Kapalı Fatura-Kötüniyet Tazminatı

➡️ Faturanın alt kısmına kaşe ve imza koymasına faturanın kapatılması (akide edilmesi) denir ve bu durum ticari bir örf ve adet kuralı olarak bedelin tahsil edildiğine karinedir (Hukuk Genel Kurulunun 22.04.2015 tarihli, 2013/19-1950 E., 2015/1251 K. sayılı kararı).

➡️ Kapalı fatura ticari bir örf ve adet kuralı olarak bedelin tahsil edildiğine karine olup ödenmediğini  iddia eden ispatlamalıdır.
  • ÖZET;
  • Faturalara dayalı icra takibine itirazın iptaline ilişkindir. Davacının takibe konu faturalarının kapalı fatura olduğu ve bunun da ödemeye karine teşkil ettiği anlaşılmakla mahkemece reddedilen 2 fatura tutarı üzerinden davalı yararına kötüniyet tazminatına hükmedilmesi gerekirken bu hususta olumlu olumsuz herhangi bir hüküm kurulmaması doğru olmamış, hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.

Karar İçeriği

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi         

2020/3875 E.  ,  2021/2186 K.


“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Mersin 2. Asliye Hukuk Mahkemesince bozmaya uyularak verilen 23.05.2019 tarih ve 2019/88- 2019/125 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, davacının faturadan kaynaklanan alacağını tahsil için başlattığı icra takibine davalının itiraz ettiğini belirterek, itirazın iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davalının davacı ile ticari ilişkisinin bulunmadığını beyan ederek, davanın reddini, asıl alacağın %20’sinden az olmamak üzere tazminata hükmedilmesini talep etmiştir.
Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucunda, takip konusu faturaların, kapalı fatura olduğu kapalı faturanın ödemeye ilişkin karine teşkil ettiği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, davalı borçlunun Mersin 1. İcra Müdürlüğü’nün 2014/1949 Esas sayılı takip dosyasında yaptığı itirazın iptali ile takibin 15.087,43 TL üzerinden devamına, davalı takibe konu asıl alacak tutarı olan 15.087,43 TL’nin %20 oranındaki icra inkar tazminatının davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 19.359,72 TL’lik fazlaya ilişkin talebinin reddine karar verilmiştir.
Karar, taraf vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.
1- Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin bütün, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Dava, faturalara dayalı icra takibine itirazın iptaline ilişkindir. Davacının takibe konu faturalarının kapalı fatura olduğu ve bunun da ödemeye karine teşkil ettiği anlaşılmakla mahkemece reddedilen 2 fatura tutarı üzerinden davalı yararına kötüniyet tazminatına hükmedilmesi gerekirken bu hususta olumlu olumsuz herhangi bir hüküm kurulmaması doğru olmamış, hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin tüm, davalı vekilinin sair sair temyiz itirazlarının REDDİNE, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davalı yararına BOZULMASINA, ödedikleri peşin temyiz harcının istekleri halinde temyiz edenlere iadesine, 09.03.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir Cevap Yazın