Anasayfa » YARGITAY KARARLARI » İşçilik Alacakları Dava Dilekçesi Örneği-Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Yıllık İzin Alacağı, Fazla Mesai Alacağı

İşçilik Alacakları Dava Dilekçesi Örneği-Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Yıllık İzin Alacağı, Fazla Mesai Alacağı

        …………… NÖBETÇİ  İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’ NE

 

Davacı                 : ……………….(TC:………………  

 

Vekili                  : Av. ……………..

 

Davalılar              : ………………….. A.Ş.

Adr: ……………………

    

 Dava Konusu       : 6100 sayılı Hukuk Yargılama Yasası Md. 107 uyarınca, toplanacak delillere göre tazminat ve alacak hesabı yaptırılarak 2.500,00-TL kıdem tazminatı, 500,00-TL ihbar tazminatı, 200,00-TL fazla çalışma ücreti, 100,00-TL genel tatil alacağı, 100,00-TL yıllık ücretli izin alacağı, 100,00-TL hafta tatili çalışma ücreti ki toplam 3.500,00-TL’ ye kıdem tazminatı için iş akdinin feshi tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduatı faizi ile diğer tazminat ve alacaklar için dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsili isteminden ibarettir.

 

Harca Esas Değer : 3.500,00-TL.

 

AÇIKLAMALAR     :

     1-Müvekkil davacı, davalı ……………… A.Ş.’ de  …………….. tarihinden davalı tarafından iş akdinin haksız olarak feshedildiği …………… tarihine kadar aralıksız olarak çalışmıştır. Davacıya  ait SGK sicil no.su :………………. dir. (Müvekkile ait SGK sicil Dosyası, İşyeri Özlük Dosyası, Tanık Anlatımları)

 

     2- Müvekkilin iş akdi, ………………. tarihinde  işveren davalı firma tarafından haksız ve kötü niyetli olarak, ihbar öneli tanınmaksızın feshedilmiştir. Söz konusu fesih, haksız fesihtir ve bu nedenle müvekkile sekiz haftalık ücreti tutarında ihbar tazminatı ve çalıştığı süreler zarfını kapsayacak şekilde kıdem tazminatı ödenmesi gerekmektedir.  …………. yılı Şubat Ayında Sayın Mahkemenize ekte sunacağımız ücret bordrosu suretinde de görüleceği üzere müvekkile kıdem tazminatı adı altında bir miktar ödeme yapılmıştır(EK-1). Ancak söz konusu ödeme, müvekkilin hak etmiş olduğu kıdem tazminatının çok altındadır. Müvekkilin hak etmiş olduğu kıdem tazminatı hem eksik hesaplanmış hem de bununla kalınmayıp hesaplanan kıdem tazminatı üzerinden gelir vergisi vb. gibi bir çok kesinti yapılmıştır. Müvekkil  Sayın Mahkemenize ekte sunmuş olduğumuz ………..9. Noterliği …………yevmiye no ve …………….. tarihli ihtarname ile kesinti yapılan tutarların hukuka aykırı olduğunu ve tarafına ödenmesini talep etmişse de davalı işverenden herhangi müspet ve ya menfi bir cevap alamamıştır(EK-2). Ancak Gelir Vergisi Kanunu md. 25/f. 7 uyarınca işçilere ödenecek kıdem tazminatının gelir vergisinden muaf olduğu sabittir.  Kıdem tazminatından kesilebilecek tek verginin binde 7,59 tutarında kesilecek damga vergisi olduğu Yargıtay’ ın yerleşik içtihatlarıyla sabittir. (Müvekkile ait SGK sicil Dosyası, İşyeri Özlük Dosyası)

 

     3- Müvekkil, davalı …………….. A.Ş. bünyesinde yoğun bir mesai temposunda bazı günler gece 24:00’ e varıncaya kadar çalışmıştır. Yaptığı işin yoğun olması nedeniyle sürekli fazla mesai  yapmıştır. Ancak müvekkile yapmış olduğu fazla mesaileri karşılığında gerçeğinin çok altında bir fazla çalışma ücreti ödenmiştir. Bu şartlar altında çalışan müvekkilimizin fazla mesai alacağı hakkı bulunduğu aşikardır. (Tanık Anlatımları ve Yargıtay İçtihatları)

 

 

     4- Yine müvekkil, işin mahiyeti gereği hafta tatillerini de çalışarak geçirmiş, genel tatillerde ve ulusal bayramlarda çalışmak zorunda kalmıştır. Müvekkil çalıştığı süre içerisinde yıllık ücretli izin hakkını da kullanmamıştır. Müvekkile ekte sunmuş olduğumuz bordroda görülen ve izin ücreti başlığı altında ödenen tutar çok düşük olup gerçeği yansıtmamaktadır(Tanık Anlatımları ve Yargıtay İçtihatları)

 

     5- İş akdi haksız olarak feshedilen müvekkilin, kıdem ve ihbar tazminatı hakları bugüne kadar ödenmediği gibi, fazla çalışma ücreti, hafta tatili, genel tatil ücretleri ile yıllık ücretli izin hakkına ilişkin alacağı da bugüne kadar davalı işveren tarafından ödenmemiş, 6100 sayılı Hukuk Yargılama Yasası Md. 107 uyarınca, toplanacak delillere göre müvekkilin;   Kıdem ve İhbar Tazminatı, Fazla Çalışma Ücreti, Ücret Alacağı, hafta tatili, genel tatil ücretleri ile yıllık ücretli izin hakkına ilişkin alacak tutarı belirlenerek hüküm altına alınması için iş bu dava açılmıştır.

 

Kanıtlar               :

1- Müvekkile ait Ocak ………..ve Şubat ………… ücret bordrosu(Ek-1)

2-……….. 9. Noterliği ………. yevmiye no ve ………. tarihli ihtarnamesi(Ek-2)

3-Müvekkile ait SGK sicil dosyası,

4- İşyeri özlük dosyası ve işyeri kayıtları,

5- Meslek odalarından ücret araştırması,

6- Bilirkişi incelemesi

7- İsticvap

8- Yemin ve her türlü yasal ve takdiri delil.

TANIKLARIMIZ                   

a)…………

T.C.Kimlik No:…………

Adres: ………….. / ………

(………konusunda tanıklık yapacaktır.)

b)………..

T.C.Kimlik No:…………….

Adres: …………..

(………konusunda tanıklık yapacaktır.)

 

İstem Sonucu       :Yukarıda belirttiğimiz hususlar göz önüne alınarak Fazlaya ilişkin talep ve sair talep ve dava haklarımız saklı kalmak üzere 6100 sayılı Hukuk Yargılama Yasası Md. 107 uyarınca, toplanacak delillere göre tazminat hesabı yaptırılarak şimdilik 2.500,00-TL kıdem tazminatı, 500,00-TL ihbar tazminatı, 200,00-TL fazla çalışma ücreti, 100,00-TL genel tatil alacağı, 100,00-TL yıllık ücretli izin alacağı, 100,00-TL hafta tatili çalışma ücreti ki toplam 3.500,00-TL’ ye kıdem tazminatı için iş akdinin feshi tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduatı faizi ile diğer tazminat ve alacaklar için dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsiline, yargılama giderleri ile ücreti vekaletin  davalıya yükletilmesine, karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 27.04.2022

 

Davacı

                                                                    

                                                                           Vekilleri                                                                                                              

 Av. ………………..  

 

 

Ekler:                                     

  1. Müvekkile ait Ocak ……….. ve Şubat……….. ücret bordrosu(Ek-1)
  2. ……… 9. Noterliği ………..yevmiye no ve ……….. tarihli ihtarnamesi(Ek-2)
  3. Davalı için bir adet dava dilekçesi
  4. Vekaletname sureti       

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir