Çok Okunanlar
Anasayfa » Arşiv Okuryazar

Okuryazar

Mahpusların haberleşme hürriyeti

Anayasa Mahkemesi’nin hükümlü ve tutukluların haberleşme hürriyeti hakkındaki (Gülşan Adet, B. No:2020/1455, 11/7/2023) kararından satır başları şöyle: İlgili,Yeterli ve Somut Gerekçe Mahpusların mektuplarının denetlenmesi ve alıkonulması suretiyle haberleşme hürriyetine yapılan müdahalelerin demokratik toplum düzeninin gereklerine uygunluğu ve ölçülülüğünün denetiminde gözetilmesi gereken genel ilkelere Anayasa Mahkemesince birçok kararda ayrıntılı olarak yer verilmiştir (Ahmet Temiz, B. No:…

Daha Fazla Oku

Anayasa Mahkemesi: Ceza infaz kurumlarının fiziki ve tıbbi imkânlarının sağlık durumuna uygun olmamasına dayalı şikâyetler kötü muamele yasağı kapsamında değerlendirilmektedir

Anayasa Mahkemesi’nin (Hasan Basri Yıldız, B. No: 2019/21893, 2/5/2023, § …) kararından satır başları: Bireysel başvuru ikincil nitelikli bir başvuru yoludur Kötü Muamele Yasağı Müdafii Yardımından Yararlanma Üç Dereceli Yargılanma Hakkı Bireysel başvuruda bulunurken yukarıdaki hususlara dikkat edilmesi bireysel başvurudan istenilen sonucun elde edilmesi hususunda başvuruculara önemli yararlar sağlayacaktır.

Daha Fazla Oku

Anayasa Mahkemesi’nden hükümlü ve tutukluları yakından ilgilendiren ihlal kararı

Ceza infaz kurumlarında bulunan tüm hükümlü ve tutuklular, Anayasa’da düzenlenen temel hak ve hürriyetlerin tamamına kural olarak sahiptir. Anayasa Mahkemesi yakın tarihte verdiği (Tahsin İşlekel, B. No: 2019/36513, 2/5/2023) kararıyla bir kere daha hükümlü ve tutuklu haklarının altını çizdi. Karara konu olay kısaca şöyle: Sağlık problemleri bulunan ve tek kişilik odada kalması kurum hastanesinin psikiyatri uzmanı…

Daha Fazla Oku

İsnadı (suçlamayı) öğrenme hakkı nedir, ne değildir?

Suç isnadı altında bulunan kişiye, savunmasını hazırlayıp mahkeme önünde dile getirebilmesi ve böylece yargılamanın sonucunu etkileyebilmesi için isnadın bildirilmesi gerekmektedir. Bildirimde, sanığın hangi fiil ile suçlandığının ve hangi suçu işlediğinin açıklanması gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle sanık, isnadın sebebinden ve niteliğinden haberdar edilmelidir. Sanığın hangi fiili nerede ve ne zaman işlediği (yüklenen suçu oluşturan olay/olaylar) isnadın…

Daha Fazla Oku

Biri Sizi Gözetliyor!

Anayasa Mahkemesi’ne yapılacak bireysel başvurular için süre otuz gündür. Bu, hemen herkesçe bilinen bir durumken söz konusu sürenin ne zaman başlayacağı konusu bireysel başvuru kararlarında maalesef olumsuz bir şekilde sıkça karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda tam metnine ulaşabileceğiniz yakın tarihli bir karar ile başvurunun süre aşımı nedeniyle reddedildiği görülmekte. Karardan satır başları şöyle: “Başvurucular vekili, gerekçeli kararı…

Daha Fazla Oku

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’dan manifesto gibi konuşma

Asya Anayasa Mahkemeleri ve Muadili Kurumlar Birliği (AAMB) bünyesinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesince “Adil Yargılanma Hakkının Bir Güvencesi Olarak Yargı Bağımsızlığı” Temalı 11. Uluslararası Yaz Okulu programının bu yıl on birincisi düzenlendi. Programın kapanış konuşmasını Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan yaptı. Konuşma metninden satır başları şöyle: “Yargı bağımsızlığı sadece adil yargılanma hakkının değil tüm temel…

Daha Fazla Oku

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: GENEL HÜKÜMLER Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve bu Tarife hükümleri uygulanır. (2) Taraflar arasında akdi avukatlık ücreti…

Daha Fazla Oku

Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, her alacak on yıllık zamanaşımına tabi (mi)dir?

Türk Borçlar Kanunu’nun 146. Maddesi “Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, her alacak on yıllık zamanaşımına tabidir.” der. Hal ve kural böyle iken bu durumun da istisnaları olabileceğini Anayasa Mahkemesi’nin yakın tarihli bir kararıyla öğrenmiş bulunuyoruz. Kararda Mahkeme, “davaya konu zararın tespit edilmesinin belli bir uzmanlık gerektirdiğini bu nedenle zararın boyutunun belirlenebilmesi için derece mahkemelerince bilirkişi…

Daha Fazla Oku

SEGBİS Aracılığıyla Duruşma Yapılmasına..

Uygulamada sıklıkla karşılaşılan SEGBİS aracılığıyla duruşma yapılması Anayasa Mahkemesi’nin pek çok kararında inceleme konusu olmuştur. SEGBİS aracılığıyla duruşma yapılmasına karar verilmesi sadece mahkemenin takdirinde olan bir durum değildir. Ya da sadece sanığın istemesine veya istememesine bağlı değildir. Karar duruşmasında sanık mutlaka hazır bulundurulmalıdır veya hüküm mutlaka sanığın yüzüne karşı okunmalıdır diye bir zorunluluk yoktur. Evet…

Daha Fazla Oku

Anayasa Mahkemesi: Cumhurbaşkanı’na verilen yetki Anayasaya aykırıdır!

Yasal çerçeve belirlenmeksizin yürütme organına sınırları ve kapsamı belirli olmayan bir yetki tanınması mülkiyet hakkının kanunla sınırlanması ilkesiyle bağdaşmadığı gibi yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesiyle de çelişmektedir. –– Anayasa Mahkemesinin 22/6/2023 Tarihli ve E: 2022/110, K: 2023/115 Sayılı Kararı

Daha Fazla Oku

Anayasa Mahkemesi’nden Baroları İlgilendiren İptal Kararı

Anayasa Mahkemesi, resmi gazetenin bugünkü sayısında yer alan kararı ile adli yardım ödeneğinin dağıtılma usulündeki haksızlığa dur dedi. İptal edilen madde ile birden fazla baronun bulunduğu illerde il nüfusuna göre hesaplanan adli yardım ödeneğinin yüzde kırkı barolar arasında eşit olarak dağıtılıyordu. Anayasa mahkemesi yüzde kırk uygulamasını birden fazla baronun bulunduğu illerde üye sayısı az olan…

Daha Fazla Oku

TBB Yasa İzleme Merkezi

Cahilliğimi bağışlayın! Başlıktaki merkezden daha yeni haberim oldu. Twitter’da dolaşırken karşılaştım hesaplarıyla. Hemen girip inceledim. Öyle tabir-i caizse tabela hesaplardan değil. Oldukça faaller ve güncel konuları yakından takip ediyorlar. Takip ettiklerim listesine ekledim. Ancak bir hususu belirtmeden geçemeyeceğim: Gördüğüm kadarıyla takipçi sayıları az (bu yazının yazıldığı saat itibariyle: 6.968 Takipçi). Türkiye Barolar Birliği’ne kayıtlı avukat…

Daha Fazla Oku

Bir karar sadece bir karardan ibaret değildir

Resmi gazetenin bugünkü (15.09.2023) sayısında yayınlanan kararlar ile Anayasa mahkemesi sadece birkaç kanun maddesini iptal etmedi. Bugün öğreniyoruz ki bugüne kadar yürürlükte olan ve bu nedenle de mahkemelerce dayanak yapılarak üzerlerine hüküm bina edilen bu kanun maddeleri aslında anayasaya dolayısıyla da hukuka aykırıymışlar. Anayasa Mahkemesi iptal kararları geriye yürümüyor. Bu nedenle söz konusu maddelerden dolayı…

Daha Fazla Oku