Çok Okunanlar
Anasayfa » AYM KARARLARI » Anayasa Mahkemesi: Cumhurbaşkanı’na verilen yetki Anayasaya aykırıdır!

Anayasa Mahkemesi: Cumhurbaşkanı’na verilen yetki Anayasaya aykırıdır!

Yasal çerçeve belirlenmeksizin yürütme organına sınırları ve kapsamı belirli olmayan bir yetki tanınması mülkiyet hakkının kanunla sınırlanması ilkesiyle bağdaşmadığı gibi yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesiyle de çelişmektedir.

  • 1/7/2022 tarihli ve 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 2. maddesiyle 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nun mülga ek 70. maddesi yeniden düzenlenmiştir.
  • Düzenleme ile bazı konularda Cumhurbaşkanı yetkilendirilmiştir.
  • Madde mülga ise nasıl düzenlenir sorusunun cevabı uzun uzun yine söz konusu kararda var. Kısaca belirtmek gerekirse 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince bu madde kısmi olarak halen yürürlükte.
  • İptal Talebinin Gerekçesi; Cumhurbaşkanı’na tanınan yetki mülkiyet hakkını ihlal etmektedir, yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesine aykırıdır ayrıca memurların ve diğer kamu görevlilerinin aylık ve ödenekleri ile diğer özlük işlerinin kanunla düzenlenmesi gerekmektedir.
  • 5434 sayılı Kanun’un mülga ek 70. maddesi düzenlemesi mülkiyet hakkı kapsamındadır. Bu itibarla madde belirtilen hususlarda düzenleme yetkisinin Cumhurbaşkanı’na verilmesi mülkiyet hakkına yönelik bir sınırlama anlamı taşımaktadır.
  • Dava konusu kuralda, Cumhurbaşkanı’na yeniden düzenleme yetkisi verilmiş ise de Cumhurbaşkanı’nın yapacağı düzenlemeye ilişkin objektif bir ölçüt belirlenmemiştir. Bu itibarla kuralla Cumhurbaşkanı’na tanınan yetkinin genel çerçevesi çizilmemiş, temel esaslar ve ilkeler belirlenmemiş, bu konulardaki takdir yetkisi bütünüyle Cumhurbaşkanı’na bırakılmıştır.
  • Yasal çerçeve belirlenmeksizin yürütme organına sınırları ve kapsamı belirli olmayan bir yetki tanınması mülkiyet hakkının kanunla sınırlanması ilkesiyle bağdaşmadığı gibi yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesiyle de çeliştiği sonucuna varılmıştır.
  • Açıklanan nedenlerle kural, Anayasa’nın 7., 13., 35. ve 128. maddelerine aykırıdır. İptali gerekir.

–– Anayasa Mahkemesinin 22/6/2023 Tarihli ve E: 2022/110, K: 2023/115 Sayılı Kararı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir