➡️ Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Dilekçe Örneği-Vekalet Ücreti Alacağı Nedeniyle

 

        ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Sunulmak üzere

.…….. 14. TÜKETİCİ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

 

 

Dosya No                        :2021/……. E.– 2022/…….K.

 

 

İstinaf Kanun Yoluna

Başvuran Davacı           : …….… 

 Adr: ……….

……

                 

 

Vekili                               : Av. …..

 

Davalılar                         : .….. .…..

PROJE İNŞ.VE TURİZM SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

                                      

 

Konu                                      : ……….. 14. Tüketici Mahkemesi’ nin 12.05.2022 tarih ve 2021/……… E.– 2022/…… K.sayılı kararının yapılacak olan istinaf incelemesi ile görevsizlik kararının ortadan kaldırılıp yerel mahkemenin görevli olduğuna dair karar verilerek, esas incelemeye geçilmesi için dosyanın yerel mahkemeye iadesine karar verilmesi talebimiz  hakkındadır.

 

İstinaf Yoluna

Başvuru Nedenlerimiz :

……. 14. Tüketici Mahkemesi’nin 12.05.2022 tarih ve 2021/541 E.– 2022/…

K.sayılı ilamında “dava konusu devre mülk  sözleşmesi nedeniyle davacının davalıya ödediğini iddia ettiği sözleşme bedeli olan 8.080 TL.  ile sözleşmeye aykırılık nedeniyle mahrum kalınan kira bedellerinin müvekkiline ödenmesi için davalı hakkında 20.080 TL. Tutarlı takip başlattığı, davanın bu takibe vaki itirazın iptali talebine yönelik olduğu, davacının mahrum kalınan kira bedeli talebi birlikte değerlendirildiğinde tüketici kastıyla değil yatırım  amacıyla hareket ettiği ve tüketici sıfatına haiz olmadığı davanın genel mahkemede görülmesi gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır.” gerekçesiyle tüketici kastıyla değil yatırım  amacıyla hareket ettiği ve tüketici sıfatına haiz olmadığına kanaat getirerek tüketici mahkemesinin görevli olmadığına karar vermiştir. Ancak yerel mahkemece verilen karar hukuka ve hakkaniyete açıkça aykırı olup işbu görevsizlik kararının ortadan kaldırılması gerekmektedir. Şöyle ki;

 

Yerel Mahkeme iş bu usulden red gerekçesi olarak, davacının mahrum kalınan kira bedeli talebinde bulunması hususunu belirtmiştir.

 

1-) 6502  Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Amaç başlıklı 1. maddesinde yasanın amacı açıklandıktan sonra kapsam başlıklı 2. maddesinde “Bu kanun, her türlü tüketici işlemi ile tüketiciye yönelik uygulamaları kapsar ” hükmüne yer verilmiştir.

Yasanın 3.maddesinde mal; alışverişe konu olan taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz malları ile  elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri  her türlü gayri maddi malları ifade eder.

Satıcı; kamu tüzel kişileri  de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla  tüketiciye mal sunan yada mal sunanın adına yada hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişileri kapsar.

 

6502 Sayılı kanu’nun 73/1 maddesine göreTüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir.

Aynı kanu’nun 83/2 maddesinde “Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu işlemler ile ilgili diğer konularda düzenleme olması, bu işlemin tüketici işlemi sayılmasını ve bu kanunun görev ve yetkiye ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez” hükmü bulunmaktadır.

Sonuç olarak bir davanın Tüketici Mahkemesinde görülebilmesi için taraflardan birinin tüketici olması  ve taraflar arasında tüketici işlemi bulunması ve de satıcı ve sağlayıcının ticari veya mesleki amaçla tüketiciye hizmet (veya mal ) sunan ya da hizmet (veya  mal) sunan adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişi olması koşullarının uyuşmazlıkta birlikte bulunması  gerekmektedir.

Bir işlemin 6502 sayılı Yasa kapsamında kaldığının kabul edilmesi için tüketici ile satıcı-sağlayıcı arasındaki uyuşmazlığın mal ve hizmet piyasalarında bir malın mesleki ve ticari olmayan amaçla satın alınması veya kullanılmasından doğması aranmaktadır.

 

2-) Müvekkil ile davalı şirket arasındaki devremülk sözleşmesine istinaden  davalı şirketin süresinde devremülkü teslim etmemesi nedeniyle işbu dava açılmıştır.

 

2-) Müvekkil  devre mülkü mesleki ve ticari amaçla satın almamıştır.

İş bu devremülkü kendisi bizzat kullanmak için almıştır. Bu sebeple tüketici konumundadır. Ayrıca müvekkilin mahrum kalınan kira bedeli talebinde bulunması ticari amaçla satın aldığını göstermez. Müvekkile devre mülk sözleşmesinde belirtilen tarihte taşınmaz teslim edilmediği  için müvekkil teslim edilmesi gereken tarihten bu güne kadar devre mülkü kullanamamıştır. İşbu sebeple sözleşmede de belirtildiği şekilde süresinde teslim edilmemesinden kaynaklı mahrum kalınan kira bedeli talep edilmiştir. Zamanında teslim edilmiş olsa idi müvekkil devre mülkü kendisi kullanacaktı. Bu sebeple müvekkilin ticari amaçla hareket etmediği ve sadece taşınmazın süresinde teslim edilmemesi nedeniyle taşınmazı kullanamamaktan kaynaklı talep ettiği bedelin ticari amaçla yapıldığı değerlendirmesi hatalıdır.

 

SONUÇ OLARAK YEREL MAHKEMENİN KARARI USUL VE HUKUKA AÇIKÇA AYKIRILIK TEŞKİL EDİP; KALDIRILMASI VE TÜKETİCİ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞUNA KARAR VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.                                       

 

Sonuç ve İstem         : Yukarıda açıkladığımız nedenler ve re’sen göz önüne alınacak tüm hususlar ışığında; 

  • ……….. 14. Tüketici Mahkemesi’ nin 12.05.2022 tarih ve 2021/……. E.– 2022/……… K.sayılı görevsizlik kararının ortadan kaldırılıp Tüketici Mahkemesinin görevli olduğuna dair karar verilerek, esas incelemeye geçilmesi için dosyanın yerel mahkemeye iadesine karar verilmesini vekaleten saygıyla arz ve talep ederiz. 15.06.2022

                                                                                    İstinaf Yoluna Başvuran

                                                                                        Davacı Vekili

     Av. ………    

 

EKLER:

Bir Cevap Yazın