Çok Okunanlar
Anasayfa » AVUKAT » Ortaklığın Giderilmesi Davası; Davalının, davanın açılmasına sebebiyet vermemesi halinde; yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılması gerekir.

Ortaklığın Giderilmesi Davası; Davalının, davanın açılmasına sebebiyet vermemesi halinde; yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılması gerekir.

Ortaklığın Giderilmesi Davası; Davalının, davanın açılmasına sebebiyet vermemesi halinde; yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılması gerekir.

Ortaklığın Giderilmesi Davası – Vekalet Ücreti

  • Davalının süresinde sunduğu cevap dilekçesindeki davayı kabul beyanı doğrultusunda davanın kabulüne karar verilmiştir.
  • Bilindiği üzere 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 312.maddesinde feragat ve kabul hâlinde yargılama giderlerinin kime yükletileceğine dair düzenlenemeye yer vermiştir.
  • Buna göre: (1)Feragat veya kabul beyanında bulunan taraf, davada aleyhine hüküm verilmiş gibi yargılama giderlerini ödemeye mahkûm edilir. Feragat ve kabul, talep sonucunun sadece bir kısmına ilişkin ise yargılama giderlerine mahkûmiyet, ona göre belirlenir.
  • (2) Davalı, davanın açılmasına kendi hâl ve davranışıyla sebebiyet vermemiş ve yargılamanın ilk duruşmasında da davacının talep sonucunu kabul etmiş ise yargılama giderlerini ödemeye mahkûm edilmez.
  • Dosya içeriği ve toplanan delillerden, davalı tarafından davacılar aleyhine ortaklığın giderilmesi davası açıldığı, ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verildiği, Samsun 2.Sulh Hukuk Mahkemesi satış memurluğunun 2017/24 sayılı satış dosyası üzerinden açık artırmaya ilişkin ilan, taşınmazda paydaş olan davacılara tebliğe çıkarılmaksızın yapılan ihale sonucunda taşınmazın davalı adına tescil edildiği, davalının ön inceleme duruşmasından önce, davayı kabul ettiği ancak satış dosyasındaki usulsüzlüklerden dolayı sorumluluğu bulunmadığından yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasını istediği anlaşılmaktadır.
  • Gerçekten de; tüm dosya kapsamı gözetildiğinde yolsuz tescil sonucunun oluşmasında davalıya yüklenebilecek herhangi bir kusur bulunmadığından, bir başka deyişle davalı taraf, davanın açılmasına sebebiyet vermediğinden HMK 312/2.maddesi uyarınca yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılması gerekmektedir.

Karar İçeriği

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi

2021/1346 E.  ,  2021/6159 K.


“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : SAMSUN BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 1. HUKUK DAİRESİ
DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL

Taraflar arasında görülen davada;
Davacılar, davalı tarafından çekişmeli altı adet bağımsız bölüme ilişkin olarak ortaklığın giderilmesi davası açıldığını, yargılama sonucunda ortaklığın satış yoluyla giderilmesine karar verildiğini, ancak satış memurluğu tarafından taşınmazları satışına ilişkin ihale gününün kendilerine tebliğ edilmediğini, usulsüz ihale ile taşınmazların davalı adına tescil edildiğini, bu hali ile davalı adına oluşan kaydın yolsuz olduğunu ileri sürerek tapu iptali ve tescil istemiştir.
Davalı, cevap dilekçesinde davayı kabul etmiştir.
İlk derece mahkemesince, kabul nedeniyle davanın kabulüne ilişkin verilen karara, karşı davacıların yargılama giderlerine hasren yaptığı istinaf başvurusu Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 1.Hukuk Dairesi tarafından kabul edilerek, davanın açılmasına davacıların sebebiyet vermedikleri gerekçesiyle ilk derece mahkemesi kararı kaldırılarak davanın kabulü ile yargılama giderlerinin davalıdan tahsiline karar verilmiştir.
Karar, davalı tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla; Tetkik Hakimi …’un raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü.
-KARAR-
Dava, yolsuz tescil hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir.
Davalının süresinde sunduğu cevap dilekçesindeki davayı kabul beyanı doğrultusunda davanın kabulüne karar verilmiştir.
Bilindiği üzere 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 312.maddesinde feragat ve kabul hâlinde yargılama giderlerinin kime yükletileceğine dair düzenlenemeye yer vermiştir.
Buna göre: (1)Feragat veya kabul beyanında bulunan taraf, davada aleyhine hüküm verilmiş gibi yargılama giderlerini ödemeye mahkûm edilir. Feragat ve kabul, talep sonucunun sadece bir kısmına ilişkin ise yargılama giderlerine mahkûmiyet, ona göre belirlenir.
(2) Davalı, davanın açılmasına kendi hâl ve davranışıyla sebebiyet vermemiş ve yargılamanın ilk duruşmasında da davacının talep sonucunu kabul etmiş ise yargılama giderlerini ödemeye mahkûm edilmez.
Dosya içeriği ve toplanan delillerden, davalı tarafından davacılar aleyhine ortaklığın giderilmesi davası açıldığı, ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verildiği, Samsun 2.Sulh Hukuk Mahkemesi satış memurluğunun 2017/24 sayılı satış dosyası üzerinden açık artırmaya ilişkin ilan, taşınmazda paydaş olan davacılara tebliğe çıkarılmaksızın yapılan ihale sonucunda taşınmazın davalı adına tescil edildiği, davalının ön inceleme duruşmasından önce, davayı kabul ettiği ancak satış dosyasındaki usulsüzlüklerden dolayı sorumluluğu bulunmadığından yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasını istediği anlaşılmaktadır.
Gerçekten de; tüm dosya kapsamı gözetildiğinde yolsuz tescil sonucunun oluşmasında davalıya yüklenebilecek herhangi bir kusur bulunmadığından, bir başka deyişle davalı taraf, davanın açılmasına sebebiyet vermediğinden HMK 312/2.maddesi uyarınca yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılması gerekmektedir.
Ne var ki; bölge adliye mahkemesince, hatalı olarak yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına ilişkin ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına ve yargılama giderlerinin davalıdan alınmasına karar verilmişse de, anılan husus yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, Bölge Adliye Mahkemesi Dairesine ait hüküm fıkrasının 2/b-c-d bentlerinin çıkartılarak yerlerine b ve c bentleri olarak;
“b-Harçlar Kanununun 22. maddesi gereğince 6.626,21 TL karar ilam harcından 1.707,75 TL peşin harç ile 3.261,80 TL tamamlama harcı toplamı 4.969,55 TL’nin mahsubu ile kalan 1.656,52 TL’nin davacılardan eşit oranda tahsili ile Hazine’ye irat kaydına,
c-Davacılar tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerlerinde bırakılmasına,” cümlelerinin yazılmasına,
Davalının yerinde görülen temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün bu şekliyle 6100 sayılı HMK’nin 370/2. maddesi uyarınca DÜZELTİLEREK ONANMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 27/10/2021 tarihinde kesin olmak üzere oybirliğiyle karar verildi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir