01.2007 tarihli 7011/111 sayılı bozma kararının kaldırılmasına, hükmün  yukarıda 2. bentte açıklanan gerekçe ile BOZULMASINA,  davacının karar düzeltme isteğinin yukarıda l. bentte gösterilen sebeple REDDİNE, Hukuk Usulü Muhakemeleri  Kanununun değişik 442. maddesi ile 5237 Sayılı  Türk Ceza Kanunun 52. maddesi hükmünce takdiren (160) YTL. para cezasının, harçlar kanunu uyarınca (27.00) YTL. ilam harcının karar düzeltme isteyen davacıya  yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna  oybirliğiyle karar verildi.  24.05.2007 per.

Bir Cevap Yazın