✏️ Nafaka Artırım Davası Dilekçe Örneği 

…….…………..NÖBETÇİ İCRA CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

Takip Esas No        : …….. İcra Dairesi’nin 2020/……….. Es. sayılı dosyası


Şikayet Eden

(Alacaklı)             : ………… – T.C. Kimlik No: ………..

   Adr: …………..

 

Vekili                    : Av. …………

 

Sanık(Borçlu)      : …………… – T.C. Kimlik No:…………..

Adr: …………………

 

Suç                        : Nafakaya ilişkin karara uymama

 

Suç Tarihi              : 14.08.2020

Dava Konusu    : Nafaka borcunu ödemeyen borçlunun cezalandırılması isteminden ibarettir.

Açıklamalar         :

              1- Müvekkil ile borçlu/sanık arasındaki boşanma davası …………… Aile Mahkemesinin 2020/…………. E. sayılı dosyası ile derdesttir. 27.03.2020 tarihli ara karar gereğince müvekkil için aylık 400,00-TL tedbir nafakasının borçludan(sanıktan) alınarak müvekkile verilmesi mahkeme tarafından kararlaştırılmıştır.

                2- Bu ara karar ile müvekkile olan nafaka borcunu vadesinde ödemeyen borçlu hakkında ………….. İcra Dairesi’nin 2020/…….. Es. sayılı dosyası ile icra takibi başlatılmış ödeme emri borçluya 14.08.2020 tarihinde usulüne uygun olarak tebliğ edilmiştir. Ödeme emri tebliğ edilmesine rağmen sanık, Ağustos 2020, Eylül 2020 ve Ekim 2020 aylarına ilişkin 3 aylık nafaka borcunu halen ödemememiştir.

                3- İ.İ.K 344 maddesi “Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun,alacaklının şikayeti üzerine ,3(üç)aya kadar tazyik hapsine karar verilir.” hükmü gereği eylemi suç teşkil eden borçlunun(sanığın) bu nedenle cezalandırılması için Sayın Mahkemenize başvurma gereği hasıl olmuştur.               

Hukuki Sebepler    : İİK.m.344 ve sair ilgili mevzuat.

Deliller                  :

1-………… Aile Mahkemesi’nin 2020/…………….E. sayılı boşanmaya ilişkin dava dosyası ve aynı dosya kapsamındaki 27.03.2020 tarihli ara karar(EK-1),

2- ………… İcra Müdürlüğü’nün 2020/………… E. Sayılı İcra Dosyası

3- Sair yasal deliller.

Talep Sonucu      : Yukarıda açıklanan nedenlerle sanığın cezalandırılmasına, yargılama giderlerinin ve müvekkilim yararına hükmedilecek vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.21.10.2020             

Şikayet Eden         

Vekili

  Av. ………. 

 

 

 

EK:

   1-)…………. Aile Mahkemesi’nin 2020/……….E. sayılı boşanmaya ilişkin dava dosyası ve aynı dosya kapsamındaki 27.03.2020 tarihli ara karar(EK-1),

   2-)Onanmış vekaletname sureti

Bir Cevap Yazın