ÖZET:

➡️ Dosya içinde bulunan istifa dilekçesinde belirli bir nedene dayanılmamış olup davacı işçi makul süre içinde açmış olduğu bu davada ödenmeyen işçilik alacakları sebebiyle iş sözleşmesinin haklı nedenle feshini ileri sürmüştür.

➡️ Dairemiz uygulamasına göre makul süre içinde iş sözleşmesinin haklı nedenle feshettiğini ileri sürülmesi mümkün olup, yapılan yargılama ile fazla mesai ve ulusal bayram ve genel tatil ücret alacaklarının hesap edilmiş olmakla davacının iş sözleşmesinin 4857 Sayılı İş Kanun’un 24/2-e maddesine göre haklı nedenle feshettiği kabul edilmeli ve kıdem tazminatının kabulüne dair hüküm kurulmalıdır.

Karar İçeriği

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi         

2016/28110 E.  ,  2020/12659 K.


“İçtihat Metni”MAHKEMESİ :İş Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : ALACAK

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraf vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Y A R G I T A Y K A R A R I
Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, davacının fazla mesai ve genel tatil ücretlerinin ödenmediğini, bu nedenle iş akdini haklı nedenle feshettiğini, ödenmeyen işçilik alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, davacının el yazısı ile istifa ederek iş akdini sonlandırdığını, bu nedenle kıdem tazminatı hak kazanamadığını, davacının iddialarının gerçeği yansıtmadığını savunarak davanın reddini talep etmiştir.
Mahkeme Kararının Özeti ve Yargılama Süreci:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının istifa dilekçesi ile görevinden istifa ettiğini, bu nedenle davacının kendi iradesi ile iş akdini feshettiğinden kıdem tazminatına hak kazanamadığı, davacının fazla mesai yaptığı ve genel tatillerde çalışıldığını ispatladığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Temyiz:
Kararı taraf vekilleri temyiz etmiştir.
Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalı vekilinin tüm, davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Davacı işçi açmış olduğu bu davada iş sözleşmesinde ödenmeyen bir kısım işçilik alacakları sebebiyle haklı nedenle feshettiğini ileri sürmüş ve kıdem taminatı, fazla mesai ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücret alacaklarını talep etmiştir.
Davalı işveren istifa etmek suretiyle ayrıldığını belirtmiş ve reddini savunmuştur.
Mahkemece, davalının savunmasına değer verilerek kıdem tazminatının reddine, fazla mesai ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının kabulüne dair hüküm kurmuştur.
Dosya içinde bulunan istifa dilekçesinde belirli bir nedene dayanılmamış olup davacı işçi makul süre içinde açmış olduğu bu davada ödenmeyen işçilik alacakları sebebiyle iş sözleşmesinin haklı nedenle feshini ileri sürmüştür.Dairemiz uygulamasına göre makul süre içinde iş sözleşmesinin haklı nedenle feshettiğini ileri sürülmesi mümkün olup, yapılan yargılama ile fazla mesai ve ulusal bayram ve genel tatil ücret alacaklarının hesap edilmiş olmakla davacının iş sözleşmesinin 4857 Sayılı İş Kanun’un 24/2-e maddesine göre haklı nedenle feshettiği kabul edilmeli ve kıdem tazminatının kabulüne dair hüküm kurulmalıdır.
3-Mahkemece hüküm altına alınan fazla mesai ve ulusal bayram ve genel tatil ücret alacaklarından dosyadaki delil durumuna göre hesaplanan miktardan takdiri indirim yapılarak taleple bağlı kalınarak karar verilmesi gerekirken talepten indirim yapılmak suretiyle hüküm kurulması ayrı bir bozma sebebidir.
SONUÇ:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgililere iadesine, 20.10.2020 gününde oybirliği ile karar verildi

Bir Cevap Yazın